"any given time" - Svensk översättning

EN

"any given time" på svenska

EN

any given time

volume_up
This is the most necessary change, bearing in mind that importers choose the method that, at any given time, allows them to avoid paying additional duties.
Detta är den mest ofrånkomliga utmaningen, med tanke på att importörerna väljer den metod som, när som helst, gör det möjligt att undvika att betala ytterligare avgifter.

Användningsexempel för "any given time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Det är lagen om tillgång och efterfrågan som styr valutakurserna vid en given tidpunkt.
EnglishThe requirements at any given time will be determined by the Member States.
Kraven vid varje tidpunkt kommer att fastställas av medlemsstaterna.
EnglishAt any given time, it is difficult to reconcile the interests of the whole with the interests of one’ s country.
Jag anser därför att kommissionärer måste vägledas av Europeiska unionens grundprinciper.
EnglishAt any given time, it is difficult to reconcile the interests of the whole with the interests of one’s country.
Vid varje given tidpunkt är det svårt att förena helhetens intressen med sitt lands intressen.
EnglishThe EU budget must reflect this at any given time.
Detta måste alltid återspeglas i EU: s budget.
EnglishJudgement on the action of the Commission must be based on the circumstances at any given time.
Bedömningen av kommissionens agerande måste grunda sig på omständigheterna vid varje given tidpunkt.
EnglishThe objective of these rules is to maintain credibility and trust regardless of the government in power at any given time.
Meningen med de här bestämmelserna är att bevara trovärdigheten och tilliten oavsett vem som sitter i regeringen vid en viss tidpunkt.
EnglishThe objective of these rules is to maintain credibility and trust regardless of the government in power at any given time.
Stabilitets- och tillväxtpakten har dock ett allvarligt konstruktionsfel, ett fel som ni upprepade gånger har underlåtit att kommentera, herr kommissionsledamot.
EnglishOtherwise, whoever had a majority at any given time could choose whichever Commissioner they liked as a whipping boy to fit in with their electoral calendar.
Beroende på valresultatet skulle annars en tillfällig majoritet kunna välja den ena eller andra kommissionären till hackkyckling.
EnglishI would ask that the person in the chair at any given time be given a bit more speaking time if it is in any case clear that the sitting is going to end earlier.
Jag vill be att personen som talar ges mer talartid om det på något sätt framgår att sammanträdet kommer att avslutas tidigare.
EnglishEqual rotation affects big countries too, as actually at any given time they might not have a commissioner, just like everyone else.
Det rättvisa roterande systemet berör nämligen även de stora länderna, som vid en given tidpunkt inte kommer att ha någon kommissionär, precis som de andra.
EnglishEspecially since 11 September we have been aware of the need for vigilance on our planet and the need to take appropriate measures at any given time.
Vi vet särskilt efter den 11 september 2001 vad det betyder att vara uppmärksam här på jorden och alltid tvingas vidta de rätta åtgärderna.
EnglishSuch an extension would apply to content uploaded by everyone on every platform, at any given time and on every topic.
En sådan utvidgning skulle vara tillämplig på innehåll som läggs upp av vem som helst och på vilken plattform som helst, vid vilken tidpunkt som helst och om vilket ämne som helst.
EnglishWhat can be done in a given situation in a given case is part of the broader political progress or lack of progress made at any given time.
Vad som kan göras i en särskild situation i ett särskilt fall beror på de mer omfattande politiska framstegen eller på den brist på framsteg som skett vid en särskild tidpunkt.
EnglishDifferent political groups in the European Parliament will always vary as to how best they feel the European Community budget should be spent at any given time.
Olika politiska grupper i Europaparlamentet kommer alltid att ha olika uppfattningar om hur Europeiska gemenskapens budget skall användas vid varje givet tillfälle.
EnglishThis is the most necessary change, bearing in mind that importers choose the method that, at any given time, allows them to avoid paying additional duties.
Detta är den mest ofrånkomliga utmaningen, med tanke på att importörerna väljer den metod som, när som helst, gör det möjligt att undvika att betala ytterligare avgifter.
EnglishThe focus must be on those regions that fulfil three key characteristics at any given time: high rate of population concentration, high unemployment and specialisation across a range of sectors.
Samrådet med regionala och lokala myndigheter om kriterierna för att fastställa vilka regioner som ska få stöd är också helt grundläggande.
EnglishHowever, it is worth noting that the 40 Spanish trawlers fishing in this zone at any given time are all massive 25-metre plus vessels, often twice the size of local Irish boats.
Det bör dock noteras att de 40 spanska trålare som fiskar i denna zon vid varje given tidpunkt alla är stora fartyg på mer än 25 meter, ofta dubbelt så stora som de lokala irländska båtarna.
EnglishIf we can create a sector, in a country where there is a surplus of agricultural production at any given time, that could of course represent an interesting diversification, with good added value.
Om vi kan skapa en sektor i ett land där det alltid finns ett överskott av jordbruksproduktion skulle detta naturligtvis kunna utgöra en intressant diversifiering med bra mervärde.

Liknande översättningar för "any given time" på svenska

given adjektiv
given preposition
given substantiv
given konjunktion
time substantiv
time adverb
Swedish
any pronomen
any adverb