"antipollution" - Svensk översättning

EN

"antipollution" på svenska

EN

antipollution {adjektiv}

volume_up
antipollution

Användningsexempel för "antipollution" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFrance did not have enough anti-pollution vessels to deal with this oil slick.
Frankrike förfogade inte över tillräckligt många bekämpningsbåtar för att klara detta oljeutsläpp.
EnglishThis agency will have to play a major role in anti-pollution and ship security measures.
Denna byrå måste spela en viktig roll i alla åtgärder mot föroreningar och för fartygssäkerhet.
Englishthe creation of a special anti-pollution fleet,
inrättandet av särskilda flottor som skall bekämpa föroreningar,
EnglishWe have tax incentives which must also be used to encourage the early introduction of vehicles containing advanced anti-pollution equipment.
Vi kommer att stödja ett stegvist avskaffande av försäljningen av blyad bensin.
EnglishTax incentives must be used to encourage the early introduction of vehicles containing advanced anti-pollution equipment.
Skatteincitament måste användas för att stödja introduktionen av fordon som innehåller avancerad avgasreningsutrustning.
EnglishAnti-pollution fleets and the European Coastguard are issues which need to be examined by the Commission and the Council.
Flottor för bekämpning av föroreningar och en europeisk kustbevakningsenhet är frågor som måste utredas av kommissionen och rådet.
EnglishThe Conciliation Committee is presenting a package of anti-pollution measures today which involves a series of important economic consequences.
Förlikningskommittén presenterar i dag ett åtgärdspaket mot luftföroreningar som medför en serie viktiga ekonomiska konsekvenser.
EnglishAnti-pollution devices must remain effective for at least 80 000 km or five years from the year 2000 onwards, and for at least 100 000 km from 2005.
Avgasreningsutrustningar måste kunna fungera effektivt i minst 80 000 km eller fem år fr.o.m. år 2000, och i minst 100 000 km från år 2005.
EnglishThat of course involves paying attention to the management and conservation of fishery resources, to anti-pollution efforts and also to the safeguarding of jobs.
Detta innefattar givetvis att rikta uppmärksamheten på förvaltningen och bevarandet av fiskeresurserna, på bekämpningen av föroreningar och också på kampen för arbetstillfällen.
EnglishWith the prospect of increased profits, they endanger the lives of workers by pretending to be 'competitive', while requiring them to fund anti-pollution measures through taxation.
Med ökade vinster i sikte riskerar de arbetstagarnas liv genom att låtsas vara ”konkurrenskraftiga” samtidigt som de tvingar dem att finansiera åtgärder mot föroreningar genom skatterna.