"anti-europe" - Svensk översättning

EN

"anti-europe" på svenska

EN

anti-europe {adjektiv}

volume_up
anti-europe
In my opinion, the motion for a resolution is a dangerous anti-Europe deviation, which completely alters the balance.
Resolutionen innehåller enligt min mening, en farlig anti-europeisk avvikelse som helt och hållet bryter balansen.

Användningsexempel för "anti-europe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope that Europe's anti-terror laws will not end up doing the same.
Jag hoppas att det inte kommer att sluta med att EU:s lagstiftning mot terrorism gör samma sak.
EnglishIn my opinion, the motion for a resolution is a dangerous anti-Europe deviation, which completely alters the balance.
Vi har ingen rätt att riva upp de spelregler som så framgångsrikt fört oss hit.
EnglishIt is generally anti what Europe really represents and anti most of what Europe has achieved.
Dess inriktning går i sin helhet emot Europa, det verkliga Europa, och mot mycket av det viktiga som vi har byggt upp.
EnglishThe first was OLAF, Europe's anti-fraud office.
Det första var OLAF, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.
EnglishNow, it is the anti-Europe movement which has the heart and soul, and you can see that they are extremely active.
Nu är det den antieuropeiska rörelsen som har hjärta och själ, och ni ser att de är extremt aktiva.
EnglishIn my opinion, the motion for a resolution is a dangerous anti-Europe deviation, which completely alters the balance.
Resolutionen innehåller enligt min mening, en farlig anti-europeisk avvikelse som helt och hållet bryter balansen.
EnglishRefusing to pay it does not only make you unreliable, it is also stoking the anti-European sentiments in Europe.
Att vägra att betala är inte bara ett bevis på opålitlighet, utan späder också på de EU-fientliga sinnesstämningarna i Europa.
EnglishThe Europe-wide anti-human trafficking day, for which this report argues, could serve as a useful instrument in this.
En europeisk dag mot människohandel, som föreslås i betänkandet, kan fungera som ett användbart instrument i det avseendet.
EnglishThere has been too much anti-Americanism in Europe recently and Europe needs to remember what it owes to America.
Det har funnits för mycket anti-amerikanism i Europa under den senaste tiden, och Europa måste påminna sig om vad man är skyldig Amerika.
EnglishTwo communities were anti-Europe and both communities have been largely reconciled by the spending of small amounts of money.
Två samhällen var antieuropeiska och båda dessa samhällen har till stor del försonats tack vare att små summor pengar satsades.
EnglishAny attempt to undermine our services directive is sadly a clear sign that the anti-reform forces in Europe remain active.
Varje försök att undergräva vårt tjänstedirektiv är tyvärr ett tydligt tecken på att de reformfientliga krafterna i Europa fortfarande är aktiva.
EnglishIf we fail to address this problem, citizens will turn their backs on us, fuelling the extreme right anti-European wave across Europe.
Om vi misslyckas med att åtgärda detta problem kommer medborgarna att vända oss ryggen, vilket ger bränsle till den högerextrema antieuropeiska vågen i EU.
EnglishSome anti-American voices in Europe have been playing out their contempt for all things American, and we may hear more of that in this debate.
Vissa antiamerikanska röster i Europa har uttryckt sitt förakt för allt amerikanskt och det är möjligt att vi får mer av den varan under denna debatt.
EnglishBecause everywhere in Europe, anti-racist ideology has become a thought police, with its cops, its servile magistrates, and its press kapos.
För i hela Europa har den antirasistiska ideologin förvandlats till en tankepolis, med sina snutar, med sina inställsamma ämbetsmän, med sina presslakejer.
EnglishFinally, prior to the European elections, I would like to ask how this House is trying to set an example to the rest of Europe on anti-discrimination.
Slutligen skulle jag nu före Europavalen vilja fråga hur parlamentet försöker föregå med gott exempel för övriga Europa när det gäller icke-diskriminering.
EnglishWith the Green Paper, the Commission intends to stimulate a debate over the use of trade defence instruments in Europe: countervailing, anti-dumping and safeguard measures.
Med grönboken ämnar kommissionen stimulera debatten om användningen av handelsskyddsåtgärder i EU: utjämningstull, antidumpningstull och skyddsåtgärder.
EnglishAt the same time, however, it is crucial that the work of this committee should not heighten anti-American sentiments in Europe, and that its conclusions and findings should not be taken as read.
Här ingår både rätten till ett juridiskt ombud för dem som är misstänkta för brott som terrorism och rätten till en rättvis rättegång.
EnglishFrom week to week, we have been able to witness firsthand serious racist incidents at football matches, and, in Central and Eastern Europe, intensifying anti-Roma sentiments.
Vecka efter vecka har vi direkt kunnat bevittna allvarliga rasistiska händelser vid fotbollsmatcher och i Central- och Östeuropa allt starkare känsloyttringar gentemot romerna.
EnglishRacial discrimination exacerbates the existing disadvantaged situation, and makes our everyday life difficult through the increasing, open and implied anti-Roma attitude throughout Europe.
Rasdiskriminering förvärrar den redan missgynnade situationen och den ökande öppna och underförstått antiromska attityden över hela Europa gör vår vardag svårare.
EnglishBecause an anti-inflation policy in Europe where inflation ranges from zero to 2 % under conditions of recession does not make sense, I would point out to the Commissioner and the rapporteur.
Det är nämligen inte meningsfullt att föra en anti-inflationistisk politik i Europa, eftersom inflationen är mellan noll och 2 procent, herr kommissionär och herr föredragande.