"anthrax" - Svensk översättning

EN

"anthrax" på svenska

volume_up
anthrax {substantiv}
EN

anthrax {substantiv}

volume_up
Many countries take measures in order to protect themselves against anthrax or smallpox better.
Många länder vidtar förberedelser för att kunna försvara sig bättre mot mjältbrand eller smittkoppor.
As far as anthrax is concerned, the Council has no knowledge of any specific production programme of the Iranian regime.
När det gäller mjältbrand känner rådet inte till något konkret framställningsprogram i den iranska regimens regi.
Negotiations within the framework of the Biological and Toxin Weapons Convention following the recent anthrax attacks
Förhandlingar inom ramen för konventionen om biologiska och kemiska vapen till följd av senaste tidens incidenter med mjältbrand

Användningsexempel för "anthrax" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey've got anthrax, a biochemical lab...... Abubakar tried to get me to make a tape.
Vi har anthrax, ett biokemiskt labb...... Abubakar försökte få mig att göra en film.
EnglishHere I would point out that Iraq itself has anthrax at its disposal as its main weapon.
Därvid refererar jag till att just Irak som huvudsakligt stridsmedel bland annat förfogar över anthrax.
EnglishMany countries take measures in order to protect themselves against anthrax or smallpox better.
Många länder vidtar förberedelser för att kunna försvara sig bättre mot mjältbrand eller smittkoppor.
EnglishThey concern such matters as unmanned fighter aircraft and the fate of scud missiles and the anthrax solutions.
De gäller bland annat obemannade stridsflyg samt scudrobotarnas och mjältbrandsbakterielösningarnas öde.
EnglishLook, we've gotta burn that anthrax before they use it.
Vi måste bränna anthraxet innan dom använder det.
EnglishFurthermore, the threat of bioterrorism is unfortunately a real one, as the anthrax letters we saw in 2001 showed.
Hotet om biologisk terrorism är tyvärr dessutom verkligt, vilket de mjältbrandsbrev vi såg under 2001 visade.
EnglishSubject: The Iranian regime's anthrax programme
Angående: Iranska regimens mjältbrandsprogram
EnglishThe anthrax attacks in the US compel us yet again to consider how we can stop the arms programmes in Iraq.
Mjältbrandsattentatet i USA tvingar oss på nytt att ägna uppmärksamhet åt på vilket sätt vi kan stoppa Iraks vapenprogram.
EnglishAs far as anthrax is concerned, the Council has no knowledge of any specific production programme of the Iranian regime.
När det gäller mjältbrand känner rådet inte till något konkret framställningsprogram i den iranska regimens regi.
EnglishPetroleum, strychnine, hemlock and even anthrax are natural substances, but it is unacceptable to introduce these into the environment.
Olja, stryknin, odört och till och med antrax är naturliga ämnen, men oacceptabla om de släpps ut i miljön.
EnglishNegotiations within the framework of the Biological and Toxin Weapons Convention following the recent anthrax attacks
Förhandlingar inom ramen för konventionen om biologiska och kemiska vapen till följd av senaste tidens incidenter med mjältbrand
EnglishThey're in a band called Anthrax.
EnglishWe read the same papers he reads about the weapons of mass destruction, British-developed anthrax and the inflated threats against humanity.
Vi läste samma dokument som han läser om massförstörelsevapen, brittiskutvecklade anthrax och de uppblåsta hoten mot mänskligheten.
EnglishIn 2001, however, when they were under threat from anthrax, they considered that the patent on cyclosporine, owned by the Bayer laboratory, should be waived.
Under 2001 däremot, när de hotades av mjältbrand, ansåg de att Bayerlaboratoriets patent på cyklosporin borde undantas.
EnglishThere are still 300 tons of anthrax bacteria manufactured for purposes of biological warfare in existence there, and just a small dose is lethal.
Det finns fortfarande kvar 300 ton mjältbrandsbakterier som framställdes för bakteriell krigföring, till och med en liten dos är dödlig.
EnglishIn the wake of the events of 11 September and the anthrax attacks on the United States, the issue of bio-terror has suddenly become very topical.
Genom händelserna den 11 september och mjältbrandsattentatet mot Förenta staterna har frågan om bioterrorism plötsligt blivit högaktuell.
EnglishIn other words, if the USA had not been afraid of anthrax and had not, therefore, had to challenge Bayer's intellectual property rights, they would not have given in.
Om man i USA inte hade varit rädd för mjältbrand och inte tvingats trotsa Bayers immaterialrättigheter skulle man inte ha gett efter.
EnglishIn other words, if the USA had not been afraid of anthrax and had not, therefore, had to challenge Bayer' s intellectual property rights, they would not have given in.
Om man i USA inte hade varit rädd för mjältbrand och inte tvingats trotsa Bayers immaterialrättigheter skulle man inte ha gett efter.
EnglishJoint motion for a resolution on negotiations within the framework of the Biological and Toxin Weapons Convention following the recent anthrax attacks
Gemensamt resolutionsförslag om förhandlingar inom ramen för konventionen om bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen mot bakgrund av de nyligen inträffade mjältbrandsattackerna
EnglishWhere are the highly dangerous VX nerve gas, the large quantities of anthrax, the 6 500 bombs carrying chemical weapons, and the mobile weapons laboratories?
Var finns den mycket farliga nervgasen VX och de stora mängderna mjältbrandsbakterier, var finns de 6 500 bomberna med kemiska stridsmedel, och var finns de mobila vapenlaboratorierna?

Synonymer (engelska) till "anthrax":

anthrax