EN

answerable {adjektiv}

volume_up
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Varje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
The EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
EIB står ansvarig inför EU:s medlemsstater, Europeiska revisionsrätten och Olaf.
The only people responsible - and they must be answerable - are the Renault bosses.
De enda ansvariga för problemet - och de bör ställas till svars - är ägarna till Renault.

Användningsexempel för "answerable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
EIB står ansvarig inför EU:s medlemsstater, Europeiska revisionsrätten och Olaf.
EnglishEach Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Varje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
EnglishLet the Commissioners be appointed by, and be answerable to, the national parliaments.
Låt kommissionärerna utses av, och ansvara inför, de nationella parlamenten.
EnglishThe Commissioners are not elected and are not answerable to the electorate.
Kommissionsledamöterna väljs inte och är inte ansvariga inför väljarkåren.
EnglishThe only people responsible - and they must be answerable - are the Renault bosses.
De enda ansvariga för problemet - och de bör ställas till svars - är ägarna till Renault.
EnglishMEPs are directly elected and answerable to our constituents.
Ledamöter av Europaparlamentet är direktvalda och ansvariga inför våra valkretsar.
EnglishCommissioners answerable only to the King have been appointed chairmen of the village parliaments.
Tjänstemän som rapporterar enbart till kungen har utsetts till ordförande för byråden.
EnglishLet the Commissioners be appointed by, and be answerable to, the national parliaments.
Bygg Europa nedifrån och upp, i stället för uppifrån och ned.
EnglishIt is we who must be answerable to citizens in the last instance for the way in which their money is managed.
Sedan fick vi OLAF och nu ser vi alltså att den önskvärda förbättringen uteblev.
EnglishAnyone entering this area will be answerable to a military tribunal.
Den som råkar komma in i området ställs inför militärdomstol.
EnglishThose who take decisions in these areas must be answerable and accountable for what they do.
De som fattar beslut inom dessa områden måste vara ansvariga och redovisningsskyldiga för vad de gör.
EnglishThose who take decisions in these areas must be answerable and accountable for what they do.
Om missbruk förekommer måste rätt till upprättelse finnas tillgänglig genom en oberoende dömande makt.
EnglishEach of us then has to be answerable for being able to give discharge under these circumstances.
Var och en av oss måste då själv avgöra, om han kan bevilja ansvarsfrihet under dessa omständigheter.
EnglishIt is we who must be answerable to citizens in the last instance for the way in which their money is managed.
Det är vi som i sista hand måste ansvara inför medborgarna för hur deras pengar förvaltas.
EnglishThat is not freedom: that is being answerable for using a service that is intended to free you.
Det är inte frihet: Det är att stå till svars för att du använder en tjänst som är avsedd att befria dig.
EnglishThose agencies must therefore operate under the authority of the Commission, which is answerable to you for its actions.
Dessa kommittéer måste därför vara underställda kommissionen, som är ansvarig inför er.
EnglishGovernments are answerable to their national parliament; the European Parliament is overplaying its hand on this.
Regeringar står till svars inför sina nationella parlament, Europaparlamentet bjuder här över sin hand.
EnglishThe government of Khartoum is answerable to nobody.
Khartoums regering står inte till svars inför någon.
EnglishFortunately for Mr Prodi, he is safely back in Rome and is no longer answerable for his failures.
Som tur är för Romano Prodi är han nu tryggt tillbaka i Rom och kan inte längre ställas till svars för sina misslyckanden.
EnglishIndeed, unlike the ISO, the ITO will be answerable to a separate body with genuine supervisory powers.
Till skillnad från ISO kommer också ITO att vara ansvarigt för ett separat organ med verkliga övervakningsbefogenheter.

Synonymer (engelska) till "answer":

answer