"to answer to" - Svensk översättning

EN

"to answer to" på svenska

EN

to answer to {verb}

volume_up
The answer to these three questions must be no, no and no.
Svaret på dessa tre frågor måste lyda: Nej, nej, nej.
Our only answer to that must be to maintain the ban on hormone-treated meat from the USA.
Vårt svar på detta kan bara lyda som följer: Förbudet mot hormonkött från USA måste upprätthållas.
The answer would be: " Agreed, that is how things are at present ', and " Agreed, that is how we want to change things in future '.
Det borde lyda: " Okej, så är det för närvarande ", och " Okej, så skall vi ändra på det i framtiden ".
to answer to (även: to hearken)

Användningsexempel för "to answer to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
Men enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
EnglishThe community of Europe - the initiative of the European Union - is the answer.
Den europeiska gemenskapen - Europeiska unionen som initiativtagare - är svaret.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
EnglishThis is my answer: ‘ The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ” Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer. ”
EnglishWe need an answer from the Commissioner on how we intend to implement the goals.
Vi behöver få ett svar från kommissionären om hur vi avser att genomföra målen.
EnglishI would also refer her to the Council's answer to Mrs Dičkutė's written question.
Jag hänvisar henne också till rådets svar på Jolanta Dičkutės skriftliga fråga.
EnglishThis is a pressing question, and I would like Commissioner Almunia to answer it.
Detta är en viktig fråga och jag vill få ett svar från kommissionsledamot Almunia.
EnglishMy third question is therefore: when can we expect an answer to these requests?
Min tredje fråga är därför: När kan vi förvänta oss ett svar på dessa önskemål?
EnglishTo answer that, you have to look a lot closer at the spinneret region of a spider.
För att kunna svara på det måste man ta en närmare titt på spindelns spinnvårta.
EnglishIf you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
Om Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
EnglishMr President, I can answer the three questions on the principle of work-sharing.
Herr talman! Jag kan besvara de tre frågorna om principen om arbetsfördelning.
EnglishThe answer is basic and we have already stated it several times: political power.
Svaret är enkelt, och vi har sagt det flera gånger: i utbyte mot politisk makt.
EnglishI would be most grateful to you if you could answer these three specific points.
Jag vore mycket tacksam om ni kunde säga något konkret angående dessa tre punkter.
EnglishThe short answer is short-term electoral calculations and doctrinaire economics.
Det korta svaret är kortsiktiga valtekniska beräkningar och doktrinär ekonomi.
EnglishI should like to answer very quickly the other questions, starting with Mr Lund.
Jag skulle mycket snabbt vilja besvara de övriga frågorna och börjar med Lund.
EnglishThank goodness he is still in the Chamber and therefore I can give him an answer.
Som väl är befinner han sig fortfarande här i kammaren så att jag kan svara honom.
EnglishIf you are not present, the question falls and you will not receive an answer.'
Om ni inte är närvarande faller frågan och ni kommer inte att erhålla något svar.”
EnglishThat is a staggering reply, because it did not answer the question at all.
   – Det var ett förbluffande svar, eftersom det inte alls ger svar på frågan.
EnglishI hope, Commissioner McCreevy, that you will answer that point in your reply.
Jag hoppas, kommissionsledamot McCreevy, att ni kommer att svara på denna fråga.
English(HU) The European Union had only one answer to Sarajevo and Srebrenica: Dayton.
(HU) Europeiska unionen hade bara ett svar på Sarajevo och Srebrenica: Dayton.

Liknande översättningar för "to answer to" på svenska

to preposition
Swedish
to partikel
answer substantiv
answer verb
Swedish
to refer to verb
to come to verb