EN

to annul [annulled|annulled] {verb}

volume_up
1. allmänt
It must not annul the general validity of Community law.
Den kan inte upphäva gemenskapslagstiftningens allmängiltighet.
This means that EULEX officials can annul simple resolutions made by the Kosovan authorities.
Detta innebär att Eulex-tjänstemän kan upphäva enkla resolutioner från kosovanska myndigheter.
Unionen måste upphäva dessa, och snabbt.
2. näringsliv

Användningsexempel för "to annul" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is not therefore possible for the Court to annul the directive partially
Domstolen kan därför inte partiellt ogiltigförklara direktivet. "
EnglishThis means that EULEX officials can annul simple resolutions made by the Kosovan authorities.
Detta innebär att Eulex-tjänstemän kan upphäva enkla resolutioner från kosovanska myndigheter.
EnglishIf the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions.
Om kommissionen avviker från dem riskerar den att domstolarna upphäver dess beslut.
EnglishIt was Mr Ouzký who was not present, and the Table and the President decided to annul it.
Det var Miroslav Ouzký som inte var närvarande, och talmannen beslutade att frågan inte skulle behandlas.
EnglishIt must not annul the general validity of Community law.
Den kan inte upphäva gemenskapslagstiftningens allmängiltighet.
EnglishIt takes the form of a recommendation, in as much as it states that the Member States should annul these provisions.
Det rör sig om en rekommendation, eftersom det står att dessa bestämmelser bör avskaffas i medlemsstaterna.
EnglishFailure to annul this vote would establish a precedent.
EnglishIt must annul these, and quickly.
EnglishThis is the decision by the Egyptian Appeal Court to annul the judgment on Saad Eddin Ibrahim and exonerate him.
Det finns dock en god nyhet och det är den egyptiska appellationsdomstolens beslut att upphäva domen och frikänna Saad Eddin Ibrahim.
EnglishThe European Court of Justice rejects the request issued by the government of government to annul a Parliament resolution concerning its place of work.
EG-domstolen avslår en begäran från Luxemburgs regering om att upphäva en resolution som Europaparlamentet antagit om sina egna arbetsförhållanden.
EnglishI would recall that we recently voted in this House against the proposal from the right and the conservatives to annul the embargo on arms sales to China.
Jag minns att vi nyligen här i parlamentet röstade emot förslaget från höger och från de konservativa att upphäva embargot för vapenförsäljning till Kina.
EnglishThis judgment acknowledges that the Commission, with Parliament ’ s support, was right to annul the framework decision on environmental protection via criminal law.
. – Detta beslut är ett erkännande av att kommissionen, med parlamentets stöd, gjorde rätt i att upphäva rambeslutet om miljöskydd via straffrätten.
EnglishThis judgment acknowledges that the Commission, with Parliament’s support, was right to annul the framework decision on environmental protection via criminal law.
   . – Detta beslut är ett erkännande av att kommissionen, med parlamentets stöd, gjorde rätt i att upphäva rambeslutet om miljöskydd via straffrätten.
EnglishNo one, not even the People's Republic of China, is entitled to restrict human rights on the basis of their own philosophy or culture, let alone annul those rights.
Ingen, inte heller Folkrepubliken Kina, har rätt att inskränka eller avskaffa de mänskliga rättigheterna efter sina egna filosofier eller sin egen kultur.
EnglishI do, however, profoundly regret the Czech Republic's failure to annul the expulsion decrees and, in particular, the Immunity Act, which is contrary to every principle of law.
Jag beklagar emellertid djupt att Tjeckien inte har upphävt fördrivningsdekreten, och särskilt den lag om straffrihet som strider mot alla rättsprinciper.
EnglishIf any EU country, the Council, the Commission or (under certain conditions) Parliament believes that a particular EU law is illegal, it may ask the Court to annul it.
Om ett EU-land, rådet, kommissionen eller (under vissa förutsättningar) parlamentet anser att en rättsakt är olaglig, kan de begära att domstolen ogiltigförklarar den.
EnglishThat is why it is important that the Commission's decision to annul the competition was taken quickly, and that a whole new competition should be organised carefully and thoroughly.
Därför var det viktigt att beslutet om annullering av kommissionens uttagningsprov togs snabbt och att man nu omsorgsfullt och grundligt förbereder ett nytt stort uttagningsprov.

Synonymer (engelska) till "annulment":

annulment