"annual review" - Svensk översättning

EN

"annual review" på svenska

EN

annual review {substantiv}

volume_up
annual review

Användningsexempel för "annual review" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
Syftet med den årliga översynen är att identifiera sådana möjliga förbättringar.
EnglishWhen does the Commission intend to come forward with the Annual Joint Review?
När avser kommissionen lägga fram den gemensamma årliga översynen?
EnglishThe aim of the annual review is to identify such potential improvements.
Syftet med den årliga översynen att finna sådana eventuella förbättringar.
EnglishThe Commission makes an annual review of the progress made.
Kommissionen undersöker varje år vilka framsteg som kan noteras.
EnglishThis annual review is presented in an annual report in accordance with Operative Provision No 8.
Den årliga bedömningen av hur koden fungerar avspeglas i en årlig rapport i enlighet med tillämpningsbestämmelse 8.
EnglishAs the honourable Member knows, there is a kind of annual review of the process of Turkey's accession to the EU.
Som ledamoten vet sker varje år ett slags översyn av Turkiets framsteg på sin väg mot EU-anslutning.
EnglishThe EC Regulation entered into force on 10 March and its annual review is due to take place at the end of this month.
EG-förordningen trädde i kraft den 10 mars och den årliga översynen planeras äga rum i slutet av denna månad.
EnglishIn addition, an annual review of compliance with all data protection standards, with the involvement of data protection supervisors, is provided for.
Dessutom föreskrivs en årlig översyn av respekten för alla standarder för dataskydd.
EnglishAs regards the annual joint review, you said that you will review issues of protection of privacy.
EnglishAmendment No 13 is, I think, a very good one, as there is a need for the annual review of stocks that it proposes.
Jag anser att ändringsförslag 13 är mycket bra, eftersom det finns ett behov av den årliga översyn av bestånden som föreslås i det.
EnglishIn the immediate future, the joint transatlantic goal must be to halt Iranian activity and ensure the success of the annual NPT review conference.
Vi måste också utan tvekan uttrycka vår oro angående Rysslands leveranser av kärnbränslestavar till Iran.
EnglishThese strategies must be subject to annual review and ensure consistency between the various Community policies involved.
Dessa strategier måste vara föremål för årlig revision samt garantera att gemenskapens olika berörda politikområden hänger samman.
EnglishThe resolution called on the Commission to submit a special annual review of competition policy developments to the Parliament.
I resolutionen begärs att kommissionen skall överlämna en särskild årsrapport till parlamentet om hur konkurrenspolitiken utvecklas.
EnglishThe Danish Social Democrats have voted in favour of the report on the annual review of the Customs Union between the EU and Turkey.
De danska socialdemokraterna har röstat för betänkandet, som handlar om den årliga genomgången av tullunionen mellan EU och Turkiet.
EnglishAnyone picking up this 200-page volume will observe that it more resembles a shop’s inventory than an annual political review.
Var och en som bläddrar igenom denna volym på 200 sidor kommer att märka att den mer liknar en lagerförteckning än en årlig politisk översikt.
EnglishMr Cañete's report, which in itself was a very good piece of work, is the 1996 annual review of the Commission's report for this period.
Det i sig mycket bra betänkandet av Arias Cañete är en balansräkning för år 1996 om den rapport som har lagts fram av kommissionen om den utsatta tidsperioden.
EnglishB5-0152/1999 by Mr Van den Berg and Mr Howitt, on behalf of the PSE Group, on the First Annual Review of the EU Code of Conduct on the export or transfer of arms;
B5-0152/1999 av van den Berg och Howitt för PSE-gruppen om den första årliga översynen av EU-kodexen för export eller överföring av vapen,
EnglishB5-0152/ 1999 by Mr Van den Berg and Mr Howitt, on behalf of the PSE Group, on the First Annual Review of the EU Code of Conduct on the export or transfer of arms;
B5-0152 / 1999 av van den Berg och Howitt för PSE-gruppen om den första årliga översynen av EU-kodexen för export eller överföring av vapen,
EnglishWe must stress the importance of focusing the annual review of the Europe 2020 Strategy on the integrated economic policy and employment guidelines.
Vi måste betona vikten av att de integrerade ekonomiska och sysselsättningspolitiska riktlinjerna står i centrum i den årliga översynen av Europa 2020-strategin.
EnglishSecondly, also applying to each candidate, we have said that an annual review would take place on the state of progress towards fulfilling the conditions.
För det andra, vilket också gäller för varje kandidatland, har vi sagt att en årlig översyn skall ske av hur långt staterna kommit i att uppfylla villkoren.

Liknande översättningar för "annual review" på svenska

annual adjektiv
annual substantiv
review substantiv