"annual general meeting" - Svensk översättning

EN

"annual general meeting" på svenska

EN

annual general meeting {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
annual general meeting
Decision on voluntary liquidation is decided at an Annual General Meeting.
Beslut om frivillig likvidation fattas på en bolagsstämma.
An Annual General Meeting is held immediately and deals with the changes taking place with regard to the company's board or auditor.
En bolagsstämma som behandlar de förändringar som ska ske beträffande bolagets styrelse eller revisor hålls omedelbart.
The ordinary general meeting where the board shall submit the annual report and audit report as well as the consolidated financial statements is called the Annual General Meeting.
Den ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och koncernredovisning kallas årsstämma.

Användningsexempel för "annual general meeting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDecision on voluntary liquidation is decided at an Annual General Meeting.
Beslut om frivillig likvidation fattas på en bolagsstämma.
EnglishThe nominating committee shall give an account of its work at the annual general meeting.
Valberedningen ska under årsstämman redogöra för sitt arbete.
EnglishIts proposals are presented in the notice convening the annual general meeting and on the company’s website.
Dess förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.
EnglishAxis AB (publ) held its Annual General Meeting on April 17, 2008.
Axis AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 17 april 2008.
EnglishAxis AB (publ) held its Annual General Meeting on April 22, 2009.
Axis AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 22 april 2009.
EnglishAxis AB (publ) held its Annual General Meeting on April 21, 2010.
Axis AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 21 april 2010.
EnglishThe Directors and Deputy Directors are elected annually at the Annual General Meeting of Shareholders.
Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma.
EnglishThe notice convening the annual meeting is published no later than four weeks prior to the annual general meeting.
Kallelse till stämman offentliggörs senast fyra veckor innan stämman.
Englishwere adopted at the annual general meeting in 2011 and are available in their entirety here.
vid årsstämman 2011 och finns i sin helhet här.
EnglishThese Articles of Association were approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on April 14, 2011.
Denna bolagsordning antogs vid årsstämma den 14 april 2011.
EnglishAxis AB (publ) held its Annual General Meeting at 5:00 p.m. on Thursday, April 18, 2012, at Edison Park, Emdalavägen 14, LUND.
Axis AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl 17.00 i bolagets lokaler på Edison Park, Emdalavägen 14, Lund.
EnglishShareholders wishing to have a matter dealt with at the Annual General Meeting must submit a written request to that effect to the Board of Directors.
Aktieägare har, efter skriftlig begäran till styrelsen, rätt att få ärende behandlat på årsstämman.
EnglishThe shareholders are given the opportunity at the annual general meeting to ask questions about the company and the results for the year in question.
På stämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om bolaget och resultatet för det berörda året.
EnglishAn Annual General Meeting is held immediately and deals with the changes taking place with regard to the company's board or auditor.
En bolagsstämma som behandlar de förändringar som ska ske beträffande bolagets styrelse eller revisor hålls omedelbart.
EnglishAt the annual general meeting information is provided about the company’s performance during the past year and resolutions are passed on important questions.
På årsstämman informeras om företagets utveckling under det gångna året och beslut tas i centrala ärenden.
EnglishAnnual General Meeting
EnglishThe ordinary general meeting where the board shall submit the annual report and audit report as well as the consolidated financial statements is called the Annual General Meeting.
Den ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och koncernredovisning kallas årsstämma.
EnglishThe particulars of the annual general meeting are governed in the Swedish Companies Act and in the Articles of Association.
På samma årsstämma lägger revisorerna fram revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.
EnglishThe committee was appointed at the inaugural Board meeting after the Annual General Meeting and consists of Lars-Erik Nilsson (chairman and convener) and Olle Isberg.
Utskottet utsågs på det konstituerande sammanträdet efter årsstämman och består av Lars-Erik Nilsson (ordförande och sammankallande) och Olle Isberg.
EnglishI welcome it all the more because it has been brought to my attention that, at the UN's annual general meeting, they set up a special joint committee to focus on women, children and the disabled.
Jag gör det desto hellre, eftersom det så vitt jag vet fortfarande är så, att man i FN: s årliga generalförsamling har ett särskilt utskott, som behandlar kvinnor, barn och handikappade gemensamt.

Liknande översättningar för "annual general meeting" på svenska

annual adjektiv
annual substantiv
meeting substantiv
general adjektiv
Swedish