EN

annual accounts {pluralis}

volume_up
annual accounts
I will therefore vote against approval of the Committee of the Regions’ annual accounts.
Jag kommer därför att rösta nej till godkännande av Regionkommitténs årsredovisningar.
Article 10 requires that the annual accounts should give a true, fair and comprehensive view.
I artikel 10 krävs det att årsredovisningen ger en rättvisande, korrekt och uttömmande översikt.
We have examined in detail the Commission's annual accounts as well as the observations made by the European Court of Auditors in its annual report.
Vi har noggrant undersökt kommissionens årsredovisning samt de anmärkningar som revisionsrätten gjort i sin årliga rapport.

Användningsexempel för "annual accounts" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMy first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
Först och främst tillförlitligheten hos de slutliga årsredovisningarna för 2006.
EnglishI will therefore vote against approval of the Committee of the Regions’ annual accounts.
Jag kommer därför att rösta nej till godkännande av Regionkommitténs årsredovisningar.
EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter (debatt)
EnglishThis, however, does not mean that the annual accounts submitted to Parliament are flawless.
Detta innebär dock inte att de årliga räkenskaperna som lagts fram inför parlamentet är felfria.
EnglishArticle 10 requires that the annual accounts should give a true, fair and comprehensive view.
I artikel 10 krävs det att årsredovisningen ger en rättvisande, korrekt och uttömmande översikt.
EnglishYet who will guarantee that these are just as reliable as certified annual accounts?
Vem kan emellertid garantera att dessa handlingar är lika tillförlitliga som reviderade årsredovisningar?
EnglishArticle 10 requires that the annual accounts should give a true, fair and comprehensive view.
I artikel 10 krävs det att årsredovisningen ger en rättvisande, korrekt och uttömmande översikt.
EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (
Årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter (
EnglishAnnual accounts and consolidated accounts must be subject to efficient and thorough auditing.
   . Årsbokslut och sammanställd redovisning måste vara föremål för effektiv och grundlig revision.
EnglishTherefore, Mr Ashworth, perhaps the Conservatives will vote in favour of the annual accounts at least.
Därför, Richard Ashworth, kommer kanske de konservativa att åtminstone rösta för årsredovisningen.
EnglishHowever, I do not support the idea of exempting micro-enterprises from the duty to submit annual accounts.
Jag stöder dock inte idén om att undanta mikroföretagen från skyldigheten att lämna årsbokslut.
EnglishFirstly, on the annual accounts, the Court of Auditors has issued a positive Statement of Assurance.
När det för det första gäller årsredovisningen har revisionsrätten utfärdat en positiv revisionsförklaring.
EnglishImplementation of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts (
Genomförande av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (
EnglishFirstly, for the third year in a row, the annual accounts have received an unqualified positive opinion.
För det första har årsredovisningen för tredje året i rad tilldelats ett positivt uttalande utan reservation.
EnglishStatutory audit of annual accounts and consolidated accounts (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (kommissionensgenomförandebefogenheter) (omröstning)
English(CS) It is now the second time in the current session that the annual accounts of the European Union have come up for discussion.
(CS) Det är nu andra gången under den pågående sessionen som EU:s årsräkenskaper är uppe för diskussion.
EnglishI therefore voted against Mr Lehne's report on the annual accounts of certain types of companies as regards microentities.
Jag röstade därför emot Klaus-Heiner Lehnes betänkande om årsbokslut i vissa typer av bolag avseende mikroenheter.
EnglishRegarding the annual accounts, as it did last year, the Court has issued an unreserved positive statement of assurance.
När det gäller årsbokslutet har revisionsrätten, liksom förra året, avgivit en oreserverat positiv revisionsförklaring.
EnglishIf there are no annual accounts available, it makes it more difficult for small enterprises to obtain information about colleagues.
Om det inte finns något årsbokslut blir det svårare för små företag att få information om andra små företag.
EnglishThat was reason enough for putting off approval of the annual accounts until such time as this matter has been fully investigated.
Detta var skäl nog att skjuta upp godkännandet av årsredovisningarna tills denna fråga blivit ordentligt utredd.

Liknande översättningar för "annual accounts" på svenska

accounts substantiv
Swedish
annual adjektiv
annual substantiv
annual report substantiv
annual revenue substantiv
annual meeting substantiv
annual rate substantiv
annual production substantiv
rendering of accounts substantiv
Swedish
annual leave substantiv
Swedish
annual account substantiv
Swedish
annual fee substantiv
Swedish