EN

announcement {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Election of the President (announcement of nominations and appointment of tellers)
Val av ordförande (meddelande om kandidater och utnämning av rösträknare)
Announcement of proposals by the Conference of Presidents: see Minutes
Meddelande om förslag från talmanskonferensen: se protokollet
When you made the announcement yesterday, no reaction was registered.
Då ni framförde ert meddelande i går märktes inga reaktioner.
Of course we welcome President Obasanjo's announcement of an inquiry.
Vi välkomnar naturligtvis president Obasanjos tillkännagivande av en utredning.
I support his announcement of new initiatives by the European Commission.
Jag välkomnar hans tillkännagivande av nya initiativ från Europeiska kommissionen.
President Băsescu's announcement on passports also added to tensions.
President Traian Băsescus tillkännagivande om pass har också ökat spänningarna.
Announcement of the candidates for election to the office of President
Kungörelse av kandidater till val av talman
En första kungörelse om workshopen
   Mr President, we welcome the recent announcement by the Americans that they are starting to think multilaterally once again.
Vi välkomnar amerikanernas kungörelse nyligen om att de återigen skall börja tänka multilateralt.
More complex is the question of whether a prosecution is possible - the Commissioner is a lawyer so he will know this - without the announcement of victims.
Frågan om det är möjligt att åtala är mer komplicerad - kommissionären är advokat, så han vet detta - utan att ett offer har ingivit anmälan.
2. näringsliv
announcement

Användningsexempel för "announcement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor the time being we only have an announcement that the referendum will take place.
Just nu har vi bara ett tillkännagivande om att folkomröstningen kommer att ske.
EnglishEarlier this year, this House welcomed the announcement of an ETA ceasefire.
Tidigare i år välkomnade parlamentet tillkännagivandet om ETA:s vapenstillestånd.
EnglishIt is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.
Detta är inget tillkännagivande, det är något som kommissionen redan har föreslagit.
EnglishThis announcement describes a framework strategy for future activities in this area.
I uttalandet beskrivs en ramstrategi för kommande verksamhet på detta område.
EnglishLet us not repeat the mistake that was made with the announcement of Natura 2000.
Låt oss inte upprepa det misstag som gjordes i samband med meddelandet om Natura 2000.
EnglishThe amendments proposed reflect the announcement by Eurostat on 15 October.
De föreslagna ändringarna återger yttrandet från Eurostat från den 15 oktober.
EnglishMr President, I did ask the Commissioner when we might look forward to the announcement.
Herr ordförande! Jag frågade kommissionären när vi kan se fram emot meddelandet.
EnglishUnfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
Tyvärr lyckades den amerikanska regeringen inte följa upp sitt uttalande.
EnglishI support his announcement of new initiatives by the European Commission.
Jag välkomnar hans tillkännagivande av nya initiativ från Europeiska kommissionen.
EnglishCould you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Skulle ni kunna uppge om kommissionen kommer att presentera detta snart?
EnglishElection of the President (announcement of nominations and appointment of tellers)
Val av ordförande (meddelande om kandidater och utnämning av rösträknare)
EnglishDespite the announcement of elections, this key element is still not in place.
Trots att man meddelat att val skall hållas, saknas fortfarande denna nödvändiga faktor.
EnglishThis is not a point of order, but I believe it is an historic announcement.
Detta är ingen ordningsfråga, utan enligt min mening ett historiskt tillkännagivande.
EnglishIf we are committed to peace in the Middle East we should all welcome that announcement.
Om vi åtagit oss att skapa fred i Mellanöstern borde vi välkomna detta inlägg.
EnglishPresident Băsescu's announcement on passports also added to tensions.
President Traian Băsescus tillkännagivande om pass har också ökat spänningarna.
EnglishFirst the announcement, within a year, of more flexible quota management.
Allra först den utlovade uppmjukningen av förvaltningen av fiskekvoterna inom ett år.
EnglishOf course we welcome President Obasanjo's announcement of an inquiry.
Vi välkomnar naturligtvis president Obasanjos tillkännagivande av en utredning.
EnglishWe have an announcement before we start with regard to this afternoon's debates.
Innan vi inleder eftermiddagens debatt har vi ett tillkännagivande.
EnglishI welcome the Commissioner's announcement that a questionnaire is to be drawn up.
Jag välkomnar kommissionsledamotens tillkännagivande om att ett frågeformulär ska utarbetas.
EnglishFifth, so was the announcement that there were more votes than Members present!
För det femte tillkännagav man att fler röster hade avgetts än antalet närvarande ledamöter!

Synonymer (engelska) till "announcement":

announcement
announced
English