EN

announced {perfektparticip}

volume_up
announced
We did not vote on that, or you announced something incorrectly.
Det var inte om detta vi röstade, eller så annonserade ni något felaktigt.
We announced EUR 25 million a week ago in the Commission.
Vi annonserade 25 miljoner euro för en vecka sedan i kommissionen.
The growth announced for 1999 will be around 2 %, similar to that established in the forecast.
Den annonserade tillväxten för 1999 låg runt två procent, inte långt från det som förutspåddes i prognosen.

Användningsexempel för "announced" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   – Mr President, you have announced that these goings-on will be investigated.
   – Herr talman! Ni har meddelat att dessa förehavanden kommer att undersökas.
EnglishAs Commissioner Grybauskaitė has already announced, some are to be incorporated.
Som kommissionsledamot Grybauskaitė redan har meddelat kommer vissa att införlivas.
EnglishI do not feel that this is what has happened so far with the measures announced.
Jag tycker inte att det är vad som har hänt hittills med de åtgärder som aviserats.
EnglishToday, the Commission is reiterating the measures that it had announced to us.
I dag upprepar kommissionen på nytt de åtgärder som den tidigare har meddelat oss.
EnglishPresident Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
President Putin meddelade den ryska regeringens avgång för några dagar sedan.
EnglishThe presidency has also announced its priorities with regard to the environment.
Vidare har ordförandeskapet presenterat sina prioriteringar på miljöområdet.
EnglishThe Commission has now announced its decision to provide a further EUR 10 million.
Nu har meddelats att kommissionen skall fatta ett andra beslut om 10 miljoner euro.
EnglishThe announced communication on partnership agreements will be presented shortly.
Det tillkännagivna meddelandet om partnerskapsavtal kommer att presenteras inom kort.
English(SL) Croatia announced an environmental/ fishing zone in the Adriatic in October 2003.
(SL) Kroatien inrättade en ekologisk fiskezon i Adriatiska havet i oktober 2003.
EnglishWhat was begun in Lisbon and announced in Nice was not continued in Stockholm.
Det som påbörjades i Lissabon och tillkännagavs i Nice, fortsattes inte i Stockholm.
EnglishI announced this problem just now and the technicians are trying to resolve it.
Jag meddelade nyligen att vi hade detta problem och att teknikerna försöker lösa det.
EnglishYesterday, as Mrs Dührkop Dührkop said, the terrorist group ETA announced a truce.
Som Dührkop Dührkop sade utlyste terroristorganisationen ETA vapenvila igår.
EnglishHowever, you announced the same title both times: 'the report on readmission'.
Ni angav emellertid samma titel båda gångerna, nämligen ”betänkandet om återtagande”.
EnglishThe UN has now announced a review of the IPCC's dodgy dossiers and fiddled statistics.
FN har nu tillkännagett en granskning av IPCC:s skumma akter och fuskstatistik.
EnglishMr Lamy announced a detailed study over four years to accompany the process.
Pascal Lamy har aviserat att processen skall följas upp i en fyraårig undersökning.
EnglishIn Georgia, the IMF has announced that it will not be continuing its 'aid'.
I Georgien har IMF meddelat att man inte kommer att fortsätta med sitt ”stöd”.
EnglishI also endorse the period of mourning that the Chinese Government has announced.
Jag stöder även den sorgeperiod som den kinesiska regeringen har utlyst.
EnglishThe US has announced and has already started the reworking of relations with Russia.
USA har tillkännagivit och redan inlett anpassningen av förbindelserna med Ryssland.
EnglishI also welcome the EUR 280 million that you have announced for restructuring.
Jag välkomnar även de 280 miljoner euro som ni har tillkännagett för omstrukturering.
EnglishNow we have to support Greece, and Greece has now announced very important measures.
Nu måste vi stödja Grekland, och Grekland har nu aviserat mycket betydande åtgärder.

Synonymer (engelska) till "announced":

announced
English
announcement