"annexed" - Svensk översättning

EN

"annexed" på svenska

volume_up
annexed {perf. part.}
volume_up
annex {substantiv}

EN annexed
volume_up
{perfektparticip}

annexed
volume_up
annekterat {perf. part.}

Synonymer (engelska) till "annex":

annex

Användningsexempel för "annexed" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Conference has adopted the following declarations annexed to this Final Act.
Konferensen har antagit nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt.
EnglishThis Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Artikeln överensstämmer med det protokoll om asyl som fogats till konstitutionen.
EnglishThe statement will be annexed to the Directive, and will make reference to the Directive.
Uttalandet ska bifogas direktivet och kommer att innehålla hänvisningar till det.
EnglishHAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty:
HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till detta fördrag.
EnglishThe list of specific powers of the Commission annexed to the agreement is correct.
Den bifogade listan på kommissionens specifika befogenheter är korrekt.
EnglishThe parties had agreed to begin renegotiating the protocol annexed to the agreement.
Parterna har kommit överens om att börja omförhandla protokollet i bilagan till avtalet.
EnglishReferences within the document will be annexed according to the URL Notations.
Referenser inom filen läggs till filnamnet enligt skrivsättet för URL.
EnglishProtocols annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe
Protokoll som är fogade till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
EnglishHAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Constitution:
HAR ENATS OM följande bestämmelser, som skall fogas till konstitutionen.
English The Protocols previously annexed to the EAEC Treaty shall be repealed.
    De protokoll som tidigare fogades till Euratomfördraget skall upphävas.
EnglishThese have been handed over to Parliament to be annexed to the Minutes of our debate.
Dessa har överlämnats till parlamentet så att de kan bifogas protokollet från vår diskussion.
EnglishGeorgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Georgien invaderades av Ryssland som i praktiken annekterade två av landets autonoma regioner.
EnglishDenmark can participate, in line with the conditions set out in the protocol annexed to the Treaty.
Danmark kan delta, i linje med de villkor som anges i tilläggsprotokollet till fördraget.
EnglishDeclaration 35 annexed to the Final Act of the Treaty of Amsterdam serves a similar purpose.
Förklaring 35, som är bifogad den slutliga versionen av Amsterdamfördraget går i samma riktning.
EnglishFurthermore, the Conference has noted the declarations listed hereafter and annexed to this Final Act:
Vidare har konferensen noterat nedan angivna förklaringar, som fogas till denna slutakt.
EnglishKyrgyzstan was annexed by Russia in 1864, but it achieved independence from the Soviet Union in 1991.
Kirgizistan tvångsanslöts av Ryssland 1864 men blev självständigt från Sovjetunionen 1991.
EnglishThe annexed list has been drawn up for this purpose.
Den förteckning som utarbetats och som finns i bilagan är mycket väl lämpad för detta.
EnglishI shall read the declaration that I hope will be annexed:
Jag kommer att läsa förklaringen, som jag hoppas kommer att bifogas.
EnglishThis is also the approach adopted in the opinion of the Committee on Budgets, annexed to the Mauro report.
Budgetutskottets yttrande i Mauros betänkande går också i denna linje.
EnglishDeclarations concerning Protocols annexed to the Constitution
Förklaringar om protokoll som är fogade till konstitutionen