"animal" - Svensk översättning

EN

"animal" på svenska

volume_up
animal {substantiv}
volume_up
animation {substantiv}
volume_up
animator {substantiv}
volume_up
animism {substantiv}
SV
SV

"animal" på engelska

EN
EN

animal {substantiv}

volume_up
animal (även: beast, brute, creature, beastie)
A flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.
Ett flygande djur behöver en annan sorts modell än ett gående, klättrande eller simmande djur.
Either an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
Antingen är ett djur friskt och lämpligt som födoämne för människan, eller inte.
An animal has to be treated beautifully, but then it is slaughtered.
Ett djur måste behandlas på ett fantastiskt sätt, men sedan slaktas det.
animal
I should like to home in on one specific point in the report, namely the EU’ s animal disease policy.
Antalet slakterier har sjunkit drastiskt, och antalet kreatur som transporteras har ökat exponentiellt.
At present, people are herded around Europe like animals.
Idag skyfflas människor runt i Europa likt kreatur.
BST is not used in cattle for therapeutic purposes but only to enhance milk production and has detrimental effects on the animals.
BST används inte på kreatur i terapeutiskt syfte utan bara för att öka mjölkproduktion och har negativa effekter på djur.
SV

animal {adjektiv}

volume_up
1. "från djurriket, djur-"
animal (även: fysisk, animalisk, från djurriket)
volume_up
animal {adj.} (of the animal kingdom)
I min röstning har jag utgått från rekommendationerna från " Eurogroup for Animal Welfare ".
I have based my vote on the recommendations of the " Eurogroup for Animal Welfare ".
I min röstning har jag utgått från rekommendationerna från "Eurogroup for Animal Welfare".
I have based my vote on the recommendations of the "Eurogroup for Animal Welfare" .
Att kloning skall ske på animal vävnad går helt emot vår syn på djur och på vilket sätt vi människor behandlar dessa.
Cloning of animal tissue is totally contrary to our view on animals and how we should treat animals.

Användningsexempel för "animal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
Jag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
EnglishAnimal welfare organisations have been contacting my office and welcoming the law.
Djurskyddsorganisationer har kontaktat mitt kontor och välkomnat lagstiftningen.
EnglishI would also like to support the last speaker who talked about animal transport.
Jag skulle också vilja stödja föregående talare som talade om djurtransporter.
EnglishWe all share the objective to reduce animal pain inflicted during experimentation.
Målet för oss alla är att minska den smärta som tillfogas djuren under försöken.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Ni har utsträckt direktivet så att det täcker alla djurarter, inte bara däggdjur.
EnglishWe should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
Vi borde nu skapa regler för att minska antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen.
EnglishFor vehicles transporting animal carcasses and offal there is no such exemption.
För fordon som transporterar djurkadaver och slaktavfall finns inte detta undantag.
EnglishAnimal disease now travels far and fast in types of farming and food distribution.
Djursjukdomar färdas nu långt och snabbt inom visst jordbruk och matdistribution.
EnglishOver recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
Under de senaste åren har det gjorts framsteg på området för vaccinering av djur.
EnglishThis is an animal epidemic affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Detta är en djurepidemi som drabbar idisslare, som nötkreatur, får och getter.
EnglishBut it avoids unnecessary cost and bureaucracy for farmers and animal owners.
Men man undviker onödiga kostnader och byråkrati för jordbrukare och djurägare.
EnglishSome aspects of the problem involve animal health, as has already been mentioned.
Som redan har nämnts omfattar vissa aspekter av den här frågan djurens hälsa.
EnglishModern food systems mean that animal diseases travel far and travel quickly.
De moderna matsystemen innebär att djursjukdomar färdas långt och färdas snabbt.
EnglishThis animal disease laboratory is used by the Commission as a reference laboratory.
Kommissionen använder detta djursjukdomslaboratorium som referenslaboratorium.
EnglishIt shows that trade and animal welfare are compatible and we should rejoice in that.
Det visar att handel och djurskydd kan förenas och att vi bör glädjas över detta.
EnglishProhibition of dilution will reduce the overall contamination load of animal feed.
Förbud mot utspädning kommer att minska den totala föroreningen av djurfoder.
EnglishOne of these dossiers is the Commission's report on animal welfare during transport.
En av dessa dossiéer är kommissionens rapport om skydd av djur under transport.
EnglishI would stress, as the Commissioner did, that this proposal deals with animal health.
Jag vill, liksom kommissionsledamoten, betona att detta förslag rör djurs hälsa.
EnglishAnimal welfare is an exceedingly important matter, as far as transport is concerned.
Djurens välbefinnande är en synnerligen viktig fråga vad transporterna beträffar.
EnglishThe next item is the statements by the Council and the Commission on animal welfare.
Nästa punkt på föredragningslistan är rådets uttalande om djurs välbefinnande.

"animal genetics" på svenska

animal genetics
Swedish
  • djurgenetik
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"animal graze" på svenska

animal graze
Swedish
  • betesdjur
  • djurbete
Mera chevron_right