"and yet" - Svensk översättning

EN

"and yet" på svenska

EN

and yet {konjunktion}

volume_up
It is clear and succinct and yet comprehensive in its coverage of the issues.
Det är klart och koncist och ändå omfattande i sin behandling av frågorna.
It seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
Det verkar vara en parodi på politik, och ändå är det den italienska regeringens politik.
And yet none of this information feeds into political decision-making.
Och ändå används inte någon av dessa upplysningar vid politiskt beslutsfattande.

Användningsexempel för "and yet" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe health implications of this technology have not yet been adequately studied.
Det finns ännu inte tillräcklig forskning om hur denna teknik kan påverka hälsan.
EnglishWe broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
EnglishWe do not believe that there is, as yet, sufficient control of tax-payers' money.
Vi anser inte att skattebetalarnas pengar kontrolleras tillräckligt än så länge.
EnglishMadam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
   . – Fru talman! Jag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.
EnglishYet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.
EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
EnglishOnly the Council has not yet acknowledged that this is actually what is needed.
Det är bara rådet som ännu inte har erkänt att detta faktiskt är vad som behövs.
EnglishWe have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.
EnglishIt is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.
Det är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.
EnglishSurveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.
Det har gjorts undersökningar men resultaten av dessa har ännu inte bekräftats.
EnglishI specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.
Jag säger specifikt ”diskutera”, eftersom jag inte heller ännu har alla svaren.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Vi har talat om detta i flera år, men hittills har inget omvandlats i praktiken.
EnglishAnd there is yet another problem: the technological gap between the generations.
Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
EnglishThe European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
Europeiska kommissionen antyder att dessa program inte ännu har fått upp farten.
EnglishI do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishYet the European Union also holds the key to bringing the United States on board.
Europeiska unionen innehar också lösningen på hur vi ska få med Förenta staterna.
EnglishNevertheless, I would remind you that no specific commitments have yet been made.
Jag vill emellertid påminna er om att inga specifika åtaganden ännu har gjorts.
EnglishNo attempt has as yet been made to take on board the Member States’ objections.
Inget försök har ännu gjorts för att ta till sig medlemsstaternas invändningar.
English. - Mr President, yet again we are confronted with a coup d'état in Fiji.
författare. - (EN) Herr talman! Än en gång har en statskupp genomförts på Fiji.
EnglishOthers, for their part, focus mainly on what it has not yet been possible to do.
Vissa fokuserar huvudsakligen på vad som ännu inte har varit möjligt att göra.

Liknande översättningar för "and yet" på svenska

and konjunktion
Swedish
yet adverb
and the like
and then adverb
Swedish
not yet
Swedish
and more
Swedish