"and so forth" - Svensk översättning

EN

"and so forth" på svenska

EN

and so forth [exempel]

volume_up
and so forth (även: you name it)
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och vidare och vidare."
When shall we start having to submit details of births and so forth?
När kommer vi att behöva börja lämna upplysningar om födslar och vidare?
They are also introducing environmental taxes, and so on and so forth.
De inför också miljöskatter och vidare.

Användningsexempel för "and so forth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is where all the zero deficits, stability plans and so forth come from.
Ur den uppfattningen härrör alla nollunderskott, stabilitetsplaner och liknande.
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Som försvarsminister hade hon tillgång till stridsvagnar och flygvapnet och annat.
EnglishSometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Ibland tog vi upp problem, och ibland tog vi upp personliga frågor med mera.
EnglishThe consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.
Samrådet kommer bl.a. att inbegripa även de berörda företagen och myndigheterna.
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
EnglishThere is no need to say '452 voted; 53 against; 22 in favour; and so on and so forth'.
Det är inte nödvändigt att säga ”452 röster, 53 mot, 22 för” och så vidare.
EnglishThere have been many speculations in the press, in Parliament, and so forth.
Det har spekulerats en hel del kring den i pressen, här i parlamentet och på andra håll.
EnglishEach airport is unique (runway configuration, distribution of traffic and so forth).
Varje flygplats är unik (start- och landningsbanornas form, trafikens fördelning, osv.).
EnglishD1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items.
I D1 står t.ex. 100 och i E1 står namnet Grönsakssoppa osv för 100 rätter.
EnglishUnemployment is high, investment is not what it could be, and so on and so forth.
Arbetslösheten är hög, investeringarna kommer inte igång osv., osv.
EnglishThe subjects listed here are quite reasonable - health, the environment, food and so forth.
Den ämneskatalog som här förts på tal är förnuftig - hälsa, miljö, livsmedel.
EnglishOf course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.
Naturligtvis kan man alltid klaga över att detta kunde ha gjorts tidigare och så vidare.
EnglishYou know, the big communist revolutions, Russia and China and so forth.
Ni vet, den stora kommunistrevolutionen, Ryssland, Kina och allt det där.
EnglishFarmers working in similar circumstances do not receive equal subsidies and so on and so forth.
Bönder som arbetar under liknande förhållanden får inte samma stöd, och så vidare.
EnglishWhen shall we start having to submit details of births and so forth?
När kommer vi att behöva börja lämna upplysningar om födslar och så vidare?
English, and so forth.
Var tillsynsmyndigheten för svag för att agera tillräckligt snabbt?
EnglishSome Members have urged the Commission to conduct further research, fresh analyses and so forth.
En del ledamöter begär att kommissionen skall göra fler studier, nya analyser, etc.
EnglishFarmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Jordbrukarna kommer att betalas per hektar för vattenvård, återplantering av skog och så vidare.
EnglishIn practice, however, we still have completely different oil duties, road taxes and so forth.
Faktum är dock att vi fortfarande har fullständigt olika skatter på olja, fordon o.dyl.
EnglishAnd crows and other corvidae, ravens, rooks and so forth, are incredibly smart birds.
Och kråkor och andra fåglar i släktet, såsom korpar, råkor o.s.v är väldigt intelligenta fåglar.

Synonymer (engelska) till "and so forth":

and so forth

Liknande översättningar för "and so forth" på svenska

and konjunktion
Swedish
forth adverb
so adverb
so konjunktion
and so on adverb