"analysis report" - Svensk översättning

EN

"analysis report" på svenska

EN

analysis report {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
analysis report

Användningsexempel för "analysis report" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI must tell you that I largely agree with the analysis appearing in each report.
Jag måste säga att jag i allt väsentligt håller med om analysen i betänkandena.
EnglishIn the final analysis, therefore, the Sterckx report leaves a strange feeling.
Till sist efterlämnar därför Sterckxbetänkandet en egendomlig känsla.
EnglishAnalysis of this report shows that the crisis goes beyond the BSE issue.
Analysen av detta betänkande visar att krisen övergår problemet med BSE.
EnglishThere are good sentiments in the report; there are merits in the analysis of the report.
Betänkandet är välmenande; analysen i betänkandet har sina förtjänster.
EnglishI would compliment the rapporteur on the sharp analysis in his report.
Jag gratulerar föredraganden till den skarpa analysen i hans betänkande.
EnglishI share the rapporteur's analysis in the report voted on today.
Jag instämmer i föredragandens analys i det betänkande som vi röstar om i dag.
EnglishThe report’s analysis of the situation and conclusions conflict with the measures proposed.
Analysen av situationen och slutsatserna i betänkandet motsäger de föreslagna åtgärderna.
EnglishThe report ’ s analysis of the situation and conclusions conflict with the measures proposed.
Analysen av situationen och slutsatserna i betänkandet motsäger de föreslagna åtgärderna.
EnglishThis motion for a resolution focuses on the analysis of the 2009 report.
Resolutionsförslaget handlar om analysen av 2009 års rapport.
EnglishNevertheless, in the final analysis, the report remains negative.
Inte desto mindre blir slutanalysen att betänkandet är negativt.
EnglishHowever, the analysis in Mr Pimenta's report contains several factual errors which are misleading.
Pimentas analys i betänkandet innehåller emellertid ett flertal faktafel, som verkar förvirrande.
EnglishAs a result, the analysis given in his report is very much to the point.
Betänkandet innehåller en mycket bra analys av det.
EnglishI do not wish to add anything to this, either in terms of the report's analysis, or of the motion.
Jag vill inte tillföra något till detta, varken när det gäller betänkandets analys eller förslaget.
EnglishIndeed, the analysis provided in the report goes a long way in contributing to the debate on these issues.
Analysen i betänkandet räcker faktiskt en bra bit som bidrag till debatten kring dessa frågor.
EnglishThe analysis of the report raises certain critical questions.
I betänkandets analys tar man upp några kritiska frågor.
EnglishI would also like to thank Mr Schwab for his very competent report and analysis of the Ombudsman's report.
Jag vill också tacka Andreas Schwab för hans mycket relevanta betänkande och analys av ombudsmannens rapport.
EnglishWe in the PPE-DE Group concur with Mr Duff's approach and the analysis contained in the report's explanatory statement.
Vi i PPE-DE-gruppen instämmer med Duffs inställning och den analys som finns i betänkandets motivering.
EnglishThe consequences, as it states in detail in the analysis contained in the report, are also a public health problem.
Som framgår av den mycket omfattande analysen i betänkandet hör konsekvenserna också till folkhälsans problemställningar.
English   Mr President, I agree with the report’s analysis of the situation following the Iraq war, but not with all the conclusions.
   Herr talman! Jag instämmer i betänkandets analys av situationen efter Irakkriget, men inte i alla slutsatser.
EnglishWe also agree with the report's analysis of the importance of international cooperation, which is what underpins credibility.
Vi instämmer också i betänkandets analys av betydelsen av internationellt samarbete, som ger grunden för trovärdighet.

Liknande översättningar för "analysis report" på svenska

analysis substantiv
report substantiv