EN

analysis {substantiv}

volume_up
analysis
volume_up
analys {utr.} (noggrann undersökning)
I think that this analysis justifies President Prodi's choice of words and analysis.
Jag tror att denna analys rättfärdigar ordförande Prodis ordval och analys.
This expectation resulting from our economic analysis was in line with our monetary analysis.
Den förväntan som blev resultatet av vår ekonomiska analys låg i linje med vår monetära analys.
the collection, storage, processing, analysis and exchange of relevant information;
insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information,
This analysis is complex and will take some time.
Denna undersökning är invecklad och kommer att ta tid.
This study should also concentrate part of its analysis on financial participation in SMEs.
Denna undersökning bör också ägna en del av sin analys åt ekonomiskt andelsägande inom de små och medelstora företagen.
To date, the Commission has not received a detailed analysis justifying its taking such a step.
Kommissionen har hittills inte mottagit någon detaljerad undersökning som skulle berättiga till att vidta en sådan åtgärd.
The ECB may also comment on this information, but their analysis must, however, be left to national decision-makers.
ECB kan också kommentera dessa uppgifter, men deras analysering måste ändå överlämnas till nationella beslutsfattare.
Obviously, you're not familiar with analysis.
Du är uppenbarligen inte insatt i psykoanalys.

Användningsexempel för "analysis" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the final analysis, this is about one of the Union’s common external borders.
Vid en slutlig analys handlar detta om en av unionens gemensamma yttre gränser.
EnglishI must tell you that I largely agree with the analysis appearing in each report.
Jag måste säga att jag i allt väsentligt håller med om analysen i betänkandena.
EnglishWe are not calling for regulation, but simply for an analysis of the status quo.
Vi uppmanar inte till lagstiftning, utan bara till en analys av det rådande läget.
EnglishEnvironmental Scanning Electron Microscope (SEM) with EDS, WDS and EBSD analysis.
Environmental Scanning Electron Microscope (SEM) with EDS, WDS and EBSD analysis.
EnglishThe problem is that when an analysis is carried out, the results are not believed.
Problemet är att folk inte tror på resultatet när en sådan analys väl genomförs.
EnglishWe are not a theoretical institution here, whose responsibility is merely analysis.
Vi är inte någon teoretisk institution, vars ansvar endast är att göra analyser.
EnglishWe can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
Vi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
EnglishThe analysis of Europarl TV, to see if it is effective or not, is also welcome.
En utvärdering av Europarl-TV, med avseende på dess effektivitet, välkomnas också.
EnglishThe report contains a good analysis of the 'democratic deficiency ' in the EU.
Betänkandet innehåller en bra analys av " det demokratiska underskottet " i EU.
EnglishIt is based on a detailed historical analysis with whose broad outline I agree.
Det stöder sig på en detaljerad historisk analys som jag i stora drag instämmer i.
EnglishThe report presents an analysis of the situation that is both correct and balanced.
I betänkandet görs en analys av situationen som är både korrekt och balanserad.
EnglishWe must have time and the proper analysis of how the process has been functioning.
Vi måste ha tid på oss och göra en verklig analys av hur förfarandet har fungerat.
EnglishIn the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
Vid närmare påseende är det innehållsmässigt inte så mycket fel med förordningen.
EnglishSeparation and quantitatve analysis of soluble compounds (UV and RI-detector).
Separering och kvantitativ analys av lösliga föreningar (UV- och RI-detektor).
EnglishLet me, in response to the rapporteur's analysis, list three points in favour.
Låt mig framföra tre mycket positiva punkter i motsats till föredragandens analys.
EnglishWhy does the Commission not let the producers come up with the analysis method?
Varför gör inte kommissionen så att producenterna får framlägga sina analysmetoder?
EnglishIndeed, you have referred to this joint analysis in your motion for a resolution.
Ni har ju också hänvisat till denna gemensamma analys i ert förslag till resolution.
EnglishAnalysis and feedback from Member States show that the guidelines are working.
Analys och återkoppling från medlemsstaterna visar att riktlinjerna fungerar.
EnglishTherefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.
Därför kräver jag att det åtminstone görs en gemensam analys av den här frågan.
EnglishI am pleased to see that Parliament has agreed with the Commission's analysis.
Jag gläder mig att finna att parlamentet är överens med kommissionens analys.

Synonymer (engelska) till "analysis":

analysis
chemical analysis