EN

analyses {pluralis}

volume_up
analyses
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
För att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
En tillförlitlig riskbedömning kräver omfattande analyser och referensmätningar.
The analyses by the Central Bank and by the Commission may help in this direction.
Centralbankens och kommissionens analyser kan hjälpa i denna riktning.

Användningsexempel för "analyses" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
För att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
EnglishIt has to be done in a way which takes account of relationships and analyses them'.
Det måste göras på ett sätt som tar hänsyn till förhållanden och analyserar dem”.
EnglishReliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.
En tillförlitlig riskbedömning kräver omfattande analyser och referensmätningar.
EnglishThis report very carefully and skilfully analyses all the questions at issue.
I denna text undersöker man alla dessa frågor med stor noggrannhet och kompetens.
EnglishLet us think of the future and develop the approaches and analyses we need.
Låt oss blicka framåt och utveckla de tillvägagångssätt och analyser vi behöver.
EnglishAnalyses have shown that existing recruitment systems are not gender neutral.
Analyser har visat att befintliga rekryteringssystem inte är könsneutrala.
EnglishHow can the good advice that we give, the good analyses, actually be put into effect?
Hur kan de goda råd som vi ger, de goda analyserna, faktiskt genomföras i praktiken?
EnglishSo we should not lose ourselves in legal analyses, but send a clear signal.
Vi bör alltså inte förlora oss i juridiska analyser, utan ge en klar signal.
EnglishIt is, in fact, prejudicial that the tools and analyses supplied are not more detailed.
Det är faktiskt synd att redskapen och analyserna inte var mer genomarbetade.
EnglishThe Commission should not carry out detailed analyses of the causes of forest fires.
EU-organ med ansvar för att övervaka olika klimatfaktorer ska inte bildas.
EnglishIt is high time splendid analyses were translated into still more splendid policy action.
Det är hög tid att omsätta de goda analyserna i ännu bättre politiska åtgärder.
EnglishThe more information gathered in a broadly-based database, the better the analyses.
Ju mer information i en brett upprättad databank, desto bättre analyser.
EnglishThe rapporteur analyses the common position in the spirit of constructive criticism.
Föredraganden analyserar välvilligt kritiskt den gemensamma ståndpunkten.
EnglishThey become more reliable for analyses and more useful as an aid to decision-making.
Den blir mer tillförlitlig för analyser och mer användbar som hjälp vid beslutsfattande.
EnglishThe analyses by the Central Bank and by the Commission may help in this direction.
Centralbankens och kommissionens analyser kan hjälpa i denna riktning.
EnglishSo far, there has been no end of analyses, but nothing practical has emerged.
Hittills har det gjorts ändlösa analyser utan några praktiska resultat.
EnglishThe fact is that there are no analyses of accidents to which we can refer.
Faktum är att det inte finns några olycksanalyser som vi kan hänvisa till.
EnglishGDP must be at the centre of our analyses, as agreed in the Rosbach report.
BNP måste vara centralt i våra analyser, enligt Anna Rosbachs betänkande.
EnglishAnalyses are required where relevant quantities of hazardous substances are actually handled.
Det krävs analyser där relevanta kvantiteter av farliga ämnen faktiskt hanteras.
EnglishI would like to call on the Commission to present the results of its analyses.
Jag uppmanar kommissionen att lägga fram resultaten av sina analyser.

Synonymer (engelska) till "analyser":

analyser
English