"analogous to" - Svensk översättning

EN

"analogous to" på svenska

EN

analogous to {adjektiv}

volume_up
analogous to
analogous to

Användningsexempel för "analogous to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEvery former Communist country has had to face analogous difficulties.
Alla före detta kommunistiska länder har ställts inför liknande svårigheter.
EnglishThey are long-term residents, they are not analogous to beneficiaries of temporary protection.
De är bofasta personer sedan lång tid, de är inte jämförbara med mottagare av tillfälligt skydd.
EnglishThe situation is analogous to the one from last year.
Situationen är ungefär densamma som förra året.
EnglishAs you know, last year we completed the analogous report on granting the Council discharge only in November.
Förra året slutfördes ett liknande betänkande om beviljande av ansvarsfrihet, men det skedde inte förrän i november.
EnglishThese powers of immunity are extraordinary and not analogous to those enjoyed by any police force within the EU.
Det rör sig om en extraordinär form av immunitet, som inte är jämförbar med den som andra poliskårer inom EU åtnjuter.
EnglishAs has already been mentioned, the directive is analogous to the one on grid access for cross-border trade in electricity.
Som redan har nämnts är direktivet jämförbart med direktivet om nättillträde för gränsöverskridande handel med elektricitet.
EnglishWe could clearly say the same of Amendment No 4, which has a similar justification and problems of an analogous nature.
Vi skulle givetvis kunna säga samma sak om ändringsförslag 4, vilket har en liknande motivering och en liknande problemställning.
EnglishAn analogous difference, we have already heard, concerns the regulation of unsolicited communications for direct marketing purposes.
Samma skillnad - det har vi redan fått höra - gäller reglerna om oönskade meddelanden som används för direkt marknadsföring.
EnglishAn analogous system could be considered, though with a smaller financial commitment, in the case of finance for countries with derogations.
Detta kan betraktas som en analog mekanism men med mindre ekonomiska åtaganden även i samband med finansiering av länder med undantag.
EnglishThe principles behind the two directives are analogous to the principles that should be inspiring the services directive, and their aims are the same.
Principerna bakom de båda direktiven är jämförbara med de principer som bör ligga till grund för tjänstedirektivet, och de har alla samma syfte.
EnglishPatients need innovative new medical products and not analogous products that burden our health systems without providing any extra benefit for patients.
Patienterna behöver innovativa nya läkemedel och inga analoga preparat, som belastar vår hälso- och sjukvård utan att medföra någon nytta för patienterna.
EnglishIn some Member States, the requirements relating to national marketing authorisations are analogous to those relating to variations in marketing authorisations.
I vissa medlemsstater motsvarar kraven som gäller nationella godkännanden för försäljning de krav som gäller ändringar av godkännanden för försäljning.
EnglishIt has signalled that it is, in principle, willing to introduce some kind of central European supervisory system analogous to the European System of Central Banks.
Den har signalerat att den i princip går med på att införa någon form av centralt europeiskt övervakningssystem liknande Europeiska centralbankssystemet.
EnglishWe are, unfortunately, still waiting for an analogous agreement to be signed with Latvia and we must encourage the Russians to sign such an agreement.
Vi väntar tyvärr fortfarande på att en liknande överenskommelse skall undertecknas med Lettland, och vi måste uppmuntra ryssarna att underteckna en sådan överenskommelse.
EnglishAlongside the human rights clauses, there are also analogous requirements regarding compliance with basic democratic standards and respect for minority rights.
Vid sidan av klausulen om mänskliga rättigheter finns det också jämförbara krav i fråga om efterlevnad av grundläggande demokratiska normer och respekt för minoriteters rättigheter.
EnglishAlongside the human rights clauses, there are also analogous requirements regarding compliance with basic democratic standards and respect for minority rights.
. Den snabba avregleringen inom världshandeln, som kännetecknas av vaga bestämmelser i fråga om arbete och miljö, innebär en stor utmaning för den europeiska ekonomins konkurrenskraft.
EnglishWe would like to set up something analogous to the very successful Iran-US claims tribunal, which, in a simple and elegant way, resolves thousands of disputes.
Vi skulle vilja upprätta något i likhet med den mycket framgångsrika tvistlösningsdomstolen mellan Iran och Förenta staterna, som på ett enkelt och elegant sätt löser tusentals tvister.
EnglishAt international level my colleague, Mr Lamy, had to oppose an analogous American initiative which was taken against certain public European companies in the telecom area.
Min kollega Lamy var på en internationell nivå tvungen att motsätta sig ett liknande amerikanskt initiativ, vilket berörde vissa statliga europeiska företag på telekommunikationsområdet.

Liknande översättningar för "analogous to" på svenska

analogous adjektiv
to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb