"an audience" - Svensk översättning

EN

"an audience" på svenska

EN

an audience {substantiv}

volume_up
an audience
Television, print and radio messages are one-way, broadcast indiscriminately to an audience without the means to interact.
Television, radio och press sänder odifferentierade meddelanden till en publik som inte kan interagera.
On the other hand, it is important to ensure that works are disseminated as widely as possible, because there is no art without an audience.
Å andra sidan är det viktigt att se till att de får så stor spridning som möjligt, för all konst kräver en publik.
And it did, and we created magic again, and we had the same result with an audience -- although we did make a little more money on that one.
. ~~~ Och vi hade samma resultat med en publik. ~~~ Fast vi tjänade lite mer pengar på den filmen.

Användningsexempel för "an audience" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishUnless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Såvida det inte finns någon i publiken som skulle vilja sluta äta frivilligt?
EnglishWhat remains is to ensure that the broadcasts reach the widest possible audience.
Sedan återstår att se till att sändningarna får största möjliga genomslag.
EnglishDo you have any plans to promote it or advertise it to a wider audience?
Planerar ni att stödja detta eller sprida kännedom om det till en större publik?
English(Audience: Who made them?) AM: It's a company in San Diego called Flex-Foot.
(Publiken: Vem tillverkade dem?) ~~~ AM: Ett företag i San Diego som heter Flex-Foot.
EnglishAt least in Greek tragedy the audience is permitted to understand what is happening.
I grekiska tragedier är det åtminstone tillåtet för publiken att förstå vad som händer.
EnglishNow the intelligent European audience wants to see Asian film production.
Nu vill den intelligenta europeiska biopubliken se asiatisk filmproduktion.
EnglishMade all these films, made all these documentary films for a very limited audience.
Gjorde alla dessa filmer, gjorde alla dessa dokumentärer, för en väldigt begränsad publik.
EnglishIn an audience as sophisticated as this one, that would be preaching to the choir.
För en så pass sofistikerad publik som denna vore det som att predika för de redan frälsta.
EnglishIt seems you have a larger audience now than you sometimes might have had in the past!
Det verkar som om ni har större publik nu än ni har haft ibland tidigare!
EnglishBecause of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
Därför når mycket av information publiken i förvrängd eller utvald form.
EnglishIt seems you have a larger audience now than you sometimes might have had in the past!
. – Äganderätten är en grundläggande förutsättning för marknadsekonomin.
EnglishSo I think this audience in particular can understand the importance of individuality.
Jag tror den här publiken i synnerhet förstår vikten av individualitet.
English(Laughter) There's no audience like this to justify their rehearsal time.
(skratt) Där finns ingen publik som det gör här, som kan rättfärdiga deras repetitioner.
EnglishOne of the most effective ways of communicating with such a vast audience is via the Internet.
Ett av de effektivaste sätten att kommunicera med en så stor krets är över Internet.
EnglishThis software entertains and educates its audience through visualisation.
Detta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering.
EnglishAnd in stand-up of course, the stand-up comedian is supposed to dominate the audience.
Och i stand-up så är det naturligtvis så att stand-up komikern antas kunna dominera publiken.
English(Laughter) How many people in the audience have the last name Resnick like me?
(Skratt) Hur många i publiken heter Resnick i efternamn som jag? ~~~ Upp med en hand.
EnglishMr President, I think it is actually quite fun to have a lively audience.
(EN) Herr talman! Jag tycker att det är roligt med en pigg publik.
EnglishAnd I never had fewer than two-thirds of an audience hold up their hand.
Och jag har aldrig varit med om att mindre än två tredjedelar av publiken har räckt upp handen.
EnglishEuropean films were more popular with the audience than American ones.
Publiken tyckte bättre om de europeiska filmerna än de amerikanska.

Liknande översättningar för "an audience" på svenska

an artikel
audience substantiv