"amount" - Svensk översättning

EN

"amount" på svenska

volume_up
amount {substantiv}

EN amount
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

amount (även: rate)
volume_up
belopp {neut.}
Of course, the amount is not as high as Parliament and the Commission had proposed.
Naturligtvis är detta belopp inte i nivå med vad parlamentet och kommissionen föreslog.
The amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
Det belopp som behövs för att omstrukturera sektorn kan inte fastställas av kommissionen.
1.What amount the European Union has allocated for the adverts in question?
1.Vilket belopp har Europeiska unionen avsatt för dessa reklaminslag?
amount (även: crowd, drove, host, lot)
volume_up
mängd {utr.}
Firstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
För det första tillåter inte detta avtal utbyte av en större mängd uppgifter.
It's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.
Det är det sista stora material som skall återvinnas i någon större mängd på jorden.
A large amount of food is exported into the European market from such countries.
En stor mängd av de livsmedel som exporteras till EU: s marknad kommer från sådana länder.
amount (även: aggregate, sum)
volume_up
summa {utr.}
Support from the European Parliament in safeguarding that amount will be crucial.
För att garantera denna summa kommer Europaparlamentets stöd att vara oumbärligt.
You know that an unknown amount of money is lost through fraud or misappropriation.
Ni vet att en stor summa pengar går förlorade på grund av bedrägeri eller förskingring.
By all accounts, the Commission now intends to grant that amount after all.
Efter vad som sägs nu tänker kommissionen bevilja denna summa trots allt.
amount (även: aggregate, bunch, crowd, density)
volume_up
massa {utr.}
But I have to say that DG V gives an enormous amount of its time to promoting the dialogue.
Men jag måste säga att GD V lägger ner en enorm massa tid på att främja dialogen.
Muslims do a huge amount for Muslim minorities.
Muslimer gör en massa för de muslimska minoriteterna.
Nor is it a question of creating a huge amount of red tape.
Det handlar inte heller om att skapa en massa byråkrati.

2. näringsliv

amount (även: sum)
volume_up
belopp {neut.}
Of course, the amount is not as high as Parliament and the Commission had proposed.
Naturligtvis är detta belopp inte i nivå med vad parlamentet och kommissionen föreslog.
The amount needed to restructure the sector cannot be specified by the Commission.
Det belopp som behövs för att omstrukturera sektorn kan inte fastställas av kommissionen.
1.What amount the European Union has allocated for the adverts in question?
1.Vilket belopp har Europeiska unionen avsatt för dessa reklaminslag?

Synonymer (engelska) till "amount":

amount

Användningsexempel för "amount" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are all paying, and we all would like to see the amount of pollution reduced.
Vi får alla betala, och vi skulle alla vilja att mängden föroreningar minskade.
EnglishThis amount is nearly covered by existing pledges by the international community.
Denna volym täcks nästan av det internationella samfundets befintliga åtaganden.
EnglishI learned a huge amount from Henry. Henry taught me that you can carry on working.
Jag lärde mig massor av Henry. ~~~ Henry lärde mig att man kan fortsätta arbeta.
EnglishI can only point out that this amount equals 8.5% of the total damage suffered.
Jag vill bara framhålla att beloppet motsvarar 8,5 procent av de totala skadorna.
EnglishNow, it is a question of the amount and there are, of course, problems with this.
Detta är dock en fråga om beloppen, och det finns naturligtvis problem med detta.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Finansieringsbeloppet kanske verkar stort, men det är faktiskt mycket begränsat.
EnglishThe second is that the amount available from these funds is not always sufficient.
Den andra är att de summor som kan delas ut från dessa fonder inte alltid räcker.
EnglishWe have a coherent strategy and we have made a remarkable amount of progress.
Vi har en sammanhållen strategi och vi har gjort anmärkningsvärt stora framsteg.
EnglishThis is twice as many as in the USA, but with half the amount of air traffic.
Det är dubbelt så många som i USA, samtidigt som flygtrafiken är hälften så stor.
EnglishWe have to recapitalise the banks, and this will cost a huge amount of money.
Vi måste rekapitalisera bankerna, och det kommer att kosta oerhört mycket pengar.
EnglishThis is applicable to any amount of things: monuments, objects, you name it.
Det gör man för en rad saker: monument, föremål, för både det ena och det andra.
EnglishThe payoff amount between the 10th and 18th period is 2560.52 currency units.
Amorteringsandelen mellan den 10:e och 18:e perioden är 2 560,52 valutaenheter.
EnglishParagraph 21 demands that full use be made of the maximum amount of 1.27 % of GDP.
Punkt 21 kräver att taket på 1,27 procent av BNP skall utnyttjas fullständigt.
EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Det krävs emellertid tillräckligt med tid för att dessa åtgärder ska vidtas.
EnglishPerhaps we should even seriously consider setting a minimum project amount.
Vi borde kanske till och med överväga att upprätta ett minimibelopp för projekt.
EnglishThe amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.
Garanti- eller försäkringsbeloppet är just nu föremål för en del diskussioner.
EnglishFor the period 1999 to 2001, UNRWA has requested an amount of EUR 120 million.
UNRWA har under tidsperioden 1999-2001 ansökt om bidrag på 120 miljoner euro.
EnglishThe amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
Storleken på det bistånd som ges och antalet nya biståndsåtaganden blev avsevärt.
EnglishThis programme is attracting an extraordinary amount of interest from young people.
Det här programmet stöter på ett utomordentligt stort intresse bland ungdomar.
EnglishSimilarly, this package has resulted from a huge amount of effort by the Commission.
På samma sätt har det här paketet tillkommit tack vare kommissionens hårda arbete.