"among them" - Svensk översättning

EN

"among them" på svenska

EN

among them {adjektiv}

volume_up
among them
The initiative for this to be done came from Hungarian MEPs, myself among them.
Initiativet kom från ungerska parlamentsledamöter, däribland jag själv.
Many of the new Member States, among them Romania, for instance, have no legislation for minorities.
Många av de nya medlemsstaterna, däribland Rumänien, saknar lagstiftning för minoriteter.
The directive, as proposed, endangers the livelihood of port workers in many countries among them Malta.
Det föreslagna direktivet äventyrar hamnarbetarnas arbeten i många länder, däribland i Malta.

Användningsexempel för "among them" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWorkers from aid organisations have also been murdered, among them Mohamed Mahdi.
Arbetare från hjälporganisationer har också mördats, bland dem Mohamed Mahdi.
EnglishSmoking and asbestos are significant among them and air pollution is a risk factor.
Rökning och asbest är betydande orsaker, och luftförorening är en riskfaktor.
EnglishThis applies in particular to older workers, particularly to the women among them.
Detta gäller särskilt äldre arbetstagare, framför allt kvinnorna bland dem.
EnglishWe are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Vi behandlar här en rad olika ämnen och måste kunna balansera mellan dem.
EnglishThe initiative for this to be done came from Hungarian MEPs, myself among them.
Initiativet kom från ungerska parlamentsledamöter, däribland jag själv.
EnglishThe citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
Medborgarna upptäcker nackdelarna för sent, och bland dem finns fakturan.
EnglishHowever, there remain many unsolved problems, among them the question of Transnistria.
Men det finns många problem kvar att lösa, inte minst Transnistrienfrågan.
EnglishAnd then, among them, you think of your friends and loved ones, the circle at the table.
Sen, bland dem, tänker du dig dina vänner och de du håller kära, cirkeln runt bordet.
EnglishAmong them, let me mention only the Kresna Gorge and the bridge over the Straits of Messina.
Låt mig bara som ett par exempel nämna Kresna-passet och bron över Messinasundet.
English“As you know, we sell network video products; among them, surveillance cameras.
– Vi säljer nätverksvideoprodukter, bland annat övervakningskameror.
EnglishThe countries of Central and Eastern Europe, among them Poland, can serve as an example.
Länderna i Central- och Östeuropa, bland dem Polen, kan tjäna som exempel.
EnglishAt the same time, we could see clear concern among them following the referendum in Ireland.
Samtidigt kunde vi hos många se en tydlig oro efter folkomröstningen i Irland.
EnglishThe cooperation of other players on the international stage is required, among them Russia.
Det krävs samarbete med andra internationella aktörer, bland annat Ryssland.
EnglishFirst, among them is the fact this is a package which Parliament recommended and negotiated.
För det första är detta ett paket som parlamentet rekommenderat och förhandlat fram.
EnglishA number of British targets were involved, among them the British Consulate.
Flera av målen för attackerna var brittiska institutioner, bland annat brittiska konsulatet.
EnglishAmong them are funds to assist training through lifelong learning.
Bland dessa finns fonder för främjande av utbildning genom livslångt lärande.
EnglishAmong them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.
Bland dem finns en rad när det gäller definitionen av Emas som jag tyckte var särskilt viktig.
EnglishAmong them was the Fisheries Initiative, which was set up to complement the Structural Funds.
Bland dessa Pesca-initiativet, som ett komplement till strukturfonderna.
EnglishAmong them are women and men who are standing up for human rights.
Bland dem finns kvinnor och män som försvarar de mänskliga rättigheterna.
EnglishI am glad that you are numbered among them, as also is the Presidency of the Council.
Jag är glad att både ni och ordförandeskapet i rådet hör dit.

Liknande översättningar för "among them" på svenska

among preposition
them pronomen
among all preposition
Swedish
among other adverb
about them
Swedish