"ammunition" - Svensk översättning

EN

"ammunition" på svenska

volume_up
ammunition {substantiv}
SV

"ammunition" på engelska

EN

ammunition {substantiv}

volume_up
ammunition (även: ammo, munition)
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Att använda skarp ammunition är oförsvarbart och måste fördömas kategoriskt.
This gun is loaded with...... special chemical ammunition...... that is called...
Detta vapen är laddat med...... speciell ammunition som är kemisk...... och kallas för...
The problem with gunrunners going to war... is that there's no shortage of ammunition.
Problemet när vapensmugglare går ut i krig...... är att det inte finns någon brist på ammunition.
SV

ammunition {utrum}

volume_up
ammunition
Att använda skarp ammunition är oförsvarbart och måste fördömas kategoriskt.
Using live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Detta vapen är laddat med...... speciell ammunition som är kemisk...... och kallas för...
This gun is loaded with...... special chemical ammunition...... that is called...
Problemet när vapensmugglare går ut i krig...... är att det inte finns någon brist på ammunition.
The problem with gunrunners going to war... is that there's no shortage of ammunition.
ammunition (även: ammo)
volume_up
ammo {substantiv} [förk.] (ammunition)
När han fick slut på ammunition, tog hon över.
When he'd run out of ammo, she'd take over.
Police up your extra ammo and frags.
I'm going to go get the ammo.
ammunition (även: krigsmatriel)
Den brittiske försvarsministern håller för närvarande på att utveckla en ammunition som faller inom ramen för detta undantag.
The British Ministry of Defence is currently developing a munition that falls within the terms of this exemption.
Vi betonar även behovet av ett moratorium mot ammunition med utarmat uran.
We also stress the need for a moratorium on impoverished uranium munitions.
Vi har hört att vapen med utarmat uran som ammunition används i konflikten.
Mr President, we have heard that depleted uranium weapons munitions are being used in the conflict.

Användningsexempel för "ammunition" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt seems very likely that the US will use ammunition with depleted uranium again.
Risken att Förenta staterna på nytt kommer att använda utarmat uran är stor.
EnglishUsing live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Att använda skarp ammunition är oförsvarbart och måste fördömas kategoriskt.
EnglishThis gun is loaded with...... special chemical ammunition...... that is called...
Detta vapen är laddat med...... speciell ammunition som är kemisk...... och kallas för...
EnglishIn other words, at last we have an army that is waging war with the right ammunition.
Vi är med andra ord på väg att utrusta en armé som kan föra krig med den ammunition som krävs.
EnglishIn particular, the list of prohibited articles includes ‘ammunition’.
I förteckningen över förbjudna föremål anges uttryckligen ”ammunition”.
EnglishAdded to this there is the dumped ammunition from past wars.
Dessutom finns där också vapen och ammunition som dumpats från tidigare krig.
EnglishThe problem with gunrunners going to war... is that there's no shortage of ammunition.
Problemet när vapensmugglare går ut i krig...... är att det inte finns någon brist på ammunition.
EnglishUnexploded cluster ammunition represents a threat to human security and sustainable development.
Oexploderad klusterammunition utgör ett hot mot mänsklig säkerhet och hållbar utveckling.
EnglishThere is trafficking of all kinds, in humans, of course, in arms, ammunition and drugs.
Det rör sig om handel av alla slag, med människor naturligtvis, med vapen, ammunition och narkotika.
EnglishThat is why I welcome the negotiations on the question of unexploded ammunition left over from warfare.
Därför välkomnar jag förhandlingarna om frågan avseende oexploderad krigsammunition.
EnglishWe need the Commission's help here, because even though we have the will, we sometimes lack the ammunition.
Vi behöver kommissionens hjälp här, för även om vi har viljan, saknar vi ibland ammunitionen.
EnglishWe are concerned that live ammunition may also have been used.
Vi är oroade över att riktig ammunition också har använts.
EnglishUnfortunately, however, we do not have such ammunition at our disposal, because it simply does not exist.
Vi har emellertid ingen sådan ammunition till vårt förfogande, eftersom den helt enkelt inte finns.
EnglishParliament must continue to warn of the potential dangers of the use of this type of ammunition.
Vi i Europaparlamentet måste fortsätta varna för de eventuella riskerna vid användandet av den sortens ammunition.
EnglishFinally, the Council does not have a catalogue of depleted uranium ammunition in current use.
Till sist, rådet har inte tillgång till någon förteckning över den ammunition innehållande utarmat uran som används just nu.
EnglishRussia has already agreed to the withdrawal and destruction of ammunition in the breakaway region of Transnistria.
Ryssland har redan gått med på att dra tillbaka och förstöra ammunition i utbrytarregionen Transnistrien.
EnglishNatura 2000 areas could be affected, as well as areas where there are mines and where chemical ammunition has been dumped.
Natura 2000-områden skulle kunna påverkas, liksom områden med gruvor och dumpad kemisk ammunition.
EnglishRedford and Newman are almost out of ammunition.
Redford och Newman har nästan slut på ammunitionen.
EnglishUse of live ammunition has been authorized.
Användning av skarp ammunition har blivit bemyndigad.
EnglishSeveral amendments, namely 5, 6, 9, 10, 12, 23, 24, 25, 26 and 27, deal with the question of dumped ammunition.
Flera ändringsförslag, nämligen 5, 6, 9, 10, 12, 23, 24, 25, 26 och 27 behandlar frågan om ammunition som dumpats.

Synonymer (engelska) till "ammunition":

ammunition
English