"ammonia" - Svensk översättning

EN

"ammonia" på svenska

volume_up
ammonia {substantiv}
EN

ammonia {substantiv}

volume_up
ammonia
Ammonia and hydrocarbons are also increasingly used in the new equipment.
Ammoniak och kolväten används även de alltmer i den nya utrustningen.
Only with regard to ammonia can I identify with the Council's compromise.
Det är endast när det gäller ammoniak som jag kan acceptera rådets kompromiss.
One has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
En har en arbetsvätska, vatten och ammoniak, och den andra är en kondensator.

Användningsexempel för "ammonia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnly with regard to ammonia can I identify with the Council' s compromise.
Det är endast när det gäller ammoniak som jag kan acceptera rådets kompromiss.
EnglishOnly with regard to ammonia can I identify with the Council's compromise.
Det är endast när det gäller ammoniak som jag kan acceptera rådets kompromiss.
EnglishOne has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
En har en arbetsvätska, vatten och ammoniak, och den andra är en kondensator.
EnglishIt is wrong, however, that the standards for ammonia should not apply to all installations.
Av misstag är dock normerna för ammoniak inte tillämpliga för alla installationer.
EnglishAmmonia and hydrocarbons are also increasingly used in the new equipment.
Ammoniak och kolväten används även de alltmer i den nya utrustningen.
EnglishBecause using ammonia you get hugely high pressures if you heated them wrong.
Med ammoniak får du enormt högt tryck om du värmer det fel.
EnglishAnother example is the call for the ongoing monitoring of the ammonia content of gas from chimneys.
Det andra exemplet är kravet på kontinuerliga mätningar av ammoniakhalten i rökgaserna.
EnglishWe proved that most of the ammonia refrigeration tables are wrong.
Vi visade att de flesta tabeller på nedfrysning av ammoniak är fel.
EnglishAmmonia is surely used for cleaning in every household!
Då säger jag mig: " Man använder säkert ammoniak i alla hem när man städar! "
EnglishMr President, I do have another problem, namely that concerning ammonia.
Herr talman! Jag har ett annat problem, nämligen ammoniaken.
EnglishFurthermore, agricultural subsidies must be coupled to stronger requirements on ammonia discharge.
Dessutom borde stödet till jordbruket kopplas till strängare krav för utsläppet av ammoniak.
EnglishAmmonia is surely used for cleaning in every household!
Då säger jag mig: "Man använder säkert ammoniak i alla hem när man städar!"
EnglishThe problem of ammonia must be solved at local and national level.
Problemet med ammoniak måste lösas på lokal och nationell nivå.
EnglishThis process needs to be tightly controlled to prevent ammonia being released into the atmosphere.
Det måste naturligtvis ske på ett kontrollerat sätt, så att ingen ammoniak släpps ut i luften.
EnglishIn addition, the effects of ammonia emissions are partly local and, as such, a lower threshold seems acceptable.
Det förefaller mig vara helt omöjligt att nu gå ännu längre än Göteborgsnormen.
EnglishHowever, we have improved the ammonia table, partly because the risk of spreading is less pronounced.
Ammoniaktabellen har vi dock förbättrat, bland annat eftersom spridningsmöjligheten är mindre.
EnglishThe Commission's proposals to further reduce the ammonia ceiling are not feasible, in my opinion.
Kommissionens förslag att ytterligare sänka taket för ammoniak tycker jag inte heller är hållbart.
EnglishThe Commission' s proposals to further reduce the ammonia ceiling are not feasible, in my opinion.
Kommissionens förslag att ytterligare sänka taket för ammoniak tycker jag inte heller är hållbart.
EnglishThe Environment Committee is therefore proposing a standard for ammonia in Amendments Nos 24, 36, 38 and 41.
Därför föreslår miljöutskottet en norm för ammoniak i ändringsförslagen 24, 36, 38 och 41.
EnglishThe ammonia evaporates and it re-condenses in the other side.
Ammoniaken avdunstar och den återkondenserar på andra sidan.

Synonymer (engelska) till "ammonia":

ammonia