"amidst" - Svensk översättning

EN

"amidst" på svenska

EN

amidst {preposition}

volume_up
amidst (även: amid)

Användningsexempel för "amidst" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe cannot assume that all the 10 years will be spent amidst financial emergencies.
Vi kan inte utgå från att dessa tio år kommer att präglas av finansiella nödsituationer.
EnglishEnlargement was finally accomplished amidst much rejoicing and celebration in Dublin on 1 May.
Utvidgningen fullföljdes slutligen under jubel och firande i Dublin den 1 maj.
EnglishEnlargement was finally accomplished amidst much rejoicing and celebration in Dublin on 1 May.
Utvidgningen fullföljdes slutligen under jubel och firande i Dublin den 1 maj.
EnglishI get the feeling that, in amidst this crisis, the ordinary citizen has been lost from sight.
Mitt i denna kris får jag en känsla av att man förlorat den vanliga medborgaren ur sikte.
EnglishIn the UK, as in many other countries, we have now set up our own agency amidst similar enthusiasm.
I Förenade kungariket har vi nu, som i många andra länder, inrättat vår egen byrå under liknande entusiasm.
EnglishAmidst often chaotic conditions they waited with dignity for the moment to exercise their democratic right.
De väntade värdigt och ofta under kaotiska förhållanden på att få utöva sina demokratiska rättigheter.
EnglishAmidst this cycle that cannot seem to be broken, the significance of the 'European project' cannot be underestimated.
I denna cykel som inte tycks kunna brytas får betydelsen hos ”EU-projektet” inte underskattas.
EnglishMr President, amidst all the fuss about Turkey, Slovakia got off lightly in Luxembourg in December.
Herr ordförande! Med all uppståndelse runt Turkiet kom faktiskt Slovakien lindrigt undan i Luxemburg i december.
EnglishUnfortunately, these have remained virtually unnoticed in the Netherlands amidst the commotion and unrest in recent weeks.
Tyvärr har de resultaten knappast märkts i Nederländerna under de senaste veckornas tumult och oro.
EnglishFor some time it has been a kind of Cinderella, lost amidst the fashion for impact assessments and cutting costs.
Under en tid har den varit ett slags Askungen, förlorad i trenden med konsekvensanalyser och kostnadsminskning.
EnglishAfter World War II, Europe managed to build cooperation between the peoples of Europe amidst hatred and ruins.
Efter Andra världskriget klarade Europa att mitt bland hat och ruiner bygga upp ett samarbete mellan Europas folk.
EnglishIt would mean having to mention the 3 000 French women who were deported to Algeria in 1962 amidst total indifference.
Man skulle behöva ta upp de 3 000 franska kvinnor som deporterades till Algeriet 1962, utan att någon reagerade.
EnglishHave they not learnt from Bosnia that detachment amidst these kind of massacres automatically means co-responsibility?
Lärde man sig då inte i Bosnien att det automatiskt innebär medansvar om man ställer sig vid sidan av i ett sådant blodbad?
EnglishSince the European Parliament did not possess the self-respect to do so, it has been reduced to voting on them amidst a fair deal of confusion.
Eftersom Europaparlamentet inte hade resning nog att göra detta, tvingades det rösta i en viss förvirring.
EnglishWe can certainly identify with the social focus which the rapporteur, Mrs Lucas, has opted for amidst the needs of the Mexican population.
Vi känner absolut igen oss i den sociala blick som föredraganden, Lucas, har för den mexikanska befolkningens behov.
English(HU) A flag belonging to other states is not usually raised amidst a military parade, as in this case, while playing the anthem.
(HU) Andra staters flaggor hissas vanligtvis inte i samband med militärparader, som i detta fall, samtidigt som man spelar en hymn.
EnglishIt is a testament to this House's maturity and common sense that, amidst the emotions of a turbulent 18 months, it has maintained a positive and objective approach.
Ingen kan tvivla på att dessa förbindelser fortfarande utgör hörnstenen i EU: s yttre förbindelser.
EnglishIn order to remain competitive amidst worldwide economic change, the significant economic sector that is industry must not be neglected.
För att bevara konkurrenskraften mitt i den globala ekonomiska omvälvningen får industrin som betydande ekonomisk sektor inte åsidosättas.
EnglishAmidst all the rejoicing, the Heads of State or Government would also have been well advised to use their recent summit for more tangible policies.
Bland alla lovord, borde man också ha gett regeringscheferna rådet att ägna sitt senaste toppmöte åt mer konkreta politiska frågor.
EnglishAmidst the chaos accompanying the breakdown of law and order, this island would give the children the opportunity to join the mainstream of society and enjoy normal lives.
I självrättskipningens virrvarr hade barnen tack vare denna ö möjligheten att få tillgång till ett normalt liv.