"amid" - Svensk översättning

EN

"amid" på svenska

volume_up
amide {substantiv}
SV
SV

"amid" på engelska

volume_up
amid {enb. plur.}
EN
EN

amid {preposition}

volume_up
amid (även: midst)
Mr President, amid the tragedy there is one encouraging sign.
Mitt i tragedin finns det ändå ett uppmuntrande tecken.
The European Union was formed amid the suffering caused by war.
EU grundades mitt i det lidande som orsakades av kriget.
Amid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
Mitt i all denna förvirring får vi inte glömma varför vi har hamnat i den här situationen.
amid (även: amidst)
I do not think that Italy is able to tackle this problem, amid other pressing issues such as waste management, employment and housing.
Jag tror inte att Italien klarar av att tackla detta problem mitt ibland andra trängande frågor som sophantering, sysselsättning och bostäder.
SV

amid {enbart pluralis}

volume_up
1. kemi
amid
volume_up
amide {substantiv}

Användningsexempel för "amid" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAmid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
Mitt i all denna förvirring får vi inte glömma varför vi har hamnat i den här situationen.
EnglishThe enthusiasm present at Kyoto has evaporated amid much disappointment.
Entusiasmen från Kyoto minskar och besvikelserna är många.
EnglishMr President, amid the tragedy there is one encouraging sign.
Herr talman! Mitt i tragedin finns det ändå ett uppmuntrande tecken.
EnglishWe need to stress this more and more as we seem lost amid aggressively expanding markets.
Vi måste betona detta mer och mer eftersom vi verkar vara vilsna bland aggressivt expanderande marknader.
EnglishI have been particularly concerned about nuclear safety in Russia amid the social turmoil there.
Jag har speciellt oroats av de ryska kärnsäkerhetsfrågornas utveckling i samhällskrisens turbulens.
EnglishIt seems destined to continue amid suffering and crises.
Unionen förefaller vara ämnad att fortsätta i lidande och kriser.
EnglishThe European Union was formed amid the suffering caused by war.
EU grundades mitt i det lidande som orsakades av kriget.
EnglishAmid all this confusion, we are overlooking the simple and universal principles which must be observed.
Mitt uppe i denna förvirring åsidosätter man de enkla och allmänmänskliga principer som bör följas.
EnglishThese attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
Dessa attacker ökar i antal och styrka, och de kräver omedelbara åtgärder.
EnglishHowever, that is one bright spot amid a sea of pain, and we must recognise our own part in that failure.
Detta är dock bara en ljuspunkt i mörkret, och vi måste erkänna vår egen delaktighet i detta misslyckande.
EnglishIndia is a country that has learnt over the years to evolve and maintain a unique unity amid diversity.
Indien är ett land som genom åren har lärt sig att utveckla och bibehålla en unik enighet mitt i mångfalden.
EnglishThe reality is that it is the hardest possible way of learning democracy, amid all the after-effects of communism.
I verkligheten medför den demokratins svåraste erfarenhet, med kommunismens alla följdverkningar.
EnglishCurrently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
För närvarande får mjölkbönderna bara lite mer än 20 cent per liter mjölk, samtidigt som deras kostnader hela tiden ökar.
EnglishMrs Guy-Quint, I would congratulate you on having managed to speak calmly and clearly amid this hullabaloo.
Fru Guy-Quint! Jag gratulerar er till att ni lyckades uttrycka er lugnt och med stark röst i detta oväsen.
EnglishNeither can I accept that the work of political decision-makers should flounder amid endless complaints from organisations.
Jag hoppas att parlamentet kommer att närma sig rådets synsätt, som jag ser som balanserat.
EnglishI should like to share his enthusiasm but, amid this chorus of praise, I must voice my scepticism.
Jag önskar att jag kunde instämma i hans entusiasm men mitt i denna kör av lovsång måste jag ge röst åt min skepticism.
EnglishAmid the frequent criticism again this week of short selling, let us not forget the stock lenders.
Trots den omfattande kritik som riktats mot blankning den här veckan får vi inte glömma bort de aktörer som ägnar sig åt aktielån.
EnglishIt may, however, be easily extrapolated to any other terrorist cause that may be invoked amid patriotism and flags.
Det kan likväl även tillämpas på andra orsaker till terrorism, såsom när den används i patriotismens och flaggans namn.
EnglishNeither can I accept that the work of political decision-makers should flounder amid endless complaints from organisations.
Jag kan inte heller godta att politiska beslutsfattares arbete kompliceras av oändliga klagomål från organisationer.
EnglishHowever much Mr Cohn-Bendit shouted ‘racism’, Mr Rocard pleaded for Turkey’s accession amid disapproving silence.
Hur mycket Daniel Cohn-Bendit än hojtade om rasism talade sig Michel Rocard under ogillande tystnad varm för Turkiets anslutning.