"amicably" - Svensk översättning

EN

"amicably" på svenska

SV
volume_up
amicably {substantiv}
EN

amicably {adverb}

volume_up
1. näringsliv
amicably
I will say again that 56% of complaints received are resolved amicably.
Jag vill upprepa att 56 procent av klagomålen leder till uppgörelser i godo.
I hope this matter will be resolved amicably.
Jag hoppas att frågan kan göras upp i godo.
I hope that this can be resolved amicably.
Jag hoppas att detta kan lösas i godo.

Användningsexempel för "amicably" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI believe that this issue has been resolved as well as possible and also amicably.
Jag anser att denna fråga har lösts så gott det gick och även i vänskaplig anda.
EnglishThat does not, of course, prevent us from continuing to discuss the matter amicably.
Detta hindrar naturligtvis inte att vi fortsätter att diskutera frågan i en vänlig ton.
EnglishI will say again that 56% of complaints received are resolved amicably.
Jag vill upprepa att 56 procent av klagomålen leder till uppgörelser i godo.
EnglishI would like to stress that you have acted transparently, graciously and amicably towards Parliament.
Ni har agerat med öppenhet, med finess och med en vänskaplig attityd gentemot parlamentet, och detta vill jag betona.
EnglishAll attempts to resolve the matter amicably have been in vain and a case therefore had to be lodged with the WTO.
Alla försök till en uppgörelse i godo visade sig vara förgäves, och ett överklagande fick lämnas till WTO.
EnglishThis must be said amicably, but in all clarity.
Detta måste sägas vänligt men mycket tydligt.
EnglishI hope this matter will be resolved amicably.
Jag hoppas att frågan kan göras upp i godo.
EnglishI hope that this can be resolved amicably.
EnglishThis is an institution which exists in the WTO and it was invented specifically to resolve amicably and peacefully this type of conflict.
Det är ett instrument inom WTO som har tagits fram just för att på ett vänskapligt sätt lösa problem av det här slaget.
EnglishDespite several attempts in the last few years to resolve the dispute amicably, the parties' differences have prevented this from happening.
Trots flera försök att lösa tvisten i godo under de senaste åren har parternas meningsskiljaktigheter förhindrat detta.
EnglishI just wanna settle this amicably.
EnglishWhere there are disputes, both sides move rapidly, not always with immediate success, but rapidly to resolve these amicably and quickly.
På de områden där det råder oenighet agerar båda parterna snabbt, inte alltid med omedelbar framgång men snabbt, för att denna ska lösas på kort tid och i godo.
EnglishBut the European political process has shown that these disagreements can be resolved amicably without resulting in malice or recrimination.
Men den europeiska politiska processen har visat att dessa meningsskiljaktigheter kan lösas på ett vänskapligt sätt utan att det leder till illvilja eller motbeskyllningar.
EnglishMr President, it is certainly true that the House agreed very amicably on a common starting point and a common line in the debate on the preparation for Stockholm.
Herr talman! Nog är det sant att kammaren i debatten ytterst enhälligt fann en gemensam punkt och en gemensam linje för förberedelserna inför Stockholm.
EnglishIn both cases we referred the matter to the Court of Justice and we resolved them amicably with the States in question without the need for an arduous procedure.
I båda dessa fall hänsköt vi frågan till EG-domstolen och löste dem i godo med de ifrågavarande medlemsstaterna utan att det krävdes några svåra processer.
EnglishI do not usually do this, I will freely admit, but I can therefore say quite amicably and in all modesty that I know exactly what I said and what requests I made.
Det brukar jag inte alltid göra, det medger jag gärna! Därför vill jag i all vänlighet och anspråkslöshet påpeka att jag har krävt just det som jag faktiskt sade.
EnglishWe both - as, I hope, does the Council - want seaports to be efficient and to perform well, and to be places where workers and entrepreneurs can coexist amicably.
Vi vill ju båda, och förhoppningsvis även rådet, ha effektiva kusthamnar med god kapacitet där arbetstagare och företagare kan verka tillsammans på fredligt sätt.
EnglishI shall tell the Ministers and their colleagues in the Council quite amicably that what they committed themselves to providing needs to be made available straight away.
Jag kommer vänligt men bestämt att påminna ministrarna och deras kolleger i rådet om att det som de åtog sig att tillhandahålla måste göras tillgängligt omedelbart.
EnglishThat is what I want too, but I have had no clear indication from industry that they are becoming amicably disposed towards the Commission proposal and getting on board the Joint Undertaking.
Så vill även jag ha det! Dock saknar jag en tydlig signal från industrin om att de stöder kommissionens förslag och vill bli medlemmar i det gemensamma företaget.
English(DE) Mr President, Commissioner, I am pleased that the report on specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union has been so amicably discussed in the House.
(DE) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag är glad över att betänkandet om särskilda åtgärder för jordbruket i unionens randområden har diskuterats så välvilligt i kammaren.