"amicable" - Svensk översättning

EN

"amicable" på svenska

SV
volume_up
amicably {substantiv}
EN

amicable {adjektiv}

volume_up
His American interrogators described him as an amicable psychopath.
Amerikanerna som förhörde honom beskrev honom som en vänlig psykopat.
I hope that the amicable and productive precedent shown here will be followed on many other occasions.
Jag hoppas att det vänliga och fruktsamma exempel som här har visats upp kommer att upprepas vid många kommande tillfällen.
Are we to adopt an amicable stance towards the forthcoming Intergovernmental Conference in Amsterdam - a quiet and unassuming attitude?
Är vi med avseende på den kommande regeringskonferensen - den kommande konferensen i Amsterdam - vänliga, stillatigande och beskedliga?
amicable (även: chummy, friendly)
I would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Jag vill be presidiet att finna en vänskaplig lösning på problemet med samordnare.
I can tell you that the meeting was professional, efficient and amicable.
Jag kan berätta för er att mötet var yrkesmässigt, effektivt och vänskapligt.
We first entered into a fisheries partnership with them in 1990 and have continued on an amicable basis ever since.
Första gången vi ingick ett partnerskap för fiske med Elfenbenskusten var 1990, och vi har fortsatt på en vänskaplig grund ända sedan dess.

Användningsexempel för "amicable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTo avoid this, the parties had raised the possibility of an amicable solution.
För att undvika detta hade parterna övervägt möjligheten till en uppgörelse i godo.
EnglishTwo people asked whether we should try to relaunch amicable negotiations.
Två talare frågade sig om vi bör försöka återinleda vänskapliga förhandlingar.
English   Madam President, first I would like to thank everyone for their amicable approach.
   – Fru talman! Låt mig först tacka alla för deras vänskapliga inställning.
EnglishI can tell you that the meeting was professional, efficient and amicable.
Jag kan berätta för er att mötet var yrkesmässigt, effektivt och vänskapligt.
EnglishI would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Jag vill be presidiet att finna en vänskaplig lösning på problemet med samordnare.
EnglishOne would hope that it would be addressed in an amicable and non-confrontational manner.
Man kan hoppas att detta kommer att ske på ett vänligt och diplomatiskt sätt.
EnglishThe failure to resolve the dispute in an amicable manner is a huge disappointment to the Commission.
Misslyckandet med att lösa tvisten i godo är en stor besvikelse för kommissionen.
EnglishHis American interrogators described him as an amicable psychopath.
Amerikanerna som förhörde honom beskrev honom som en vänlig psykopat.
EnglishI find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
Jag anser att det är mycket positivt att man gjorde upp i godo i 36 procent av de avslutade ärendena.
EnglishThis was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Detta blev möjligt enbart tack vare det vänskapliga och orubbliga samarbetet mellan föredragandena.
EnglishThe refugees have been waiting for the last ten years for an amicable and permanent solution to the crisis.
Flyktingarna har under de senaste tio åren väntat på en godartad och slutlig lösning på krisen.
EnglishThe fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
Det är positivt att 56 procent av ärendena avslutades genom en uppgörelse i godo eller löstes.
EnglishI would therefore recommend that an amicable solution be found regarding this matter, thus ensuring that it is properly resolved.
Jag förespråkar därför en lösning i godo, så att ärendet kan avslutas korrekt.
EnglishDuring those 50 hours of debate, which I must say were amicable and bilateral, I listened to my colleagues carefully.
Ingen, och jag menar absolut ingen, begärde att den brittiska rabatten skulle behållas som den är – ingen.
EnglishI hope that the amicable and productive precedent shown here will be followed on many other occasions.
Jag hoppas att det vänliga och fruktsamma exempel som här har visats upp kommer att upprepas vid många kommande tillfällen.
EnglishIf we could agree on those two questions, we would have an amicable solution to all the other questions that arise.
Om vi kunde enas om dessa två frågor skulle vi få en vänskaplig lösning till alla de andra frågorna som uppstår.
EnglishDuring those 50 hours of debate, which I must say were amicable and bilateral, I listened to my colleagues carefully.
Under de 50 debattimmarna, som faktiskt var vänskapliga och bilaterala, lyssnade jag noggrant på mina kolleger.
EnglishThis decision is without prejudice to the negotiations which are continuing on an amicable settlement to the current dispute.
Detta beslut påverkar inte förhandlingarna som verkar för en vänligt sinnad lösning på den föreliggande dispyten.
EnglishYours has been an amicable and constructive approach to the job, with the result that the work of the committee has been harmonious and effective.
Er vänliga och konstruktiva inställning skapade ett harmoniskt och effektivt arbete i utskottet.
EnglishFirst of all, the Ombudsman must continue to encourage amicable solutions, as he has already been doing for several years.
För det första måste ombudsmannen fortsätta att uppmuntra uppgörelser i godo, vilket han redan har gjort i ett antal år.