EN

amends {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "amends" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis programme is in recognition of this and tries to make amends in this respect.
Det här programmet är ett svar på det och syftar till att försöka rätta till situationen.
EnglishThe 27 EU countries sign the Treaty of Lisbon, which amends the previous Treaties.
De 27 EU-länderna undertecknar Lissabonfördraget genom vilket de tidigare fördragen ändras.
EnglishThis is why I voted against the report, which amends the 1999 directive.
Därför röstade jag emot betänkandet enligt vilket 1999 års direktiv ändras.
EnglishI am in favour of this report, which amends Directive 2000/75/EC.
skriftlig. - (PT) Jag är för detta betänkande om ändring av direktiv 2000/75/EG.
EnglishIn other words, circumventing them is much better than making amends for them.
Med andra ord, att kringgå riskerna är bättre än att åtgärda dem.
EnglishThis report and the draft directive that it amends are shameful.
Detta betänkande och det utkast till direktiv som det ändrar är skamliga.
EnglishBut where it does occur, those responsible should make amends.
Men när föroreningar uppstår bör de ansvariga se till att reparera skadan.
EnglishThey are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
De har därför gjort sig skyldiga till fel och har orsakat skada. De måste gottgöra detta.
EnglishThe proposal amends the current legislation on undesirable substances.
Förslaget ändrar gällande lagstiftning om icke önskvärda ämnen.
EnglishIt is four sentences long, but only amends one point of the common position.
Det omfattar fyra meningar och innehåller endast en ändring av den gemensamma ståndpunkten på ett ställe.
EnglishThe Commission proposal amends a text dating from 1992.
Genom kommissionens förslag ändras en text som daterar sig från 1992.
EnglishI suspect the Commission far too often simply ignores what Parliament amends in the budget.
Jag misstänker att kommissionen alltför ofta helt enkelt inte bryr sig om parlamentets ändringar av budgeten.
EnglishAmendment No 2 amends the initial Commission proposal.
Ändringsförslag 2 förändrar kommissionens ursprungliga förslag.
EnglishTherefore, it is not a question of saying, 'people who harm others must make amends for the problems they cause.'
Därför handlar det inte om att säga att ”folk som skadar andra måste gottgöra problemen de orsakar”.
EnglishThe second type amends the proposal materially by adding or deleting certain important provisions.
Den andra kategorin gäller förändring av förslagets innehåll med tillägg eller strykning av vissa viktiga bestämmelser.
EnglishEurope must make amends.
Felet är europeiskt och gottgörelsen måste vara europeisk.
English. - (FR) I have two comments on the Lambert report and the regulation that it amends.
skriftlig. - (FR) Herr talman! Jag har två kommentarer till Jean Lamberts betänkande och ändringarna av den berörda förordningen.
English. - This is a proposal that amends the direct support schemes for farmers that are currently in place.
skriftlig. - (EN) Genom detta förslag ändras de system för direktstöd för jordbrukare som gäller för närvarande.
EnglishThis draft directive amends and supplements a total of 10 directives, some of which date back to 1977.
Med det föreliggande direktivförslaget ändras och kompletteras totalt 10 direktiv, vilka delvis går tillbaka till år 1977.
EnglishHow does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
Hur tänker kommissionen gottgöra de europeiska producenterna för den skada som man uppenbarligen har åsamkat dem?

Synonymer (engelska) till "amends":

amends