EN

amendments {substantiv}

volume_up
Unfortunately, any amendments proposed to date have been rejected.
En begäran om ändring har tyvärr hittills alltid blivit avvisad.
As far as Monday, Tuesday and Wednesday are concerned, no amendments have been proposed.
När det gäller måndag, tisdag och onsdag har jag inte fått någon begäran om ändring.
   Mr President, I have an oral amendment that applies to four amendments.
Jag har en muntlig ändring som innebär ändringar på fyra ställen.
The amendments tabled are therefore a significant improvement.
De framlagda ändringsförslagen utgör därför en betydande förbättring.
Needless to say, the Greens will support all amendments to improve the proposal.
Naturligtvis kommer De Gröna att stödja alla ändringsförslag om förbättring av det.
It is a sound proposal and Mr Swoboda's amendments improve on it.
Det är ett bra förslag och ändringsförslagen från Swoboda är en förbättring av det.

Användningsexempel för "amendments" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe amendments that have been tabled clarify the objective of the LIFE + project.
De ändringsförslag som har lagts fram klargör målsättningen med projektet Life+.
EnglishWe support, however, the amendments involving reduced bureaucracy for companies.
Vi stödjer dock de ändringsförslag som innebär minskad byråkrati för företagen.
EnglishThe Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
Kommissionen välkomnar betänkandet och stöder några av de ändringar som föreslås.
EnglishI just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
EnglishThe Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
Rådet antog alla ändringsförslag som parlamentet antog vid första behandlingen.
EnglishIf Amendments 17 and 18 are not adopted, I will be voting against the end result.
Om ändringsförslag 17 och 18 inte antas kommer jag att rösta mot slutresultatet.
EnglishThis has now been overtaken in a sense by the compromise Amendments Nos 18 to 23.
Detta har nu övertagits på sätt och vis av kompromissen ändringsförslagen 18-23.
EnglishI come now to paragraphs 26 and 27 and also the amendments which were mentioned.
Jag kommer nu till punkterna 26 och 27 och även de ändringsförslag som nämndes.
EnglishSimilar amendments were tabled by the Group of the Party of European Socialists.
Likadana ändringsförslag kom från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.
EnglishConsequently, Amendments Nos 71, 72, 73, 101, 102, 103 and 107 are not accepted.
Följaktligen kan vi inte godta ändringsförslag 71, 72, 73, 101, 102, 103 och 107.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
I ändringsförslagen 10, 20, 21 och 41, kan första meningen godtas fullständigt.
EnglishThe Commission's main proposals for amendments to the regulation are as follows:
Kommissionens huvudsakliga förslag till ändringar av förordningen är följande:
EnglishToday he comes up with two proposed amendments to the directive and regulation.
I dag lägger han fram två förslag till ändringar i direktivet och förordningen.
EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Den innebar att de 64 ändringsförslagen ersattes av en enda, konsoliderad text.
EnglishI shall therefore explain in detail the Commission’s position on the amendments.
Därför ska jag noggrant förklara kommissionens inställning till ändringsförslagen.
EnglishWithout these amendments, I will not be able to vote in favour of this report.
Utan dessa ändringsförslag kommer jag inte att kunna rösta för detta betänkande.
EnglishAmendments Nos 9 and 12 concern the allocation and approval of appropriations.
Ändringsförslag 9 och 12 handlar om avsättningen och fastställandet av anslagen.
EnglishThis has also been noted by the European Parliament in some of its amendments.
Det har också konstaterats av Europaparlamentet i några av dess ändringsförslag.
EnglishUnfortunately, we believe that some of the proposed amendments do not improve it.
Tyvärr anser vi att några av de föreslagna ändringsförslagen inte förbättrar den.
EnglishThe Commission can accept Amendments Nos 1 to 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 and 43.
Kommissionen kan godta ändringsförslagen 1 till 3, 14, 18, 27, 30, 34, 35 och 43.

Synonymer (engelska) till "amends":

amends