"amendment proposal" - Svensk översättning

EN

"amendment proposal" på svenska

EN

amendment proposal {substantiv}

volume_up
amendment proposal
Thanks to their amendment proposal the entire draft is of a higher quality.
Tack vare deras ändringsförslag håller hela förslaget högre kvalitet.
The committee also agreed with this and adopted our amendment proposal.
Detta instämde också utskottet i och antog vårt ändringsförslag.
This is why we have made an amendment proposal for this particular point.
Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag på denna punkt.

Användningsexempel för "amendment proposal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishParliament's amendment takes the Commission's proposal one step further.
Parlamentets ändringar för ytterligare ett steg längre än kommissionens förslag.
EnglishThe most common argument against the proposal for amendment is fear of Russian displeasure.
Det vanligaste argumentet mot ändringsförslaget är fruktan för ryskt missnöje.
EnglishWe wanted the Commission to draft an amendment proposal, if need be.
Vi krävde att kommissionen i förekommande fall lägger fram ett ändringsförslag.
EnglishThanks to their amendment proposal the entire draft is of a higher quality.
Tack vare deras ändringsförslag håller hela förslaget högre kvalitet.
EnglishThat is the oral amendment, and my proposal is to vote in favour of all three parts.
Detta är det muntliga ändringsförslaget, och jag föreslår att vi röstar för alla tre delarna.
EnglishThe second amendment is a proposal to introduce a gold 100 euro coin for collectors.
Det andra ändringsförslaget är ett förslag om att införa ett guldmynt på 100 ecu för samlare.
EnglishIn the Committee on Agriculture there was considerable amendment to the Commission's proposal.
I jordbruksutskottet har det framkommit viktiga ändringar till kommissionens förslag.
EnglishWe wanted the Commission to draft an amendment proposal, if need be.
Den kommer, två och ett halvt år efter det att direktivet kommer att ha effektiv verkan.
EnglishThe committee also agreed with this and adopted our amendment proposal.
Detta instämde också utskottet i och antog vårt ändringsförslag.
EnglishDo you wish to make an oral amendment to reject the proposal?
Vill ni lägga fram ett muntligt ändringsförslag om att förkasta förslaget?
English. - (HU) I voted in favour of Amendment 6 of the proposal.
skriftlig. - (HU) Jag har röstat för ändringsförslag 6 i förslaget.
EnglishPersonally, I feel that this is the greatest result achieved by this amendment proposal.
Personligen anser jag att detta är det viktigaste resultat som uppnåtts genom detta ändringsförslag.
EnglishThis is why we have made an amendment proposal for this particular point.
Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag på denna punkt.
EnglishWe understood the main question concerned the budget amendment proposal, to which we tried to reply.
Önskar ni ett klarläggande om specifika belopp kommer vi att tillhandahålla det skriftligt.
EnglishHowever, the Commission is again prepared to take over this amendment in its modified proposal.
Dock är kommissionen återigen beredd att ta till sig detta ändringsförslag i dess modifierade form.
EnglishOnly one amendment to this proposal has been tabled by the Committee on Transport and Tourism.
Ett enda ändringsförslag till det här förslaget har lämnats in av utskottet för transport och turism.
EnglishI would like to thank Mrs Berès for her amendment to the proposal.
Jag vill tacka Pervenche Berès för hennes ändringsförslag.
EnglishIt is unclear whether the Green amendment proposal refers to a specific model for emissions trading.
Det är oklart om det gröna ändringsförslaget hänvisar till en specifik modell för utsläppshandel.
EnglishIn view of the urgency of introducing these measures, I support adoption of the proposal without amendment.
Eftersom det är brådskande att införa åtgärderna stöder jag att förslaget antas utan ändring.
EnglishI have doubts over the legislative method of Amendment proposal No 45, however, which relates to Article 17.
Jag tvivlar dock på det rättsliga förfarande i ändringsförslaget nr 45, som berör artikel 17.

Liknande översättningar för "amendment proposal" på svenska

amendment substantiv
proposal substantiv
marriage proposal substantiv
Swedish
engineering change proposal substantiv
amendment agreement substantiv
appropriation proposal substantiv
negotation proposal substantiv
policy proposal substantiv
call for proposal substantiv