EN

amendment {substantiv}

volume_up
1. allmänt
So we have tabled an amendment to rectify this.
Vi har därför lämnat in ett ändringsförslag som innehåller en rättelse av det.
These amendments, which appear in the corrigendum that has been distributed, are as follows:
Dessa ändringar, som framgår av den rättelse som har delats ut, är följande:
Mr President, I have another small correction to the adopted text as a result of Amendment No 16.
Jag har en liten rättelse till den text som fastställts med anledning av ändringsförslag 16.
amendment (även: change in a law)
Here, a swift and efficient amendment of the law is required.
Här behövs det en snabb och effektiv lagändring.
This legislative amendment brings coherence and sense to the plan for reviving the European economy and implementing the 'Small Business Act'.
Denna lagändring bidrar med enhetlighet och förnuft till planen att återuppliva europeisk ekonomi och genomföra småföretagsakten.
Without this legal amendment, such a state of affairs constitutes a barrier to the free movement of medicinal products, which is to the detriment of patients.
Utan denna lagändring utgör ett sådant sakernas tillstånd ett hinder för den fria rörligheten för läkemedel, som är till nackdel för patienterna.
2. juridik
amendment
There is then a further amendment to Amendment No 11, which is in two parts.
Det finns sedan ytterligare en ändring av ändringsförslag 11, som är i två delar.
The petitions process (Amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (
Förfarandet för framställningar (ändring av avdelning VIII i arbetsordningen) (
We can therefore accept this amendment in principle but with this modification.
Vi kan följaktligen godta ändringsförslaget, men med denna ändring.

Användningsexempel för "amendment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Skulle detta ändringsförslag gå igenom så innebär det ett demokratiskt bakslag.
EnglishUnfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
Tyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
EnglishThe European Society of Human Genetics is calling on us to reject Amendment 15.
European Society of Human Genetics uppmanar oss att förkasta ändringsförslag 15.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Jag hade stora betänkligheter kring det ändringsförslag som förelades utskottet.
EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
Om vi röstar för ändringförslag 85 försvinner denna minskning av transporttiden.
EnglishWhether you agree with an amendment or not should be the basis of the decision.
Grunden för beslutet bör vara om man instämmer i ett ändringsförslag eller inte.
EnglishMr President, I would like to propose an oral amendment concerning paragraph 34.
Herr talman! Jag skulle vilja föreslå ett muntligt ändringsförslag till punkt 34.
EnglishAmendment No 100 exempts livestock from the rules governing the internal market.
I ändringsförslag 100 undantas levande djur från den inre marknadens regelverk.
EnglishThat is not acceptable, in my view, and we have tabled an amendment accordingly.
Jag anser att det är oacceptabelt. Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag.
EnglishI have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
Jag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
EnglishThe deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Ändringsförslag som kommissionen utan förbehåll kan godkänna är förslag 2 och 11.
EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
Det muntliga ändringsförslaget från Vytautas Landsbergis följer inte detta beslut.
EnglishI also voted in favour of Amendment 15, which notes the margin under heading 2.
Jag röstade också för ändringsförslag 15, vari påpekas marginalen under rubrik 2.
EnglishThe Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.
Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.
EnglishWe can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
Vi kan godta ändringsförslag 7 om högre krav för att bibehålla luftkvaliteten.
EnglishWe have placed this amendment in 6a in order to respond to the PSE Group request.
Vi har infört denna ändring i punkt 6 a för att tillmötesgå PSE-gruppens begäran.
EnglishThe amendment concerns the effects of the problem, but does not tackle its cause.
Ändringsförslaget handlar om effekterna av problemet utan att beröra orsakerna.
EnglishAmendment 1 is certainly not consistent with the rules of the code of conduct.
Ändringsförslag 1 hör i detta sammanhang helt säkert inte till ordningsreglerna.
EnglishThe report would have gained a lot if Amendment No 53 had instead been approved.
Betänkandet hade vunnit mycket på att ändringsförslag 53 i stället hade bifallits.

Synonymer (engelska) till "amends":

amends