EN

amended {perfektparticip}

volume_up
1. allmänt
amended (även: changed)
Our rapporteur had judiciously amended the Commission’ s proposal for a decision.
Vår föredragande hade klokt nog ändrat kommissionens förslag till beslut.
Our rapporteur had judiciously amended the Commission’s proposal for a decision.
Vår föredragande hade klokt nog ändrat kommissionens förslag till beslut.
We have amended the Commission proposal by expressly allowing for such an eventuality.
Vi har ändrat kommissionens förslag så att detta uttryckligen blir möjligt även i framtiden.
2. juridik
amended
Our rapporteur had judiciously amended the Commission’ s proposal for a decision.
Vår föredragande hade klokt nog ändrat kommissionens förslag till beslut.
Our rapporteur had judiciously amended the Commission’s proposal for a decision.
Vår föredragande hade klokt nog ändrat kommissionens förslag till beslut.
We have amended the Commission proposal by expressly allowing for such an eventuality.
Vi har ändrat kommissionens förslag så att detta uttryckligen blir möjligt även i framtiden.

Användningsexempel för "amended" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.
Jag föreslår alltså muntligen att punkt 33 ändras och att ordet inte läggs till.
EnglishThis is probably the most important element in this amended set of provisions.
Detta är förmodligen den viktigaste delen i denna ändrade grupp av bestämmelser.
EnglishMoreover, the 1996 law needs to be amended to conform to European requirements.
För övrigt behöver lagen från 1996 ändras för att nå upp till europeiska krav.
EnglishFor this reason, it is not enough merely to review Article 202; it must be amended.
Därför måste vi inte bara fundera över artikel 202, utan den måste också ändras.
EnglishArticle 1 of Directive 2001/83/EC as amended, defines a ‘medicinal product’ as:
I artikel 1 i direktiv 2001/83/EG, i dess ändrade lydelse, definieras läkemedel som
EnglishClearly, the Treaty needs to be amended to specify such access in bold print.
Uppenbarligen måste fördraget ändras så att sådan insyn specificeras med fetstil.
EnglishThe Commission amended its proposal to take account of Parliament's position.
Kommissionen ändrade sitt förslag för att ta hänsyn till parlamentets ståndpunkt.
EnglishThe Council's common position is broadly in line with this amended proposal.
Rådets gemensamma ståndpunkt överensstämmer i huvudsak med detta ändrade förslag.
EnglishHowever, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
Det vi måste göra är dock att så snart som möjligt ändra Dublinförordningen.
EnglishFollowing the Commission's intervention, this law was amended in December 2009.
Efter ett ingripande från kommissionens sida ändrades lagen i december 2009.
EnglishThis amended instrument, called ICI Plus, is a short-term solution for three years.
Detta ändrade instrument, som kallas ICI plus, är en kortsiktig lösning för tre år.
EnglishThe Commission proposal for a framework decision should be approved as amended.
Kommissionens förslag om ett rambeslut bör godkännas med ändringsförslagen.
EnglishIf the regulation has been amended to this effect, we will back it without hesitation.
När förordningen har ändrats på detta sätt kommer vi att ge den vårt fulla stöd.
EnglishI therefore voted against the amended proposal and against the legislative resolution.
Jag röstade därför nej till det ändrade förslaget och lagstiftningsresolutionen.
EnglishThe amended Directive 64/ 432 is based on Articles 37 and 152 of the Treaty.
Det ändrade direktivet 64 / 432 baseras på artiklarna 37 och 152 i fördraget.
EnglishOur rapporteur had judiciously amended the Commission’s proposal for a decision.
Vår föredragande hade klokt nog ändrat kommissionens förslag till beslut.
EnglishThey are therefore not acceptable unless they are amended as my group has recommended.
De kan därför inte antas utan ändringar i den riktning som min grupp förespråkat.
EnglishTherefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.
Alltså måste fördragen ändras för att tillvarata arbetstagarnas intressen.
EnglishThere must be no more laws that cannot be amended by the voters at the next election.
Det ska inte finnas fler lagar som inte kan ändras av väljarna vid nästa val.
EnglishIn my view, the amended decision should take account of the ACP countries' request.
Enligt min mening bör AVS-ländernas begäran beaktas i det ändrade beslutet.

Synonymer (engelska) till "amends":

amends