"to amend" - Svensk översättning

EN

"to amend" på svenska

volume_up
amends {substantiv}

EN to amend
volume_up
[amended|amended] {verb}

This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Detta ändringsförslag ändrar därför inte den text som det är avsett att ändra.
In this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
Det som enligt rangskalan krävs för att ändra ett gammalt direktiv är ett nytt.
The Commission should accept Parliament's decision and amend the current proposal.
Kommissionen bör acceptera parlamentets beslut och ändra det aktuella förslaget.
I tried to amend the text with a more subtle wording.
Jag har försökt att förbättra texten genom en mer nyanserad formulering.
It is not always necessary to amend the Treaties in order to improve the operation of the institutions.
Det är inte alltid nödvändigt att ändra fördragen för att förbättra institutionernas sätt att fungera.
We therefore need to amend contract law in order to strengthen the bargaining position of our artists.
Vi måste därför ändra avtalsrätten för att förbättra våra konstnärers förhandlingsläge.
There is a willingness to amend the draft constitution in this regard.
Att vara beredd att rätta till saker och ting är ett tecken på visdom.
This programme is in recognition of this and tries to make amends in this respect.
Det här programmet är ett svar på det och syftar till att försöka rätta till situationen.
Vi skall rätta till detta.
to amend (även: to ameliorate)
Supervisory legislation must be amended and precautions for crisis management improved.
Tillsynslagstiftningen måste ändras och de förebyggande åtgärderna för krishantering förbättras.
The debate also threw up a number of ideas, of course, on how it might be possible to amend and improve the fund.
I debatten tog ni förstås även upp många idéer om hur fonden kan förändras och förbättras.
If the law is defective, then it must be amended.
Om lagstiftningen är bristfällig så måste den förbättras.

Synonymer (engelska) till "amends":

amends

Användningsexempel för "to amend" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishParliament has not even had the opportunity to discuss or amend this agreement.
Parlamentet har inte ens haft möjlighet att diskutera eller förändra detta avtal.
EnglishWe must also think about the reforms we would need in order to amend the Treaties.
Och vi bör slutligen fundera över sådana reformer som kräver en fördragsändring.
EnglishBut the Commission proposal to amend the cancer directive is far from satisfactory.
Men kommissionen förslag till ändring av cancerdirektivet är långt i från bra nog.
EnglishIt is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.
Det är därför inte mer än rättvist att vi ändrar det gällande viseringssystemet.
EnglishWe must ensure that we are able to progress steadily to amend the common position.
Jag är rädd att vi skulle hamna i en kostsam, formalistisk och förvirrande situation.
EnglishAfter all, it was the BSE crisis which prompted the proposal to amend Directive 85/374.
Det var ju med anledning av BSE-krisen som ändringen av direktiv 85/374 föreslogs.
EnglishThe Commission accepts this position and will amend its original proposal accordingly.
Kommissionen stöder denna ståndpunkt och ändrar sitt ursprungliga förslag därefter.
EnglishThe first would be to amend European legislation which has shown obvious shortcomings.
Den första ändrar den europeiska lagstiftningen som uppenbarligen visat på brister.
EnglishWe amend laws and issue directives, but these have no impact on the essence of the matter.
Vi ändrar lagar och utarbetar direktiv utan att komma åt själva kärnan i frågan.
EnglishThe Commission has made comments and I therefore expect Hungary to amend this law.
Och nu har kommissionen yttrat sig och jag förväntar mig därmed att Ungern ändrar lagen.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Om vi ändrar denna artikel kommer vi att få se att Irland röstar nej i en folkomröstning.
EnglishTherefore please amend the German text; the English is the correct text.
Därför ber jag att den tyska texten ändras. Den engelska texten är den rätta.
EnglishRejection of application 40 to amend is completely unreasonable for SMEs.
Att förkasta ändringsförslag 40 är helt oacceptabelt för små och medelstora företag.
EnglishAfter all, it was the BSE crisis which prompted the proposal to amend Directive 85/ 374.
Det var ju med anledning av BSE-krisen som ändringen av direktiv 85 / 374 föreslogs.
EnglishWe will have to evaluate whether it would be appropriate to amend the Rules of Procedure.
Vi får se om det är lämpligt eller inte att genomföra en ändring av arbetsordningen.
EnglishTherefore, the Commission has a responsibility to amend the Posting of Workers Directive.
Därför har kommissionen ett ansvar att göra förändringar i utstationeringsdirektivet.
EnglishWe as a Committee are asking the Commission to amend the 1986 directive.
Vi som utskott kräver att kommissionen gör ändringar i 1986 års riktlinje.
EnglishA European law of the Council may amend the Statute of the European Investment Bank.
Europeiska investeringsbankens stadga får ändras genom en europeisk lag som antas av rådet.
EnglishHowever, it is first of all up to the Member States to amend their initial programmes.
Men det är i första hand medlemsstaternas sak att införa ändringar i sina inledande program.
EnglishBut, I repeat, in our view, the agreement does not amend the directive.
Jag upprepar dock att avtalet enligt vår mening inte ändrar direktivet.