"ambitious goal" - Svensk översättning

EN

"ambitious goal" på svenska

ambitious goal
SV
  • ambitiöst mål

Användningsexempel för "ambitious goal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Although we found that 2015 was an ambitious goal, it certainly did assist in helping us to giddy-up.
Honestly, before last weekend, $5,000 income from running in a year was an ambitious goal.
It's an ambitious goal, a lot of things have to fall in place perfectly.
It's an ambitious goal, but we want to ensure we achieve it.
Of course, progress isn't even and achieving aid independence is an ambitious goal.
That's going to be important, so that we can make sure that we do reach an ambitious goal.
This may seem an ambitious goal, but it underlines the importance of wide-reaching engagement in creating powerful, positive transformation.
While an ambitious goal, we have been very successful.
An ambitious goal of the employee-supported project was to eliminate waste energy by reducing consumption by nearly one third.
Jamaica has an ambitious goal of becoming a developed nation by the year 2030.

Användningsexempel för "ambitious goal" på svenska

EnglishIt is an ambitious goal, and efforts to attain it must be started immediately.
Detta är ett ambitiöst mål och åtgärderna för att nå det måste inledas snarast.
EnglishIn the context of integration, this is a fine and welcome objective, an ambitious goal.
Med tanke på integration är detta ett bra och välkommet mål, ett ambitiöst mål.
EnglishA reduction of this magnitude over the next few years is a truly ambitious goal.
Två tredjedelar inom de närmaste åren är ett synnerligen ambitiöst mål.
EnglishThe Commission has now announced that it is a very ambitious goal to consider this.
Nu upplyser kommissionen att det är ett ambitiöst mål att tänka på detta.
EnglishOur proposal meets this ambitious goal as it aims at creating just such a patent.
Vårt förslag uppfyller detta ambitiösa mål och syftar till att skapa precis ett sådant patent.
EnglishThe Committee on the Environment considers a more ambitious goal to be in place by the year 2015.
Miljöutskottet anser att ett mer ambitiöst mål för år 2015 är på sin plats.
EnglishAn ambitious goal, to complete the transatlantic market by the year 2015, has been set.
Ambitiösa mål har ställts upp för att den transatlantiska marknaden ska vara fullbordad till 2015.
EnglishIt was our ambitious goal to reach agreement on the Framework Decision during Finland's term.
Vårt ambitiösa mål var att nå en överenskommelse om rambeslutet under Finlands ordförandeskap.
EnglishIn any case, the ambitious goal of getting the economic crisis under control could not be achieved.
I varje fall kunde man inte uppnå det ambitiösa målet att få den ekonomiska krisen under kontroll.
EnglishThis is an ambitious goal requiring considerable efforts.
Detta är ett ambitiöst mål, som kräver avsevärda ansträngningar.
EnglishI personally think that the EU must set an ambitious goal.
Personligen anser jag att EU: s mål måste vara högt satta.
EnglishFirstly, my own report, which deals with the ambitious goal of enlargement of the EU.
Jag vill börja med att ta upp mitt eget betänkande. Det handlar om den ambitiösa målsättningen i form av en EU-utvidgning.
EnglishHowever, we should be asking whether we have the means available to achieve such an ambitious goal.
Vad man i stället kommer att behöva fundera över, det är om det finns disponibla medel för ett såpass ambitiöst mål.
EnglishIt has not been possible to achieve this ambitious goal.
EnglishDo you really think that is an ambitious goal?
Anser ni verkligen att detta är ett ambitiöst mål?
EnglishThere is clearly a more ambitious goal.
Det är uppenbart att målet måste vara ambitiösare.
EnglishIf we want to achieve this ambitious goal, I believe that the financial resources the EU has need to be just as ambitious.
Om vi vill uppnå det ambitiösa målet anser jag att EU:s finansiella resurser måste vara minst lika ambitiösa.
EnglishGreater coordination today can produce a better world tomorrow, and it is not our intention to give up that ambitious goal.
Genom mer samordning i dag kan vi skapa en bättre värld i morgon, och vi tänker inte ge upp detta ambitiösa mål.
EnglishWe will be able to get closer to the Commission's ambitious goal only if we join forces both vertically and horizontally.
Förutsättningen för att vi ska kunna närma oss kommissionens ambitiösa mål är vertikalt och horisontellt samarbete.
EnglishThat is our clear and ambitious goal.

Liknande översättningar för "ambitious goal" på svenska

goal substantiv
Swedish
ambitious adjektiv
drop goal substantiv
Swedish
own goal substantiv
Swedish
to achieve a goal verb
football goal substantiv
long-term goal substantiv
equalizing goal substantiv
growth goal substantiv
Swedish
lead goal substantiv
programme goal substantiv