EN

ambitious {adjektiv}

volume_up
ambitious
volume_up
ambitiös {adj.} (full av ambition)
In conclusion, this communication sets out an ambitious and progressive agenda.
Sammanfattningsvis lägger detta meddelande upp en ambitiös och progressiv dagordning.
It is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.
Det är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.
It is essential that an ambitious development aid policy is implemented beforehand.
I ett tidigare led är det nödvändigt med en ambitiös politik för utvecklingsbistånd.
ambitious
volume_up
framåtsträvande {adj.} (full av ambition)
That, as you know, was an ambitious thing to do, and we must do all we can to fulfil it.
Som ni vet var detta en framåtsträvande handling, och vi måste göra allt vi kan för att uppfylla den.
The Galileo programme must be successful and send out a positive signal from Europe concerning an ambitious space policy.
Galileoprogrammet måste lyckas och ge en positiv signal om Europa till förmån för en framåtsträvande rymdpolitik.
My second observation is about fair burden-sharing and I am quite happy with the 2020 aims in this respect: they are good and they are ambitious.
De är bra och framåtsträvande mål.
ambitious
volume_up
arbetsam {adj.} (full av ambition)
ambitious
volume_up
lysten {adj.} (full av ambition)
ambitious (även: aspiring)
ambitious (även: aspiring)
ambitious (även: driven)

Användningsexempel för "ambitious" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishI am not objecting to the ambitious nature of the savings, but their unfairness.
Jag är inte emot att sparandet läggs på en ambitiös nivå, men det slår orättvist.
EnglishYes, Mr Prodi, we need "ambitious reforms of the European Union institutions" .
Ja, Prodi, vi behöver "kraftfulla reformer i Europeiska unionens institutioner".
EnglishEven the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%.
Föredragandens önskan var ett mer ambitiöst mål: ytterligare 1,5 procentenheter.
EnglishIt is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.
Det är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.
EnglishThe ambitious plans are in place; now we need ambitious implementation of them.
De ambitiösa planerna finns där, nu behöver vi bara genomföra dem lika ambitiöst.
English. - (SV) Competition for ambitious, skilled workers has only just begun.
skriftlig. - Konkurrensen om de drivna och kompetenta arbetarna har bara börjat.
EnglishI believe that the agreement must be global, ambitious and with a clear timeline.
Jag anser att avtalet måste vara globalt, ambitiöst och med en tydlig tidsplan.
EnglishYes, Mr Prodi, we need " ambitious reforms of the European Union institutions ".
Ja, Prodi, vi behöver " kraftfulla reformer i Europeiska unionens institutioner ".
EnglishI am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result.
Jag är emellertid säker på att parlamentet hade stött ett mer ambitiöst resultat.
EnglishIf ever it materialises, it will have a legal basis and it will be ambitious.
Om det någonsin blir av kommer det att ha en rättslig grund, och vara ambitiöst.
EnglishIt is an ambitious goal, and efforts to attain it must be started immediately.
Detta är ett ambitiöst mål och åtgärderna för att nå det måste inledas snarast.
EnglishI welcome the choice of the form of a regulation to achieve our ambitious aims.
Jag välkomnar att man har valt en förordning för att uppnå våra ambitiösa mål.
EnglishWe are therefore trying to be ambitious faced with this issue of air quality.
Vi försöker därför vara ambitiösa när vi ska lösa denna fråga om luftkvaliteten.
EnglishIf we want to follow an ambitious policy, we need the support of public opinion.
Om vi avser att föra en så här ambitiös politik, måste vi ha den allmänhetens stöd.
EnglishIf I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
Om jag får vara kritisk föredrar jag ambitiösa reformer före ambitiösa ambitioner.
EnglishI want a united and social Europe, founded on a conquering, ambitious Europe.
Jag vill ha ett enat och socialt EU, grundat på en vinnande och ambitiös union.
EnglishThe so-called Euro 6 step brings limit values that are ambitious and realistic.
Den så kallade Euro 6-etappen medför målmedvetna och realistiska gränsvärden.
EnglishThese proposals were too ambitious for some and not ambitious enough for others.
Dessa förslag var för ambitiösa för några och inte tillräckligt ambitiösa för andra.
EnglishThe programme's budget is fairly modest and the objectives are very ambitious.
Budgeten för programmet är tämligen anspråkslös och målsättningen mycket ambitiös.

"ambitious goal" på svenska

ambitious goal
Swedish
  • ambitiöst mål
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "ambitious":

ambitious
ambitiousness
English