EN

ambiguous {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
ambiguous
volume_up
tvetydig {adj.} (som kan tolkas på två sätt)
It is difficult to ignore the fact that the resolution is disjointed and ambiguous.
Jag kan nämligen knappast förbigå att resolutionen är osammanhängande och även tvetydig.
Mr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
Lissabonprocessen var otydlig och tvetydig redan från början.
It simply means that the text is inadequate on some points and ambiguous on others.
Det betyder bara att texten är otillräcklig på vissa punkter och tvetydig på andra.
France’s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Frankrikes roll har visat sig oklar, något som också kännetecknar hela Frankrikes Afrikapolitik just nu.
It could be argued that the only thing worse than clear and transparent European law is ambiguous and uncertain EU law.
Man kan hävda att det enda som är värre än tydlig och öppen EU-lagstiftning är oklar och otydlig EU-lagstiftning.
For the moment, my thanks will stop there, because this text remains highly ambiguous on key issues.
Min tacksamhet stannar för ögonblicket där, eftersom texten fortfarande är mycket oklar beträffande centrala frågor.
Mr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
Lissabonprocessen var otydlig och tvetydig redan från början.
Why did the Council introduce some modifications which made clear language ambiguous?
Varför har rådet infört ändringar som gör den tydliga texten otydlig?
These exceptions had been worded in an ambiguous manner and were open to interpretation.
Dessa undantag var otydligt formulerade och tillät utrymme för tolkningar.
The social model has not progressed even one inch and the Council's response to globalisation is the creation of an ambiguous adjustment fund.
Den sociala modellen har inte utvecklats alls och rådets lösning på globaliseringen är att inrätta en dunkel anpassningsfond.
ambiguous
Den delen är dåligt utarbetad och mångtydig.
The only point I would make on the review clause in respect of the next financial perspective is that it has to be very clear, it must not be ambiguous.
Min enda synpunkt på klausulen om översyn när det gäller nästa budgetplan är att den måste vara mycket tydlig, den får inte vara mångtydig.
We must watch out that we do not fall into an ambiguous situation here and apply double standards.
Vi måste se upp så att vi inte hamnar i en dubbelbottnad situation och därmed driver dubbelmoral.
ambiguous
volume_up
dubbeltydig {adj.} (som kan tolkas på två sätt)
On that point the Council remains extremely ambiguous.
Vad det beträffar har rådet en fortsatt dubbeltydig hållning.
ambiguous
On that point the Council remains extremely ambiguous.
Vad det beträffar har rådet en fortsatt dubbeltydig hållning.
2. näringsliv
ambiguous
It is difficult to ignore the fact that the resolution is disjointed and ambiguous.
Jag kan nämligen knappast förbigå att resolutionen är osammanhängande och även tvetydig.
Mr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
Lissabonprocessen var otydlig och tvetydig redan från början.
It simply means that the text is inadequate on some points and ambiguous on others.
Det betyder bara att texten är otillräcklig på vissa punkter och tvetydig på andra.

Användningsexempel för "ambiguous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFrance’ s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Att välja att inte reglera migrationsströmmarna är att äventyra Europas framtid.
EnglishUnfortunately the report remains more ambiguous and even dangerous on other points.
Tyvärr förblir betänkandet mer oklart och till och med farligt på andra punkter.
EnglishNext, the actual content of the Charter is ambiguous and inadequate on some counts.
Dessutom är det nuvarande innehållet på vissa punkter tvetydigt och otillräckligt.
EnglishIt simply means that the text is inadequate on some points and ambiguous on others.
Det betyder bara att texten är otillräcklig på vissa punkter och tvetydig på andra.
EnglishAs a result, we now have a text which contains too many ambiguous passages and gaps.
Därför har vi nu en text som innehåller alltför många tvetydiga avsnitt och luckor.
EnglishIndeed, the precise relationship between the force and NATO remains ambiguous.
Hur förbindelserna mellan styrkan och Nato skall fungera exakt är fortfarande oklart.
EnglishI would argue that the so-called international agreement is at best ambiguous.
Jag instämmer i att det så kallade internationella avtalet i bästa fall är mångtydigt.
EnglishFinally, the text remains ambiguous as regards the exclusion of labour law.
Slutligen är texten fortfarande tvetydig när det gäller undantaget för arbetsrätten.
EnglishHowever, some parts of the report remain ambiguous and I cannot support them.
Vissa delar av betänkandet är dock tvetydiga, och jag kan inte stödja dem.
EnglishBecause, in spite of everything, this whole instrument is still remarkably ambiguous.
Därför att hela detta instrument, trots allt, fortfarande är anmärkningsvärt oklart.
EnglishMr President, the Lisbon process was unclear and ambiguous right from the beginning.
Herr talman! Lissabonprocessen var otydlig och tvetydig redan från början.
EnglishIt is difficult to ignore the fact that the resolution is disjointed and ambiguous.
Jag kan nämligen knappast förbigå att resolutionen är osammanhängande och även tvetydig.
English"Some of these verses are definite in meaning," it says, "and others are ambiguous."
"En del av dessa verser är entydiga" står det, "och andra är mångtydiga.
EnglishMadam President, Commissioner, this report sends out an ambiguous signal.
Fru talman, fru kommissionär! Det här betänkandet ger ingen entydig signal.
EnglishSo what you see in this particular ambiguous figure is, of course, the dolphins, right?
Så vad ni ser i den här speciella, tvetydiga figuren är förstås delfinerna, eller hur.
EnglishThese exceptions had been worded in an ambiguous manner and were open to interpretation.
Dessa undantag var otydligt formulerade och tillät utrymme för tolkningar.
EnglishAnd of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
Och förstås, de tvetydiga figurerna som ser ut att byta fram och åter.
EnglishWhy did the Council introduce some modifications which made clear language ambiguous?
Varför har rådet infört ändringar som gör den tydliga texten otydlig?
EnglishSo as to make the directive meaningful, we must not be ambiguous.
För att detta direktiv ska bli meningsfullt får vi alltså inte vara tvetydiga.
EnglishThe feeling I have upon returning from Tunisia is an ambiguous one.
Den känsla som jag har efter att ha återkommit från Tunisien är ambivalent.

Synonymer (engelska) till "ambiguous":

ambiguous
English
ambiguity
ambiguously