"ambiguity" - Svensk översättning

EN

"ambiguity" på svenska

volume_up
ambiguity {substantiv}

EN ambiguity
volume_up
{substantiv}

ambiguity (även: double-talk)
Amendment No 1 would introduce an unacceptable ambiguity in this respect.
Ändringsförslag 1 skulle införa en oacceptabel tvetydighet i detta hänseende.
There was therefore a certain level of ambiguity which has facilitated some progress.
Det fanns således en tvetydighet som möjliggjorde vissa framsteg.
This sort of ambiguity cannot go on, and we hope that the Council will admit that.
Denna tvetydighet får inte förekomma, och vi hoppas att rådet inser detta.
ambiguity (även: obscurity, opacity, vagueness)
Secondly, there is ambiguity surrounding collective expulsions.
För det andra råder det oklarhet kring kollektiva utvisningar.
Because it is important that there should be no ambiguity.
Det är en fråga om att rätta till en oklarhet...
   – Mr President, I think that there is ambiguity here.
Jag tror att det föreligger en oklarhet här.
However, ambiguity has crept into the proposals with regard to the functioning of Directive 2001/42/EC.
Det har emellertid smugit sig in en otydlighet i förslagen i fråga om hur direktiv 2001/42/EG skall fungera.
However, ambiguity has crept into the proposals with regard to the functioning of Directive 2001/ 42/ EC.
Det har emellertid smugit sig in en otydlighet i förslagen i fråga om hur direktiv 2001 / 42 / EG skall fungera.
We maintain that the current definition leads to ambiguity and a risk of unpredictability and bad practice.
Vi vidhåller att den nuvarande definitionen leder till otydlighet och en risk för oförutsägbarhet och dålig praxis.
ambiguity (även: double-talk)
The dealings with Turkey were governed by ambiguity and deviousness, one-sidedness and exclusion.
Turkiet bemöttes med dubbla budskap och dubbeltydighet, ensidighet och uteslutande.
ambiguity
volume_up
ambiguitet {enb. plur.}

Synonymer (engelska) till "ambiguity":

ambiguity

Användningsexempel för "ambiguity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
I ett antal fall har detta lett till tvetydighet och till långdragna förfaranden.
EnglishYou speak, for example, of ‘ambiguity regarding the independence of the Judiciary’.
Ni talar till exempel om oklarheter i fråga om rättsväsendets oberoende.
EnglishLet us stop creating ambiguity in this Chamber, but, above all, also outside of it.
Låt oss stoppa tvetydigheten i denna kammare och inte minst utanför den.
EnglishThe problem is that, in actual fact, there is ambiguity and confusion.
Problemet är att det bevisligen finns tvetydigheter och motstridiga uppgifter.
EnglishOur shame and also indignation are at so many lies, so much ambiguity and so much hot air.
Vår skam och ilska gäller de många lögnerna, dubbeltydigheten och det tomma pratet.
EnglishMr President, first of all, allow me to say one thing so that there can be no ambiguity.
Herr talman! Låt mig först säga en sak så att det inte råder någon tvekan.
EnglishMadam High Representative, I really would like you to clear up any ambiguity on this subject.
Fru Ashton! Jag skulle verkligen vilja att ni reder ut oklarheterna i denna fråga.
EnglishThis is a point on which we must be clear, dispensing with ambiguity.
När det gäller detta måste vi vara tydliga och ta oss ur de motsättningar som finns.
EnglishAnyone can see that this is where the ambiguity of the European construction lies.
Här kan var och en lätt se tvetydigheten i det europeiska bygget.
EnglishI believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
Det måste vara detta parlaments plikt att avlägsna den osäkerheten.
EnglishI am sure we will succeed in weeding out each and every point of ambiguity in the Treaty.
Jag är säker på att vi kommer att lyckas få bort varenda liten tvetydig punkt ur fördraget.
EnglishWhat concerns us is the ambiguity of a certain number of amendments dealing with virtual products.
Det är tvetydigheten i ett antal ändringsförslag som behandlar virtuell produktion.
EnglishThere's an ambiguity of what that should be that we should do, and then we do something.
Det finns en osäkerhet, om vad vi borde göra, och så gör vi något.
EnglishLet me be very clear on this so there is no room for ambiguity.
Här vill jag vara särskilt tydlig för att det inte ska kunna uppstå några oklarheter.
EnglishTo say nothing of the ambiguity where nuclear energy is concerned ...
För att inte tala om tvetydigheten när det gäller kärnkraftsenergi...
EnglishI think that, on this point, our approach presents no ambiguity.
Jag anser att vårt förhållningssätt på denna punkt inte ger upphov till någon oklarhet.
EnglishMadam President, first of all, let there be no ambiguity about our move.
Fru ordförande! Först och främst: låt det inte råda något tvivel om vårt sätt att gå till väga.
EnglishThis ambiguity needs clarification. Otherwise this debate will yield only half a result.
Denna tvetydighet måste klargöras, annars kommer denna debatt bara att resultera i en halvmesyr.
EnglishThe main ambiguity is how long fingerprints from growing children are in fact reliable.
Den viktigaste osäkerheten är hur länge fingeravtryck från växande barn faktiskt är tillförlitliga.
EnglishThis fundamental point should be emphasised because the ambiguity may lead to a misunderstanding.
Denna grundläggande fråga bör betonas, eftersom tvetydigheten kan leda till missförstånd.