EN

amazingly {adverb}

volume_up
But the amazingly superficial lack of care is yet one more reason for voting against.
Den häpnadsväckande, ytliga vårdslösheten är emellertid ännu ett skäl att rösta emot.
The amazingly rapid development of China must inevitably entail a political reform in the country.
Den häpnadsväckande snabba utvecklingen i Kina måste oundvikligen leda till en politisk reform i landet.
I have come across some amazingly talented, committed and hard-working people, but for every one of them there are two who just appear to float.
Jag har träffat några häpnadsväckande begåvade, engagerade och arbetsamma människor, men för var och en av dem finns det två som bara tycks flyta omkring.
We have also gone to great lengths to reach common positions, as Mr Staes has rightly demonstrated, and this has also been amazingly successful.
Vi har också arbetat hårt för att nå gemensamma ståndpunkter, som Bert Staes helt riktigt har visat, och detta har också varit fantastiskt framgångsrikt.
I already knew how to design, but it wasn't like I was amazingly brilliant at it, but more like I was sensitive to the ideas of grids and space and alignment and typography.
Jag visste redan hur man designar, det var inte så att jag var fantastiskt skicklig eller så, mera så att jag var mottaglig till koncepten om strukturer och ytor, och anpassningar och typografi.

Användningsexempel för "amazingly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt the end of three very intensive days' work I felt amazingly well and healthy.
Vid slutet av tre dagars intensivt arbete kände jag mig förvånansvärt frisk och sund.
EnglishAt the end of three very intensive days ' work I felt amazingly well and healthy.
Vid slutet av tre dagars intensivt arbete kände jag mig förvånansvärt frisk och sund.
EnglishBut the amazingly superficial lack of care is yet one more reason for voting against.
Den häpnadsväckande, ytliga vårdslösheten är emellertid ännu ett skäl att rösta emot.
EnglishAmazingly, that also seems to be the conclusion of the Council in this case.
Det tycks otroligt nog också vara rådets slutsats i detta fall.
EnglishAmazingly the leader of the opposition is now the prime minister.
Otroligt nog är det nu oppositionsledaren som är premiärminister.
EnglishThe amazingly rapid development of China must inevitably entail a political reform in the country.
Den häpnadsväckande snabba utvecklingen i Kina måste oundvikligen leda till en politisk reform i landet.
EnglishThey implicated actually, the Spanish government, amazingly.
De drog faktiskt in den spanska regeringen, otroligt nog.
EnglishBut in the end, amazingly, again, people were able to do it.
Men slutligen, otroligt nog, igen, folk kunde göra det.
EnglishI have an amazingly good contact in the Barcelona police force.
Jag har en mycket god kontakt i Barcelonas poliskår.
EnglishAmazingly, we get these spam emails too:
Faktum är att även vi får skräppost av detta slag:
EnglishThis is an amazingly important piece of legislation.
EnglishI think the rapporteur's proposals are perfectly reasonable and they have the support, amazingly, even of Greenpeace.
Jag anser att föredragandens förslag är mycket rimliga och de stöds, förvånansvärt nog, till och med av Greenpeace.
EnglishAmazingly, it was still delicious.
EnglishI myself come from a country where we have already opted for a policy that corresponds amazingly closely to the EU strategy on waste.
Det är krävande att utarbeta miljölagar för hela Europa, ty förhållandena varierar kraftigt mellan medlemsstaterna.
EnglishAmazingly enough, the same cannot be said of other areas, such as administrative reform and above all legal reform.
På andra områden är det förvånansvärt nog inte så, som till exempel med förvaltningsreformen och i synnerhet med reformen av rättsväsendet.
EnglishI myself come from a country where we have already opted for a policy that corresponds amazingly closely to the EU strategy on waste.
Själv kommer jag från ett land där man redan tidigare valt en linje som förvånansvärt noga motsvarar EU:s avfallsstrategi.
EnglishThis costs amazingly little.
EnglishAmazingly enough, I in actual fact had a relatively high quantity of mercury in my body, a state of affairs that is extremely worrying.
Förvånande nog hade jag faktiskt en relativt hög mängd kvicksilver i mig, något som är väldigt oroande. Jag är gravid, och har höga kvicksilverhalter!
EnglishThe Modernised Customs Code, as the Commissioner has heard me say before, is an amazingly boring but ever so important piece of law from the Commission.
Den moderniserade tullkodexen, som kommissionsledamoten hörde mig säga förut, är en urtrist men mycket viktig lagstiftning från kommissionen.
EnglishWe have also gone to great lengths to reach common positions, as Mr Staes has rightly demonstrated, and this has also been amazingly successful.
Vi har också arbetat hårt för att nå gemensamma ståndpunkter, som Bert Staes helt riktigt har visat, och detta har också varit fantastiskt framgångsrikt.

Synonymer (engelska) till "amazingly":

amazingly
amazed
amazement
amazing