"to amass" - Svensk översättning

EN

"to amass" på svenska

SV
EN

to amass [amassed|amassed] {verb}

volume_up
Every totalitarian regime in history has begun by amassing personal data on all of its citizens.
Genom historien har varje totalitär regim startat med att samla in personuppgifter om alla sina medborgare.
This is a process that I hope will amass ever more political will, enthusiasm and effort so that we can ultimately achieve the proposed goals.
Det här är en process som jag hoppas ska samla ännu större politisk vilja, entusiasm och kraft så att vi till slut kan nå de eftersträvade målen.
Parliament safeguarded the posts needed in the Commission for enlargement by amassing resources partly out of this year's budget.
Parlamentet tryggade de tjänster inom kommissionen som är nödvändiga för utvidgningen delvis genom att samla in medel från årets budget.

Användningsexempel för "to amass" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am sure that organised crime networks amass cash supplies for illegal transactions...
Den organiserade brottsligheten kommer utan tvekan att hamstra kontanter för sin olagliga trafik...
EnglishI am sure that organised crime networks amass cash supplies for illegal transactions ...
Den organiserade brottsligheten kommer utan tvekan att hamstra kontanter för sin olagliga trafik ...
EnglishThat is why it is crucial to amass local experience.
Det är därför av avgörande betydelse att vi samlar in erfarenheter på lokal nivå.
EnglishIf it is just, it is only so in the eyes of those who wish to amass power throughout the whole of Europe.
Den uppfattas som rättvis blott och bart av de människor som önskar koncentrera makten inom EU.
EnglishThis is a process that I hope will amass ever more political will, enthusiasm and effort so that we can ultimately achieve the proposed goals.
Det här är en process som jag hoppas ska samla ännu större politisk vilja, entusiasm och kraft så att vi till slut kan nå de eftersträvade målen.
EnglishDuring their fourteen years in power, the governments led by Prime Minister Meles Zenawi have continued to amass a shameful human rights record.
– Nej, herr talman, jag talar tyvärr inte inför parlamentet i egenskap av författare, utan som ledamot och ansvarig för EU: s valobservatörsuppdrag i Etiopien.
EnglishDuring their fourteen years in power, the governments led by Prime Minister Meles Zenawi have continued to amass a shameful human rights record.
Under sina 14 år vid makten har regeringarna under ledning av premiärminister Meles Zenawi fortsatt att utmärka sig för sin skamligt bristande respekt för mänskliga rättigheter.
EnglishIf one and the same company is able to combine all that information, it can gain an enormous marketing advantage and amass a wealth of information on all those who use the Internet.
När ett och samma företag kan kombinera all sådan information, kan det få en enorm marknadsfördel och enormt mycket information om alla som använder internet.