EN

always {adverb}

volume_up
1. allmänt
always
After all, the cheapest battery is not always the most cost-effective.
Det billigaste batteriet är ju trots allt inte alltid det mest kostnadseffektiva.
After all, electoral campaigns always reveal the deficits in this area very clearly.
Valstriderna uppenbarar ju alltid bristerna på det området.
However, inflation should always, of course, be between zero and two per cent.
Men inflationen skall ju alltid ligga på mellan noll och två procent.
always (även: of course)
Always assuming, of course, that The Hague is not already under water by then.
Om inte Haag redan ligger under vatten då förstås.
Some of course always see a glass as half full when others believe it is half empty.
En del människor upplever förstås alltid glaset som halvfullt medan andra ser det som halvtomt.
There is always the common foundation on which we built Europe and on which our fellow citizens rely.
Den gemensamma grund som vi byggde EU på och som våra landsmän litar på finns förstås.
In that sense, I repeat that we do not speak about pre-ins and ins as belonging to two different groups which will always remain separate.
I detta avseende upprepar jag att vi inte talar om pre-ins och ins som om de tillhörde två olika grupper som för evigt kommer att hållas åtskilda.
The scenes of barbarism that took place in the 1990s between the Hutus and the Tutsis will always remain deeply embedded in our minds and will always seriously disturb our conscience.
De barbariska scener som utspelade sig på 1990-talet mellan hutuer och tutsier kommer för evigt att vara inristade i vårt medvetande och kommer alltid att sitta som en tagg i samvetet.
2. "constantly, perpetually"
War is always a failure in which the first victims are always innocent people.
Krig är alltid ett misslyckande och de största offren är alltid oskyldiga civila!
The vulnerable are not always the young and the young are not always the vulnerable.
De sårbara är inte alltid de unga och de unga är inte alltid de sårbara.
The victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
always (även: constantly)
We are always talking about the Kurdish question, but we never talk about the Kurdish people.
Vi talar jämt om kurdfrågan, men vi talar inte om det kurdiska folket.
" We'd love it if women were always staring. "
" Vi skulle älska att kvinnor jämt stirrade på oss. "
His memory's so bad I always say it's his turn,
Han är så glömsk att jag jämt säger att det är hans tur.

Användningsexempel för "always" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
Inte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt på dagordningen i Bryssel.
EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
EnglishWe should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
Vi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
EnglishFree speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
Yttrandefrihet kommer alltid att offras eftersom det är EU:s standardinställning.
EnglishI think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
Jag anser att det alltid finns skäl till att sitta med och lyssna på debatterna.
EnglishWe are therefore always prepared to take the necessary measures to protect them.
Därför är vi ständigt beredda att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den.
EnglishThe European Union has, in fact, always been mean in the budgets for education.
Europeiska unionen har egentligen alltid varit snål med budgeten för utbildning.
EnglishIn my simplicity, I had imagined that democratic decisions were always voluntary.
Jag hade i min enfald inbillat mig att demokratiska beslut alltid är frivilliga.
EnglishStrong traditions have always kept domestic violence hidden behind closed doors.
Starka traditioner har alltid hållit våldet i hemmen dolt bakom stängda dörrar.
EnglishThe victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Segraren har inte alltid rätt även om de alltid försöker bevisa att de har rätt.
EnglishWe German Liberals have always attached vital importance to certain key points.
Vi tyska liberaler har alltid fäst mycket stor vikt vid vissa centrala punkter.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
De senaste veckornas och månadernas förfaranden har inte alltid varit hedervärda.
EnglishThis has not always been the case, and so we have every reason to be gratified.
Så har inte alltid varit fallet och vi har därför all anledning att vara nöjda.
EnglishTo them I say: in your campaign against murder, we will always be by your side.
Till dem säger jag: i er kampanj mot mord kommer vi alltid att stå vid er sida.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Detta har redan inträffat flera gånger tidigare, och lösningar har alltid hittats.
EnglishAs for myself, I agree with her on one point: there will always be scoundrels.
Jag håller själv med henne i ett avseende: det kommer alltid att finnas skurkar.
EnglishWe should always remember that it is the Member States who distribute the money.
Vi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
EnglishA repressive approach should always be accompanied by a strong social commitment.
En restriktiv grundsyn måste alltid kopplas till ett starkt socialt engagemang.
EnglishI have always favoured a properly negotiated enlargement of the Union to the East.
Jag har alltid varit för en ordentligt diskuterad utvidgning av unionen österut.
EnglishThis objective should always be pursued with due regard for national competences.
Detta mål måste alltid eftersträvas när det gäller den nationella behörigheten.

"always grateful" på svenska

always grateful
Swedish
  • alltid tacksam
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "always":

always