"altruism" - Svensk översättning

EN

"altruism" på svenska

volume_up
altruism {substantiv}
SV

"altruism" på engelska

EN

altruism {substantiv}

volume_up
1. allmänt
altruism
The mother is the model of all altruism for human beings, in spiritual traditions.
Denna mor är modellen för all altruism för mänskligheten i spirituella traditioner.
And we find chimps are capable of true compassion and altruism.
Vi har sett att schimpanser är kapabla till verkligt medlidande och altruism.
But this wasn't really out of altruism.
Men det här var gjordes ju faktiskt inte av altruism.
altruism (även: charity)
Development policy is not just altruism, it is self interest.
Utvecklingspolitik är inte bara osjälviskhet, det är även en intressepolitik.
I therefore also want to remind our Member States of the 0.7% target, to give some credibility to our calls for altruism in the pharmaceutical industry.
Jag vill alltså också påminna våra medlemsstater om vårt mål på 0,7 procent, för att de krav på osjälviskhet, vilka ställts på läkemedelsindustrin, skall vara trovärdiga.
I therefore also want to remind our Member States of the 0.7 % target, to give some credibility to our calls for altruism in the pharmaceutical industry.
Jag vill alltså också påminna våra medlemsstater om vårt mål på 0,7 procent, för att de krav på osjälviskhet, vilka ställts på läkemedelsindustrin, skall vara trovärdiga.
2. zoologi
And that's why it's the most powerful form of altruism.
Och därför är det den kraftfullaste formen av -- oegennytta.
It is an unfortunate fact that altruism by employers towards their employees has not to date been a founding principle of our civilisation.
Det är olyckligt att oegennytta från arbetsgivarnas sida gentemot deras anställda hittills inte har utgjort en grundläggande princip i vår civilisation.
It specifies principles of voluntary and unpaid donation, anonymity, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient.
Den fastställer principer för frivillig donation utan ersättning, anonymitet, donatorns oegennytta och solidaritet mellan donator och mottagare.
SV

altruism {utrum}

volume_up
Denna mor är modellen för all altruism för mänskligheten i spirituella traditioner.
The mother is the model of all altruism for human beings, in spiritual traditions.
Vi har sett att schimpanser är kapabla till verkligt medlidande och altruism.
And we find chimps are capable of true compassion and altruism.
Men det här var gjordes ju faktiskt inte av altruism.
But this wasn't really out of altruism.

Användningsexempel för "altruism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe mother is the model of all altruism for human beings, in spiritual traditions.
Denna mor är modellen för all altruism för mänskligheten i spirituella traditioner.
EnglishAnd we find chimps are capable of true compassion and altruism.
Vi har sett att schimpanser är kapabla till verkligt medlidande och altruism.
EnglishDevelopment policy is not just altruism, it is self interest.
Utvecklingspolitik är inte bara osjälviskhet, det är även en intressepolitik.
EnglishDoes altruism induce a hedonic reward (activation of the reward regions in the brain)?
Finns det en hedonisk vinst (aktivering av hjärnans belöningscentra) att göra när man agerar altruistiskt?
EnglishOur generosity, our altruism, our compassion, are all hardwired to the reward mechanism in our brain.
Vår generositet, vår altruism, vår medkänsla, är alla kopplade till belöningsmekanismerna i vår hjärna.
EnglishAnd that's why it's the most powerful form of altruism.
Och därför är det den kraftfullaste formen av -- oegennytta.
EnglishSome do it out of altruism but most do it because eco-consciousness is simply good for business.
Några gör det av altruism, men de flesta gör det eftersom miljömedvetenheten helt enkelt är bra för affärerna.
EnglishIt's a form, if you like, of ecological altruism -- perhaps something along those lines.
Det är en annan typ av företag för en ny ekonomi Det är en form, om man vill, av ekologisk altruism -- kanske något i den stilen.
EnglishBut this wasn't really out of altruism.
Men det här var gjordes ju faktiskt inte av altruism.
EnglishAt the same time, I would like to stress that altruism must constitute the main element of organ donation and transplantation.
Samtidigt vill jag betona att altruism måste vara en grundsten för organdonation och transplantationer.
EnglishVoluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Volontärarbete är ett resultat av verklig motivation och äkta altruism, som båda är värden som inte kan överskattas.
EnglishIt's the opposite on the left side: more tendency to altruism, to happiness, to express, and curiosity and so forth.
Det är det motsatta på den vänstra sidan: mer tendens mot altruism, till lycka, till att uttrycka sig, nyfikenhet med mera.
EnglishIt is an unfortunate fact that altruism by employers towards their employees has not to date been a founding principle of our civilisation.
För det andra bör jourtiden, inklusive det som kallas ” inaktiv del av jourtid ”, betraktas som arbetstid.
EnglishIt specifies principles of voluntary and unpaid donation, anonymity, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient.
Den fastställer principer för frivillig donation utan ersättning, anonymitet, donatorns oegennytta och solidaritet mellan donator och mottagare.
EnglishIt is an unfortunate fact that altruism by employers towards their employees has not to date been a founding principle of our civilisation.
Det är olyckligt att oegennytta från arbetsgivarnas sida gentemot deras anställda hittills inte har utgjort en grundläggande princip i vår civilisation.
EnglishThe phrase would lead us to believe that it is an act of altruism or great generosity but, when all is said and done, it may be merely an act of justice.
När man hör detta låter det som en altruistisk och mycket generös handling, men om man tänker efter ordentligt är det kanske bara en rättvis handling.
EnglishSocial solidarity is not just about altruism: it is about ensuring that our society can function properly and move forward progressively.
Den sociala solidariteten handlar inte bara om ideal, det handlar också om att säkerställa att vårt samhälle kan fungera på ett bra sätt och att gradvis göra framsteg..
EnglishI therefore also want to remind our Member States of the 0.7% target, to give some credibility to our calls for altruism in the pharmaceutical industry.
Jag vill alltså också påminna våra medlemsstater om vårt mål på 0,7 procent, för att de krav på osjälviskhet, vilka ställts på läkemedelsindustrin, skall vara trovärdiga.
EnglishI therefore also want to remind our Member States of the 0.7 % target, to give some credibility to our calls for altruism in the pharmaceutical industry.
Jag vill alltså också påminna våra medlemsstater om vårt mål på 0,7 procent, för att de krav på osjälviskhet, vilka ställts på läkemedelsindustrin, skall vara trovärdiga.
EnglishIn this respect, the cohesion and solidarity policies between Member States must not be regarded as some act of altruism performed by the rich for the benefit of the poor.
I detta avseende får inte sammanhållnings- och solidaritetspolitiken mellan medlemsstaterna ses som någon slags osjälvisk handling av de rika till fördel för de fattiga.

Synonymer (engelska) till "altruism":

altruism

Synonymer (svenska) till "altruism":

altruism