EN

alternate {adjektiv}

volume_up
alternate
We are especially looking forward to your succeeding in implementing a policy of alternate listing of women and men in decision-making.
Inte minst gläder vi oss åt att ni skall lyckas genomföra " varannan damernas " i beslutsfattande.
alternate (även: various)
Floods alternate with dry months, and this calls for a new water management strategy.
Det är omväxlande översvämningar och månader av torka, vilket innebär att det krävs en ny vattenförvaltning.
You see empty fields alternating with fields containing abbreviations.
Tomma fält och fält med beteckningar visas omväxlande.
Alternating periods of flood and drought, as well as extreme weather conditions, demand better management of rainwater.
Omväxlande perioder av översvämning och torka liksom extrema väderförhållanden kräver bättre hantering av regnvatten.
The alternating order will begin with the oldest female Member.'
Den alternerande ordningen ska inledas med den äldsta kvinnliga ledamoten.”
alternate (även: two by two)

Användningsexempel för "alternate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI shall alternate speeches according to the groups of the speakers.
Jag skall alternera anförandena utifrån talarnas politiska grupptillhörighet.
EnglishIf not, consider whether the alternate title is a better fit for the query.
Om de inte har det kan du tänka igenom om den alternativa titeln passar bättre för sökningen.
EnglishClick these related search terms to see alternate search results.
Klicka på de här närbesläktade söktermerna för att visa andra sökresultat.
EnglishThe alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below:
Suppleanterna skall utses av bankens råd för en tid av fem år enligt följande:
EnglishDays of unbroken drought alternate with days of torrential rain and with heat waves.
Vädret växlar mellan oavbruten torka, skyfall och värmeböljor.
EnglishIf necessary, combinations of countries can alternate in appointing a Euro Commissioner.
Detta höga ämbetskollegium får i framtiden inte ha mer, men inte heller mindre än 20 ledamöter.
English The Board of Directors shall consist of twenty-six directors and sixteen alternate directors.
    Styrelsen skall bestå av tjugosex ledamöter och sexton suppleanter.
EnglishThe members of the Committee and an equal number of alternate members shall be appointed for five years.
Kommitténs ledamöter och lika många suppleanter skall utses för en tid av fem år.
Englishone alternate nominated by common accord between the Kingdom of Denmark, the Hellenic Republic and Ireland,
En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Danmark, Grekland och Irland.
EnglishAll year round, parched dry days alternate with days of torrential rain.
Dagar med brännande torka alternerar med dagar med skyfall.
English(If you choose No, you will have the option to specify an alternate directory).
(Om du väljer Nej, kan du ange en annan katalog).
EnglishFloods alternate with dry months, and this calls for a new water management strategy.
Det är omväxlande översvämningar och månader av torka, vilket innebär att det krävs en ny vattenförvaltning.
EnglishIf a Governor is unable to be present, he may nominate an alternate to cast his weighted vote.4.
Om en centralbankschef inte kan närvara, får han utse en ersättare för att avge hans viktade röst.4.
EnglishWe alternate between cooperation and confrontation with Russia.
Vi växlar mellan samarbete och konfrontation med Ryssland.
Englishone alternate nominated by common accord between the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden,
En suppleant skall nomineras i samförstånd mellan Österrike, Finland och Sverige.
EnglishThey are being overwhelmed by alternate feelings of surprise and disappointment.
EnglishWe said we were willing, and we stand by that promise, to give up one member and one alternate.
Vi har förklarat oss vara beredda och vi håller också detta löfte att avstå från en ledamot och också en ersättare.
EnglishThe Board of Governors shall lay down what activities are incompatible with the duties of a director or an alternate.
Det skall besluta om vilken verksamhet som är oförenlig med en ledamots eller en suppleants uppgifter.
Englishone alternate director nominated by the Commission.
En suppleant skall nomineras av kommissionen.
EnglishConsequently, the suggestion by the rapporteur, Mrs Berès, about alternate members should be given particular attention.
I det avseendet förtjänar förslaget om suppleanterna från er föredragande, Berès, att studeras med omsorg.