EN

altered {adjektiv}

volume_up
Everyone knows that it is a barely-altered version of the European Constitution.
Alla vet att detta är en mycket lite förändrad version av den europeiska konstitutionen.
What is required is genuine reform of fisheries policy and a totally altered view of our relations with poor countries.
Det krävs en reell reform av fiskeripolitiken och en totalt förändrad syn på vårt förhållande till fattiga länder.
Human resources for maintaining or recovering health, or accepting an altered life and health situation are studied.
Här studeras individens resurser för att bibehålla eller återhämta hälsan eller acceptera förändrad livs- och hälsosituation.

Användningsexempel för "altered" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou have not altered your convictions in any way and I have not altered mine.
Ni har inte ändrat era övertygelser på något sätt, och jag har inte ändrat mina.
EnglishIn addition, the regions' position within the Union is altered by climate change.
Dessutom förändras regionernas position inom unionen av klimatförändringarna.
EnglishThe opposition parties maintain that rigging has altered the result by 10-15%.
Oppositionspartierna menar att valfusket har påverkat resultatet med 10-15 procent.
EnglishThat is why we are firmly opposed to the Stability and Growth Pact being altered.
Det är därför vi är fullt och fast emot en ändring av stabilitets- och tillväxtpakten.
EnglishEveryone knows that it is a barely-altered version of the European Constitution.
Alla vet att detta är en mycket lite förändrad version av den europeiska konstitutionen.
EnglishIf another legal basis is required, the Treaty must, in our view, be altered.
Om man vill ha en annan rättslig grund, måste fördraget enligt vår uppfattning ändras.
EnglishIt has also been altered a great deal since its first reading by the European Parliament.
Det har också ändrats kraftigt jämfört med Europaparlamentets första behandling.
EnglishOur message is that they must be altered so as to improve social inclusion in Europe.
Vårt budskap är att de måste ändras för att förbättra den sociala delaktigheten i EU.
EnglishThis concept appears in a very much altered form in the Bregenz declaration.
Detta koncept förekommer i en klart modifierad form i Bregenzförklaringen.
EnglishThat would mean that the interinsitutional agreement would have to be altered.
Detta skulle betyda att det interinstitutionella avtalet måste ändras.
EnglishTattoos can cause problems, they can become difficult to read or they can be altered.
Tatueringar kan bli ett problem, de kan bli svåra att tyda eller ändras.
EnglishIt must be realised that the Stability and Growth Pact no longer works, but must be altered.
Man måste inse att stabilitetspakten inte längre fungerar utan måste göras om.
EnglishI recommend that the Stability and Growth Pact be altered along these lines.
Jag rekommenderar en förändring i stabilitetspakten i denna riktning.
EnglishOnce purchasing behaviour has been altered, it is extremely simple.
Det gäller att få konsumenten att titta efter och att välja miljömärkta varor.
EnglishBut caution is needed in areas where natural landscapes would be altered.
Där naturliga landskap förändras, måste emellertid försiktighet iakttas.
EnglishI voted out of line with my own convictions, so please could this be altered.
Jag röstade emot min egen övertygelse, så jag ber att detta ändras.
EnglishThis fact cannot be altered and on this score, nothing should be overlooked.
Detta faktum kan inte ändras, och när det gäller denna fråga får man inte bortse från något.
EnglishI believe that the pension system must be altered in all of the EU countries.
Jag tror att pensionssystemen måste förändras i varje land inom EU.
EnglishThis fact cannot be altered and on this score, nothing should be overlooked.
Låt mig helt kort säga något om utnämnandet av kommissionsledamöter.
EnglishYet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
Ändå är nästan all majs som vi äter genetiskt modifierad på något vis.

"altered gene" på svenska

altered gene
Swedish
  • förändrad gen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "altered":

altered
alteration