EN

alteration {substantiv}

volume_up
1. allmänt
This is not a substantial alteration but a purely technical one.
Detta är ingen ändring av innehållet, utan en rent teknisk ändring.
It is my recollection that this alteration was not made at the meeting.
Jag minns att denna ändring inte gjordes under mötet.
A second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
En andra ändring gäller begränsningen av användningen av kapitel-2-flygplan.
An alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
I Kyoto har det också blivit en förändring; i stället för tre är det nu sex gaser som räknas in för reduktionen.
We feel that Amendments Nos 9 and 10 can be partially accepted, with a slight alteration which does not change them fundamentally.
Vi tycker att ändringsförslag 9 och 10 delvis kan godtas, det vill säga, genom en liten förändring som inte förändrar deras karaktär.
What, in other words, we are concerned with here is a quite extensive alteration to the incentive measures which, in a way, were good enough originally.
Det rör sig med andra ord om en ganska omfattande förändring av de pådrivande åtgärderna, vilka i och för sig var tillräckligt bra från början.
alteration
He mentioned that he proposes to make a slight alteration to one amendment by Mr van den Berg.
Han nämnde att han föreslår en viss modifiering av ett ändringsförslag av van den Berg.
2. musik
alteration
SV

alteration {enbart pluralis}

volume_up
1. musik
alteration

Användningsexempel för "alteration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is not a single alteration by Parliament, even so much as a comma.
Inte en enda av parlamentets ändringar har införlivats, inte ens ett kommatecken.
EnglishA second alteration relates to the restrictions on the operation of Chapter 2 aeroplanes.
En andra ändring gäller begränsningen av användningen av kapitel-2-flygplan.
EnglishWe believe that even taking into account the oral alteration we have a rather clearer amendment.
Vi tror att vi, inklusive den muntliga ändringen, har ett något klarare förslag.
EnglishI am sure this small alteration will be agreed by all concerned.
Jag är säker på att alla som berörs kommer att kunna enas om denna lilla ändring.
EnglishI really do not know what this alteration to the agenda is about.
Jag vet överhuvudtaget inte vad denna ändring av föredragningslistan skall tjäna till!
EnglishHe mentioned that he proposes to make a slight alteration to one amendment by Mr van den Berg.
Han nämnde att han föreslår en viss modifiering av ett ändringsförslag av van den Berg.
EnglishThe Socialist Group welcomes the Commission's proposal for the alteration to the JET statutes.
Den socialistiska gruppen välkomnar kommissionens förslag till ändring av JET: s stadgar.
EnglishIt reiterates the fact there will be no alteration in employment.
I skrivelsen återupprepas att sysselsättningen inte kommer att ändras.
EnglishThis is not a substantial alteration but a purely technical one.
Detta är ingen ändring av innehållet, utan en rent teknisk ändring.
EnglishI have therefore submitted an amendment in support of this alteration that I hope you will all support.
Jag har föreslagit en ändring i den riktningen som jag hoppas att ni alla kommer att stödja.
EnglishIt is my recollection that this alteration was not made at the meeting.
Jag minns att denna ändring inte gjordes under mötet.
EnglishThat is moving towards the other alteration that Mrs García Arias made, which is to remove the United States.
Det rör sig alltså i riktning mot den andra ändring som García Arias gjorde, vilket var att ta bort USA.
EnglishBefore accepting a setting or alteration with OK you can view the effect of the settings in the Preview window.
Innan Du bekräftar en inställning eller ändring med OK kan Du se hur den ser ut i den här exempelrutan.
EnglishSubject to that alteration, I recommend that the House adopt this amendment so as not to discriminate against Poland.
I övrigt vill jag rekommendera kammaren att godkänna förslaget för att Polen inte skall behöva diskrimineras.
EnglishAn alteration also occurred in Kyoto; six gases rather than three were included in the calculations as part of the reduction.
I Kyoto har det också blivit en förändring; i stället för tre är det nu sex gaser som räknas in för reduktionen.
EnglishHowever, the Commission cannot accept the removal or any alteration of Article 5, as proposed in Amendments Nos 2, 22 and 98.
Kommissionen kan däremot inte godta att artikel 5 faller bort eller ändras, som föreslås i ändringsförslag 2, 22 och 98.
English. - (PT) Mr President, I wish to propose an amendment to Article 5 which involves a minor alteration to the text.
föredragande. - (PT) Herr talman! Jag vill lägga fram ett ändringsförslag till artikel 5, angående en mindre ändring av texten.
EnglishWhat is needed is the alteration of the common agricultural policy in the EU and of the EU's export subsidies for agricultural products.
Det som behövs är att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken i EU och EU:s exportbidrag för jordbruksprodukter.
EnglishThe Commission is also able to accept Amendment No 15 with a minor alteration to take account of the problem raised by the Council.
Kommissionen kan också acceptera ändringsförslag 15, men med en mindre ändring som beaktar det problem som rådet påpekade.
EnglishPlease bear in mind that its independence would be the first unilateral alteration of boundaries in Europe since the Second World War.
Tänk på att Kosovos självständighet skulle vara den första ensidiga gränsförändringen i Europa sedan andra världskriget.

Synonymer (engelska) till "alteration":

alteration
altered