EN

to alter [altered|altered] {verb}

volume_up
1. allmänt
The Commission's proposal merely recognises that, it does not seek to alter it.
Kommissionen förslag påpekar endast detta, det försöker inte ändra på det.
It has failed to alter the repressive nature of the authorities.
Denna politik har inte lyckats ändra myndigheternas repressiva karaktär.
But, unfortunately, gradually extending the allowed list could alter this situation.
Men saken är den, att en gradvis ökning av en positivlista kan ändra denna situation.
I understand that there have been amendments to alter certain parts of the report.
Jag vet att det har lagts fram ändringsförslag för att förändra vissa delar av betänkandet.
The Association Agreement should alter this situation somewhat.
Associeringsavtalet bör förändra denna situation i någon mån.
These agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
Sådana avtal kan inte förändra de primärrättsliga bestämmelserna, men kan ofta förtydliga dem.
Changing the character set may alter someof the characters in your document.
Om du ändrar teckentabell kan en deltecken i dokumentet ändras.
This Directive is not intended to alter any training already provided by a country.
Om ett land redan erbjuder en utbildning, skall den inte nu ändras genom detta direktiv.
I ask you to alter the voting order accordingly.
Jag ber om att röstordningen ändras på motsvarande sätt.
Abolishing milk quotas would alter the situation immediately.
Om mjölkkvoterna avskaffades skulle situationen omedelbart förändras.
Rules, however, must not hinder developments, but lead and alter, and be flexible.
Reglerna skall dock inte hindra utvecklingen utan de skall styra och förändras, vara flexibla.
The situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Situationen inom detta område kommer inte att förändras efter bara två timmars debatt.
2. amerikansk engelska, vardagligt
to alter

Användningsexempel för "to alter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOne way of trying to do so is to alter the technical specifications of motor vehicles.
Ett sätt att försöka göra detta är att ändra de tekniska kraven på motorfordon.
EnglishNo vote today can alter the fact that the matter has been referred to the Court.
Ingen omröstning i dag kan ändra det faktum att ärendet har hänskjutits till domstolen.
EnglishThe Commission's proposal merely recognises that, it does not seek to alter it.
Kommissionen förslag påpekar endast detta, det försöker inte ändra på det.
EnglishThat does not alter the fact that I can agree with many paragraphs of the resolution.
Det hindrar inte att jag utan vidare kan instämma med flera punkter i resolutionen.
EnglishAll this does not alter the fact that I think highly of the action programme.
Men allt detta hindrar inte att jag vill ge handlingsprogrammet ett stort erkännande.
EnglishThey cannot really alter much on the farm within a short space of time.
De kan ju inte på kort tid göra några större förändringar på jordbruksföretaget.
EnglishWe have therefore been advised by Parliament’s legal service to alter paragraph 2.
Vi har därför fått rådet från parlamentets rättstjänst att ändra punkt 2.
EnglishWe should take this opportunity to alter our frames of mind and move forwards.
Vi bör utnyttja det här tillfället för att vidga våra vyer och gå framåt.
EnglishBut, unfortunately, gradually extending the allowed list could alter this situation.
Men saken är den, att en gradvis ökning av en positivlista kan ändra denna situation.
EnglishOf course this does not alter the fact that the situation in Ambon is serious.
Detta förändrar naturligtvis ingenting i fråga om hur allvarlig situationen på Ambon är.
EnglishMr Duisenberg's off-the-cuff remarks to us subsequently do not alter this fact at all.
Duisenbergs inofficiella kommentarer till oss efteråt ändrar inte alls detta faktum.
EnglishThe situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Situationen inom detta område kommer inte att förändras efter bara två timmars debatt.
EnglishThis Directive is not intended to alter any training already provided by a country.
Om ett land redan erbjuder en utbildning, skall den inte nu ändras genom detta direktiv.
EnglishThis does not alter the reality of the problem you have pointed out.
Det förändrar inte de faktiska förhållandena i de problem som ni har lyft fram.
EnglishI understand that there have been amendments to alter certain parts of the report.
Jag vet att det har lagts fram ändringsförslag för att förändra vissa delar av betänkandet.
EnglishThis has been the practice so far and there is no reason to alter it.
Det är den praxis som hittills gällt och det finns inget skäl att ändra detta.
EnglishWhy should we alter winemaking methods for wines that are selling well?
Varför skulle vi ändra tillverkningsmetoderna för viner med goda försäljningssiffror?
EnglishThe liberation of political prisoners does not essentially alter anything.
Frigivandet av politiska fångar innebär inte någon väsentlig förändring.
EnglishMontenegrin politicians must do everything in their power to alter that image.
De montenegrinska politikerna måste göra allt som står i deras makt för att ändra denna bild.
EnglishThis can be changed only if the ministers of the European Union decide to alter the decision.
Det kan ändras enbart om ministrarna inom EU bestämmer sig för att ändra beslutet.

"alter a gene" på svenska

alter a gene
Swedish
  • ändra en gen
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"altered gene" på svenska

altered gene
Swedish
  • förändrad gen
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "alteration":

alteration
altered