"already known" - Svensk översättning

EN

"already known" på svenska

EN

already known {adjektiv}

volume_up
already known
It is already known that deforestation and degradation of forests are responsible for 20% of the world's carbon dioxide emissions.
Det är redan känt att 20 procent av världens koldioxidutsläpp har sin grund i avskogning och skogsutarmning.
A great deal is already known about climate change, but a lot of further study is needed, because many of the parameters are still not known.
Mycket är redan känt om klimatförändringen, men mycket mer forskning krävs, eftersom många av parametrarna fortfarande är okända.

Användningsexempel för "already known" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFortunately, integral chain control (ICC) is already well-known in many countries.
Integrerad kedjeövervakning är lyckligtvis redan ett begrepp i flera länder.
EnglishIt is not, therefore, necessary to repeat our position, which is already well known.
Det är därför inte nödvändigt att upprepa vår ståndpunkt som redan är välkänd.
EnglishAnd the Chinese President had already made this known in a letter to me.
Och den kinesiska presidenten hade redan kungjort detta i en skrivelse till mig.
EnglishAnd if this is already known, then hearing the public is a pointless exercise.
Och om man redan vet det är det fullkomligt onödigt att höra allmänheten.
EnglishBack in the Middle Ages they were already well known and widely used.
På medeltiden var dessa läkemedel redan välkända och användes i stor utsträckning.
EnglishIndeed, the remedy is already well enough known; what is lacking is action.
Botemedlet är faktiskt redan rätt så känt: vad som saknas är handling.
EnglishIt is not necessary to send a mission team to establish what is already known.
Det är inte nödvändigt att skicka en undersökningsgrupp för att fastställa det som redan är känt.
EnglishI do not think that I need to dwell on this as the issues are actually already well known.
Det tror jag inte att jag behöver tala så länge om, eftersom det egentligen redan är bekant.
EnglishPresident Mugabe has already made it known that every one of these demonstrations will be suppressed.
President Mugabe har redan klargjort att varje sådan demonstration kommer att förbjudas.
EnglishPresident Mugabe has already made it known that every one of these demonstrations will be suppressed.
President Mugabe har redan klargjort att varje sådan demonstration kommer att förbjudas.
EnglishThe consequences of applying this regulation are already well known.
Följderna av tillämpningen av förordningen är redan välkända.
EnglishParliament has already made its views known on the latter.
Vi kom också fram till en ståndpunkt om våra framtida prioriteringar.
English(RO) Madam President, it is already well known that global hydrocarbon reserves are close to running out.
(RO) Fru talman! Det är redan välkänt att de globala kolvätereserverna håller på att ta slut.
EnglishSome WTO Member States have already made known their expectations in the audiovisual sector.
Vissa av WTO:s medlemsstater har redan redogjort för sina förväntningar på det audiovisuella området, bl.a.
EnglishParliament has already made its views known on the latter.
Parlamentet har redan tillkännagett sina åsikter om det senare.
EnglishSome WTO Member States have already made known their expectations in the audiovisual sector.
Vissa av WTO: s medlemsstater har redan redogjort för sina förväntningar på det audiovisuella området, bl.a.
EnglishThis type of fraud, as I have already mentioned, is known as missing trader intra-Community fraud.
Som jag redan har nämnt är detta slags bedrägerier kända som gemenskapsinterna bedrägerier via skenföretag.
EnglishThis time round, the Council has already made known to us its lack of interest in Parliament's opinion.
Nu har rådet till och med på förhand meddelat att man inte är intresserad av Europaparlamentets åsikt.
EnglishGive us some examples - I got two, of which one was very general and the other already known to us.
Vi bad dem att ge oss några exempel - jag fick två, av vilka ett var mycket allmänt och det andra redan bekant för oss.
EnglishMember States need to promote those quality assurance systems which are already well known to European consumers.
Medlemsstaterna måste främja de kvalitetssäkringssystem som de europeiska konsumenterna redan känner till.

Liknande översättningar för "already known" på svenska

already adverb
known adjektiv
known verb
Swedish
already done
well known adjektiv