"already exists" - Svensk översättning

EN

"already exists" på svenska

EN

already exists [exempel]

volume_up
already exists
It would provide a good example to use what already exists without spending more money.
Det skulle vara ett föredöme om man kunde använda något som redan existerar utan att spendera extra pengar.
By setting the date 2012 we are only trying to bring more quickly to market technology that already exists.
Genom att sätta 2012 som måldatum försöker vi bara få teknik som redan existerar snabbare ut på marknaden.
The reference is made to controls at the borders where it is clear that ACTA adds nothing to what already exists.
Man hänvisar till gränskontroller samtidigt som det tydligt framgår att Acta inte tillför någonting till det som redan existerar.

Användningsexempel för "already exists" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRegionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Regionalisering förekommer redan, låt vara på ett ad hoc och inkonsekvent sätt.
EnglishThat, of course, is absolute nonsense, because that possibility already exists.
Detta är naturligtvis rent nonsens, eftersom denna möjlighet redan finns.
EnglishCoordination of social security systems already exists - this is not new.
Det finns redan en samordning av socialförsäkringssystemen - det är inget nytt.
EnglishGSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
Diskussionen kring Galileo är redan tillräckligt känd: vi har ju fört den här också.
EnglishThe technology for cleaning up fumes from waste incineration plants already exists.
Tekniken för att rena gaser från förbränningsanläggningar finns redan.
EnglishThe legislation for reducing the working hours for young people already exists.
Lagstiftning för att minska arbetstiden för minderåriga finns redan.
EnglishHealthy competition - which already exists - has always benefited the consumer.
En sund konkurrens - och den finns redan - har alltid haft gynnsamma effekter för konsumenten.
EnglishSo European Union legislation that makes this binding on Member States already exists.
Så det finns redan EU-lagstiftning som är bindande för medlemsstaterna.
EnglishCannot create directory because a file or/ndirectory of that name already exists: /n/t.
Kan inte skapa katalogen eftersom en fil/neller katalog med detta namn redan finns: /n/t.
EnglishIt already exists in the border protection area but not on the police side.
Detta finns redan på gränsskyddsområdet, men inte för polisväsendet.
EnglishThe problem already exists and this would simply serve to completely confuse current policies.
Detta problem finns, och det skulle röra ihop samtliga befintliga strategier.
EnglishWould you like to use the profile data that already exists in this directory?
Vill du använda de profildata som redan finns i den här katalogen?
EnglishWe do not therefore see any need to introduce a labelling regulation as one already exists.
I den meningen ser vi inget tvingande behov, eftersom märkningsplikt redan föreligger.
EnglishBut emission-sensitive charging already exists: it is called fuel duty.
Men utsläppskänsliga avgifter existerar redan. Det kallas bränsleskatt.
EnglishA regulatory framework already exists, but we must ensure that the system is actually implemented.
Ett regelverk finns redan, men vi måste se till att systemet faktiskt tillämpas.
EnglishInterpol already exists and is working in the areas which the EU wants to hand over to Europol.
Interpol existerar redan och arbetar i dag med de områden EU vill ge Europol.
EnglishSomething similar already exists, by the way, in many Member States.
Liknande instanser finns förresten redan i många medlemsstater, så vadan denna hysteri?
EnglishCommissioner Bolkestein, a draft fifth directive already exists.
Det föreligger, kommissionär Bolkestein, ett förslag till ett femte direktiv.
EnglishA common denominator for capital investment already exists, namely the euro.
En gemensam nämnare för kapitalinvesteringar finns redan, euron.
EnglishThe selected profile directory already exists and may contain data files.
Den valda profilkatalogen finns redan och kan innehålla datafiler.

Liknande översättningar för "already exists" på svenska

exists verb
Swedish
already adverb
already done
already known adjektiv