"already done" - Svensk översättning

EN

"already done" på svenska

EN

already done [exempel]

volume_up
already done
However, hundreds of thousands of people have already done that before us.
Men hundratusentals människor har redan gjort detta före oss.
It has the means and the possibilities and has already done so.
Den besitter de medel och möjligheter som krävs, och har för övrigt redan gjort detta.
What has the Commission already done, or what is it going to do, for this review?
Vad har kommissionen redan gjort eller vad planerar den att göra i fråga om en sådan översyn?
already done

Användningsexempel för "already done" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen something does happen, everybody will ask why has it not been done already.
När något väl händer kommer alla att undra varför det inte redan har gjorts.
EnglishIndeed, the work we have done has already gained and secured widespread support.
Det arbete vi har gjort har faktiskt redan vunnit och säkrat ett brett stöd.
EnglishI am not necessarily committed to moving further than we have done so already.
Jag är inte helt övertygad om att vi måste gå längre än vi redan har gjort.
EnglishThere is no need to read out its actual text, since the Presidency has already done so.
Jag behöver inte upprepa dess ordalydelse eftersom ordförandeskapet gjort detta.
EnglishLet us use what is already being done at the moment and what is in preparation.
Låt oss utnyttja det som redan görs för närvarande och det som håller på att utarbetas.
EnglishMr President, the most important work on Mr Oostlander's report has already been done.
Herr talman! Det viktigaste arbetet i Oostlanders betänkande har redan gjorts.
EnglishWe think that too much damage has already been done to the enlargement project.
Vi anser att utvidgningsprojektet redan har tillförts alltför stor skada.
EnglishMany European nations, as well as the United States, have already done so.
Många europeiska nationer, liksom Förenta staterna, har gjort denna bedömning.
EnglishMy feeling is that a great deal has already been done to improve the information system.
Jag anser att en hel del redan har gjorts för att förbättra informationssystemet.
EnglishI do not want to go into financial details, because this has already been done.
Jag tänker inte gå in på finansiella detaljer, för det har redan gjorts.
EnglishThere is already much being done, both at governmental level and by civil society.
Det görs redan mycket både på regeringsnivå och av det civila samhället.
EnglishClearly the European Union has already done a great deal in this area.
Det är tydligt att Europeiska unionen redan har gjort mycket på det här området.
EnglishThe work we have already done is not inconsiderable, and we are making reasonable progress.
Det arbete som redan har gjorts är inte obetydligt, och vi gör rimliga framsteg.
EnglishThat appears to be technically very feasible and to some extent it is already being done.
Rent tekniskt är det genomförbart och i viss utsträckning har det redan genomförts.
EnglishIt has been done already in the countries where the Constitution was lost.
Detta har redan gjorts i de länder där konstitutionen inte ratificerades.
EnglishIf they intended, and really wanted, to combat doping, they would have already done so.
Om dess mål verkligen hade varit att bekämpa dopingen skulle den redan ha gjort detta.
EnglishI will not expand too much on this subject, as others have already done so before me.
Jag skall inte bre ut mig alltför mycket i ämnet, då andra redan har gjort det före mig.
EnglishLastly, allow me to mention the Roma strategy, as Mr Buzek has already done so.
Låt mig till sist få nämna EU-strategin för romer, eftersom Jerzy Buzek redan har gjort det.
EnglishWhat has the Commission already done, or what is it going to do, for this review?
Vad har kommissionen redan gjort eller vad planerar den att göra i fråga om en sådan översyn?
EnglishA great deal has already been done by countries all over the world, including in Europe.
Många länder över hela världen, inklusive europeiska länder, har redan uträttat mycket.

Liknande översättningar för "already done" på svenska

already adverb
done adjektiv
done verb
Swedish
well done adjektiv
well done interjektion
Swedish
to be done verb
already known adjektiv
no harm done
to have done verb
Swedish